Özgürlük

VARLIĞIN DÜŞÜNCENİ BELİRLER

VARLIĞIN DÜŞÜNCENİ BELİRLER.

 

Marx, Adam Smith’i şöyle değerlendiriyor.’’O, durmadan, metaların değerinin taşıdıkları emek-zamanı ile belirlenmesini, metaların değerinin emeğin değeri olarak belirlenmesiyle karıştırmaktadır; ayrıntılara girerek toplumsal sürecin eşit olmayan emekler arasında zorla kurduğu nesnel denklemi, bireysel emeklerin öznel haklar eşitliği olduğunu sanarak her yerde tereddüde düşmektedir. EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNE KATKI Sf.84-85

 

Bir işçinin maddi yaşam şartları nedeniyle daha kolay kavrayabileceği bu sözlerden ne anladın? Ekonomi ve politika konularına kaba da olsa temel bilgiye vakıf olma durumunda daha kolay anlaşılacaktır. Bu alıntıyı sistemlerin konunun uzmanı saydıkları kişilerin, doğru devrimci bir dünya görüşüne sahip olamadıkları durumda nasıl çuvalladıklarını ve dünya görüşünün nasıl başlangıç için basit gözüken noktalar üzerinde yükselerek kişilerin ve toplumların yaşamı haline geldiklerini ve de bir cümlenin anlamının nasıl bir dünya görüşünü kapsadığını anlatabilmek için yaptık... Üretenlerin maddi yaşam koşullarından dolayı doğasal güdü olarak kavradıkları gerçekliğin, çok uzun laflara gerek kalmadan anlatımıdır bu. Aynı bağlamıyla dünya görüşü farklılığının en özlü ifadesi. Bunun içindir ki, bir kitap dolusu cümlenin içerisindeki dünya görüşünü bir cümleyle kavrama ya da anlatma doğasal güdüsüne sahipdirler. Üretim ve yaşamın maddi koşullarından ötürü.

 

‘’ Maddi hayatın üretim tarzı, genel olarak, toplumsal, siyasal ve entelektüel yaşam sürecini koşullandırır.’’

 

Tarihte toplumun ve devletin bütün ilişkilerini, bütün dini ve hukuki sistemleri, ortaya atılan bütün teorik görüşleri, ancak bunlara tekabül eden çağlardaki maddi hayat koşulları anlaşılırsa ve bu birinciler, maddi koşullardan tümden gelim yoluyla çıkarılırsa, anlamak mümkündür.

 

‘’İnsanların varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır.’’

 

Bu fikir o kadar yalındır ki, kafası idealist önyargılarla doldurulmamış herhangi bir kimse için apaçık bir şeydir. Ama bu, yalnızca teori için değil, pratik için de, tamamen devrimci sonuçlar verir:

 

‘’Gelişmelerinin belirli bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da bunların hukuki ifadesinden başka bir şey  olmayan mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin gelişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların engeli haline gelirler. O zaman toplumsal devrim çağı başlar. İktisadi temeldeki değişme, kocaman üst yapıyı, büyük ya da az bir hızla altüst eder. ...Burjuva üretim ilişkileri, toplumsal üretim sürecinin en son uzlaşmaz karşıtlıktaki biçimidir – bireysel bir karşıtlık anlamında değil, bireylerin toplumsal varlık koşullarından doğan bir karşıtlık anlamında; bununla birlikte, burjuva toplumunun bağrında gelişen üretici güçler, aynı zamanda, bu karşıtlığı çözüme bağlayacak olan maddi koşulları yaratırlar.’’

 

Demek ki, materyalist tezimizi izlemeye devam ettiğimiz ve onu bugüne uyguladığımız anda, muazzam bir devrimin, bütün çağların en büyük devriminin perspektifleri gözümüzün önünde açılmaktadır.

Ancak yakından bakıldığında, insanların bilincinin onların varlığına bağımlı olduğu ve bunun tersinin doğru olmadığı şeklindeki görünüşte bu kadar yalın bir fikir, daha ilk sonuçlarıyla, üstü en örtülü olanı dahil her türlü idealizm ile doğrudan doğruya cepheden çatışır. Bu görüş, tarihsel nitelik taşıyan bütün geleneksel ve alışılagelmiş kavramları reddeder. Bütün o geleneksel siyasal muhakeme tarzı yoktur; burjuva ulusçuluğunun savunucuları, böyle onur kırıcı bir dünya anlayışının karşısına öfke ile dikilirler. Onun için yeni görüş tarzı, yalnızca burjuvazinin temsilcilerinin değil, özgürlük, eşitlik, kardeşlik sihirli formülü ile dünyayı ayaklandırmak isteyen Fransız sosyalistlerinin kitlesi üzerinde şok tesiri yapıyor. Ama asıl küplere binen Almanya’nın kaba demokrat yaygaracıları oldu. Ama gene de bunlar, çalıntı yoluyla, yeni fikirleri, az rastlanır bir anlayış yeteneksizliği ile istismar etmeye kalkıştılar.

ENGELS. EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNE KATKI Sf. 31/ 32/ 33

 

Varlığın düşünceni belirler denilince ne anlıyorsun? Varlık deyince, na anladın? Maddi şartlar deyince, ne anlıyorsun? İstediğini algılama özgürlüğü mü? Algılayamama durumu mu? Temel alt yapının olmaması durumu mu? Aynı kelimeleri kullanıyor’’benzer cümleleri’’kuruyor aynı şeyi anlamıyoruz.

İnsanlar yaşadıkları maddi şartların sınırına kadar düşünebilirler. Bu tarihsel olarak yaşanılan şartlar ile onu aşan düşüncenin bileşkesinide belirler. Söz konusu insanlar alemi olunca devrimci düşüncelerin yeterli olgunlukta olmadığı durumlarda maddi ortam yeterli düzeyde değiştirilp ilerletilemez. Şu veya bu nedenle, umutsuzluk, yılgınlık ve yıpranmışlıkla bütünlüklü, maddi şartlar ile düşüncenin gelişkinliği arası bileşkenin çözüme olgunlaşmadığını vb. söylemek ile devrimin doğabilimsel zorunluluğunu savunmak apayrı şeylerdir. Karıştırılamaz. Kıyaslanamaz. Pazarlık yapılamaz. Doğasal gerçeğin ta kendisidir...

 Dünya görüşün ne ise onu düşünebilir, onu yaşayabilirsin. Dünya görüşün ise diyalektik bütünü yaşadığın maddi ortam ve şartlarla koşulludur. Bunun içindir ki; dünya görüşümüzde bahsi geçen işçi sınıfının öncülüğü, üretenlerin maddi yaşam şartlarının doğal sonucu doğabilimsel diyalektik düşünebilmelerinden dolayıdır. Bazılarının algıladığı gibi moral değer, çoğunluğun gücü, lafazanlık  değil, bilimseldir. Örneğin üretmeyen maddi şartlarda olanların doğru düşünce üretmeleri de tesadüfe kalmıştır. Yaşam şartları üretim olmayanın, devrimci düşünce üretmesi de mümkün değildir.  Bu bugünkü toplumsal, sınıfsal kategorilerde ne diye adlandırıldığı ile de alakalı değildir.

 

Algılama zorlukları ve yanılgıları gibi anlatım zorlukları da anlaşabilmenin önünde engeller oluştura bilmektedir.

Marx Kugelmann’a yazdığı 28 Aralık 1862 tarihli mektubunda, kitabının okunmasındaki güçlüğü teslim etmektedir.

 ‘’Birinci fasikülde açıklayış tarzı, halkın pek anlayacağı bir tarz değildi. Bu, ya konunun soyut niteliğinden, ya buna ayrılmış olan yerin sınırlı oluşundan, ya da yapıtın güttüğü amaçtan ileri gelmekteydi. ... Bir bilimde devrim yaratmayı hedef tutan bilimsel girişimler, hiç bir zaman gerçekten halk dilinde kaleme alınamaz. ... Bununla birlikte, Alman uzmanların, nezaket gereği olsa da, yapıtımı tamamen yok saymayacaklarını bekliyorum. Üstelik hiç hoş olmayan bir başka deneyimim şudur ki, Almanya’da bu bilimle uzun zamandan beri uğraşmış olan ve özel olarak mektuplarında 1. Fasikül hakkında hayranlık gösterileriyle ve aşırı övgülerle bana hitap etmiş olan partili yoldaşlar, ulaşabildikleri dergilerde bir eleştiri yazmak için, hatta kitabın içindekiler sütununu bir yere koymak için en küçük bir davranışta bulunmamışlardır. Eğer bu parti taktiği ise, itiraf edeyim ki, bunun sırrını ben keşfedemiyorum.’’ Sf. 18

 

Gelelim ülkede kendine münhasır dünyalar kuranların’’gerçeklerine.’’

ZALİMİN ZULMÜ VARSA

Kendi dünyalarından bir soruyla başlayalım. Kim, kime çıkarı olmadan öptürüyor? Ki papaz seni çıkarı olmadan öpsün? Bazı aklı evveller gibi; papazı savunmayayım derken, devletin bekası ve sanki bağımsız yargı varmış gibi çemkirip duralım. Haklılığınızı kanıtlama gibi pis işlerinize niye bizleri, yetmedi inanmadığınız’’Allahınızı’’karıştırıyorsunuz? Neymiş? ’’ ABD nin doları varsa....’’ neleri varmış? Kendilerine uydurdukları’’Allahları?’’ Herzevat her yedikleri herze’de haklı olmaları dışında bir ihtimal varmış gibi  ‘’Allahlarını’’ karıştırıyorlar. Demek ki haklı ve adaletli olamadıklarını kendileri de biliyorlar. Yoksa insan en yüce değerim dediğini böyle beşeri olaylara karıştırır mı? Bunun gibi idealist dünya görüşlerinin en pespaye ortaya çıkışlarından birisi; ‘’kriz dış güçlerin oyunu.’’ Sanırsın kriz çıkmadan dış güçlere bağlı değildik! Dış güçlerin plan ve programlarıyla hükümet olmamışlardı. Bu bir dünya krizi değil, sadece bize karşı yapılan yaptırımlar. Uluslar arası tekellerin kendilerine uygun üst yapıyı oluşturma doğrultusunda gelişen bir yeniden yapılanma krizi değil. Bu kadar cari açığa neden olan kredileri dedelerinden alınmıştı. Kredileri alırken iyi ödeme zamanı gelince kulp, haklılık nedeni ve suçlu ara. Çocuğa anlatsan anlar. Anlamıyorlar mı? Bırakın bunları. Herkes kendi işine..! Bile bile el mahkum menfaat dünyası çıkarlarını savunuyorlar. Herkes çıkarına geleni çok iyi bildiğini ve savunduğunu sanıyor ! Gemi batarken ilk terkedenler en yakınlarındaki fareler olacak. Hepsi bu... Cin olmadan şeytan çarpmaya kalkan, dünya görüşü idealizmin en pespayesi, bu dinci kapitalistlere ne anlatabilirsin? Tek belirgin özelliği belirsizlik ve söyledikleriyle yaptıkları uymayanlara ne anlatılır? Her şeyin bir kulpu ve kendilerine her zaman haklı bir neden buluyorlarsa, konuşmanın anlamı ne? Anladıkları tek dil çıkar ve güç ise, kendi uydurdukları dünyalarının içinde çıkmaza saplandılar.

 Anlaşılacağı üzere kimin haklı olduğuna dair, kimin karar vereceği konusunda sorun var. İnsanlar alemi çelişikilerin bileşkesinin hangi yönde olacağına karar verme yetkisi ile ilgili bir çok yöntem denemiştir. (1) En son gelinen nokta demokratik merkeziyetçiliktir. Reel sosyalizmlerde bir azınlığın söz karar ve yetkiyi elegeçirmesiyle ve pratikle kratokrasilere dönüşerek sonuçlanmıştır. Doğal güdü olarak çoğunluğun ezilenlerden oluştuğu bir düzende, azınlığın çoğunluğa uyması kuralı doğabilimsele de en yakın olanı savunmaktır. Lakin bu haliyle doğabilimselin savunulması demek değildir. Düşüncenin gelişkinliği insanlar aleminin istekleri ile doğanın ihtiyaç ve zorunlulukları arasında bir bileşke bulmak noktasına gelmiş ise, doğabilimsel zorunluluklarımız ile insan çoğunluğu kıyaslanamaz ve karşı karşıya getirilemez. Her ihtiyaç ve gereksinim için en doğru olacak bir doğabilimsel çözüm bulunacak geçiş süreçleri, doğayla bütünleşene kadar pratik çözümler olabilecektir. Bizim tezimiz doğrudan demokrasi yoluyla üretenlerin söz, karar ve yetki hakını gerçekleştirebilmek ve ilk defa doğayla insanın ortak bileşkesi olan doğabilimsel doğrular yönünde mücadeledir. Şimdiye kadar bulunan çözümlerin insanlar alemine kilitlenmiş olma sorununu ortadan kaldırabilmektir...

 Bunun gibi’’sol’saflarda da sıklıkla yankı bulan, sıklıkla tekrarlanan bir yanılgı’’her çeşit görüşü tolere etmek.’’ Pratik yaşamda hiç bir anlamı olmayan, sistemin sonucu olarak güçlünün dediğini kabullenmeye dönüşen bir anlamsızlık. Çünkü çelişkiler var oldukça yani yaşam bitmedikçe farklı görüşler olmak zorunluluğundadır. Meselenin temeli bu görüş farklılıklarının bileşkesinin hangi yöntemle sonuca bağlanacağıdır. Bu temel sorunun yerine farklı görüşler var ve tolere etmeyi koymak düzlem kaydırmak hokus pokusudur. Kimsenin kimseyi tolere etmediği ve kendi belirlediği sınırlar haricinde tanımadığı ve cezalandırdığı gerçeklikte tolere aldatmacası güçlüye biat etmek demektir ve doğanın gerçekliğine aykırıdır.

 

Ülkedeki yenilginin doyurucu devrimci özeleştirisi dahi yapılamadan, dünya çapında adına ‘’sosyalizm’’de denilen reel sistemlerin yıkılması yaşanmıştır. Genelde‘’sol’’a olan ‘’inanç’’ ve ‘’güven’’in yıkılmasıyla da oluşan kafa karışıkları, söyledikleriyle - yaptıkları, bulunduğu yaşam koşullarıyla- tavır ve davranışları uymayan bir tutarsızlığı da ortaya çıkarmıştır. Her biri, çelişki yumağının içerisindeki herhangi bir dayanak noktasına tutunarak haklılığını ilan eden, çelişkilerin bileşkesini ve gidiş yönünü göz ardı eden ‘’görüşler’’ ortalığı kaplamıştır. En son tahlilde idealist dünya görüşünün çeşitli varyasyonları demek olan ve bilerek bilmeyerek savunulan bu taklitlerin tüm durumlara uygun kendini yinelediği ortadadır. Düşüncenin meta haline gelişiyle kurumlaşmayı, güç olmayı vb.  doğru devrimci düşünceleri savunma mücadelesinden daha önemli sayan, hatta güçlülük yolunda dış destekte sınır tanımayan ve koymayan’’yardımlarla’’ideolojik teorik birliği olmayan kimin neyi savunduğu belirsiz ama partisi yayın organı vb. tam yapılar, örgütler ortaya çıkmıştır. Buna uygun biçimde dışarıdan adaptasyon eklemlenmeler öyle taklit noktalara varıyor ki; dışarıdan kendine uygun örnek ülke ararken, kurum aşmak adına pohpohlanan egolarla yazar kesilen bir tutarsızlık, Kore olmadı Küba aşkın adıdır gibi edebiyat parçalamaya, orada kalmayıp ‘’ ama Türkiye faşizme geçmiştir’’ gibi ‘’bu sisteme her şey denebilir, ama monokrasi desek iyi olur’’ gibi ne denildiği bilinmez halde alkış beklenmektedir. Edebiyat değil siyaset yapıldığını kim anlatacak? Mahir’ciliğine ve Devrimci Yol’culuğuna zeval gelmez bir kafa karışıklığı yaratıp, Türkiyeyi kapitalistleşme sürecini tamamlamış bir ülke olarak tahlil edenler gibi cümleler kurmaya başlamışlardır. Her gelişim gibi bir çelişkiler yumağının en azından iki yönü olacağı doğaldır. Örneğin faşizmin gelişiminin bir çok yönü gibi aşağıdan ve yukarıdan gelişim yönleri de ve bunların bütünlük ve mücadelesi halinde bulunması da doğaldır. Emperyalizmin gelinen aşamasını tahlil için kullanılan 3. Bunalım dönemi ve bu çelişki yumağının gelişim yönünün yukarıdan belirlenme biçimlerinin ağırlık kazandığının tahlil edilmesi devrimci dünya görüşü ve siyasal tespitlerinin sonucudur. Yukarıdan aşağı belirlenmesi artık faşizmin sistemlerinin üst yapı kurumlarından ve devlet vb. tarafından belirlenir hale gelmesi, faşizmin klasik dönemine ait tespitleri geliştirme ve bütünlenmesidir. Yoksa aşağıdan yukarı gelişim yönleri kesinlikle olamaz veya biçimler bizi ilgilendirmez gibi bir absürt noktaya çekilmeye çalışılması, devrimcilerin sorunu değildir. Kendini kanıtlamak uğruna devrimci düşünce ve dünya görüşüne işkence edilmemeli!   Lafı gevelemeden, aşağıdan yukarı gelişen Hitler faşizminden ve de kapitalist gelişimini tamamlamış bir ülkeden vb. mi bahsediyorsunuz? Affınıza sığınarak bizler böyle bir dünya ve ülkede yaşamıyoruz. Uluslar arası tekellerin yeniden yapılandırma çabalarının yarattığı algı yanılgılarını ve kafa karışıklığını geliştiren cümlelerle yaygınlaşmasından yana değiliz. Olayımız sömürge tipi faşizmin biçimlerinin tartışılmasıdır... Uzun lafın kısası, çelişki yumağının bileşkesi yani gidiş, gelişim yönü hakkında söyleyeceğin, değiştirebilecek bir çözümün var mı? Yoksa neden yumağın içerisinde bulunan aşamalar ve kategorilerle oyalanıp, oyalayıp özü karartıyorsun?

Şimdi kim anlatacak? Sol’da birlik aşağı sol’da birlik yukarı, Filipinleri mi örnek alsak, yoksa ? Affedersin lakin yaşamadığın şeyi’’örnek’’ almak nasıl bir anlayış? Özet bir hatırlatma sen Müslüman bir ülkede yaşıyorsun onlar anlaşma kültürü. Salt yorumlamak değil yaşarsan sana şunu anlatacak,’’komünist parti bir taslak hazırladı. Hepimiz okuduk. Diğer örgütler bazı ekler yaptık. Genelde zaten doğru olduğundan katıldık.’’ Ya sen de? Herkesin bir taslağı var ve kimse ötekininkine katılmaz. Affedersin ama HDP sol da birliği sağlayama(z)dı, yeni ve onun dışında bir birlik.... boş laf. Neden? Herkes kendinde birlik anlayışında iken, yani onda olmayanı tekrar ederken, nasıl birlik sağlayacak? Sokak sokak diyerek diğerlerinden ayrı bir şey söylediğini sananlar! Sadece HDP için soralım, sokağın alasını yaparken yetmeyen neydi? Başka konuya sıçrayıp Kürt merkezli falan filanla  laf geveleme, sokakta yapılandan söz ediyoruz! Sen onun yapamadığı neyi yapacaksın? Soru gayet açık. Sorun sadece bu olsaydı o zaten başarırdı. Kendi birliğine gelirsek; dünya görüşüne, teorik- ideolojik savunulanlara bakmadan sadece örgütlenme ile kurumlaşmayla, aynı bağlamda abilerle ablalarla işin hallolacağını sanman yeterli oluyor mu? Sorun dünya görüşü... Başka konulara atlayarak geçiştiremezsin. Bir örnek: Kriz var. Biz diyoruz ki; bu emperyalizmin yeniden yapılanma krizidir. Alt yapıyı belirleyen uluslar arası tekeller kendilerine uygun bir üst yapıyı oluşturma doğrultusunda ilerliyorlar. Bu eski yapılanmasıyla devlletin devamını mümkün olmaktan çıkardı. Devletin parçalanma görüntüsü, aslında tüm üst yapının  yeniden örgütlenmesi ile ilgili. Ekonomide belirleyici olabildiği alanların tümünü ortadan kaldırmaya yönelik bir çelişkiler yumağı bu. Gidiş yönü tekellerin kendilerine uygun devlet yapısını ve bütünlüklü üst yapıyı oluşturma yönü. Bak hükümetler merkez bankalarının bağımsızlığına dokunabiliyorlar mı? Devletin ordusu yerine özel ordular. Düşüncenin meta haline gelişiylle kanatları ve çıkarları altında yönlendirebilecekleri etnik, dinsel, ideolojik vb. geçiş sürecini tamamlamaya çalıştıkları ortadadır. Gidiş be belirgin yönü bu olan sürecin görece biraz daha uzak gelecekte ülkemizde de tamamlanacağı açıktır. Lafı gevelemeden ne diyorsun? Yoksa Liberalizm ve globalizm sonucu devletin rolünün azalarak demokratikleşmenin gelişeceği bir dünya mı bekliyorsun. Bunun için kendini sistem içine kilitlediğin halde, devrimden mi dem vuruyorsun? Maddi yaşamın sonunu belirler. Sistem içi ilişkilerle kurdukarından devrim sonucu çıkmaz. Madden seni de belirler... Yurtdışından adaptasyonla uğraşılan çözümsüzlük ile düşünceler ve filozoflar ile kimseyi yormayın. Deney birikimi sonuçlarıyla ortada.

Muhalefet diye gözükene gelirnce; CHP’in demokrasi adına atabildiği tek adımıda kim başkan olacak gibi bir menfaat savaşına heba etmesi ve Demokrasiyi devletin bekasına feda edilebilecek bir önemsizlik sanması içler acısıdır. İyice zırvalayıp, olmayan demokrasiyi, olmayan parlementoyu, olmayan bağımsızlığı, olmayan cumhuriyet ve kanunlarını vb. yaşasın yüce devletimiz diyerek Amerikaya karşı savunmaya kalkmak!? ABD devleti uluslar arası tekellerin üst kurumu mu? Yoksa burjuva devrimleri sırasında kurulan bir devlet mi? En azından özerk kararlarını alabilen bir yapı mı? Anlamadan kavramadan, devletin bekası öyle mi?  Bu da yetmez gibi ‘’sol’’ denilenlerden, meşru bir seçim sonucuymuş gibi ’’seçilmiş başkan’’ muamelesi ve terennümleriyle sistemi meşrulaştırma hayasızlıkları. Başka bir gömleği giyerken çıkardığı gömleklerin farkında olmayan bir aymazlığın eski aidiyetine gönderme yapmasının anlamı ne? Devrimci yolcu HDP li, Devrimci yolcu CHP li mi? Ya da geçmiş devrimci deney ve birikimlerden bi haber nevi şahsına münhasır devrimci yol nakaratı mı? Dünya görüşün ne ise onu yaşayabilir, onu düşüne bilirsin. Seni belirleyen; siyasal görüşlerin yani dünya görüşün ve duruşundaki tutarlılığındır. Gerisi lafı güzaf... 

 

Tükiyeli solunun genel olarak en büyük açmazlarından biri, kendi düşünür ve filozofları olmadan avrupalı düşünür ve filozofların ülke taklidi olmaya kalkmasıdır. ‘’Kürt solu’’ idaasıyla ortaya çıkan yapılar bile Türkiyenin doğru devrimci bir tahliline dayanmayan, falan ülkede ulusal sorun şöyle çözülmüşten öte düşünce üretemez durumdalar... Türkiye devrim tarihinin iki dönemecinden ilkinde dışardakilerden öğrenip ülkemiz yorumunu geliştirme çabasını başarıyla gerçekleştiren bir önderlik vardı. İkincisinde açılan aynı devrimci yolda ilerlendi. Reel sosyalizmlerin çöküşüyle çözüm ve alternatif diye üretilen  Avrupa komünizminden, Gramşi, Althuser, Poulanzas, Mandel, Mouffe vb. derken pratikte SYRİZA, PODEMOS Latin deneyleriyle tam bir yıkıma dönüşüp düşünce geliştirememe tutarsızlığına dönüştü. Kurulan cümleleri kenara bırakalım, Oui vous êtes SYRİZA! ( Evet, siz SYRIZA sınız!) (2) Geçmiş dönemlerde başarılan ülke özgülüne yönelik düşünce üretimleri, dışarıdan gelenlerin yok oluşuyla sırtlarına yüklenenler, işin kolayına kaçarak dışarının yeniden’i oluvermişlerdir. Sizlerin hiç yaşanmamış gibi yeniden denemeye kalktıklarınız yurtdışında çöktü. Birlikte çöküşlerine kadar yaşay(n)anlardan öğrenememeniz, kendi sorununuz ve sorumluluğunuz. Lakin hala yeniden abiler ablalarla ve solda birlik mi? Başkaları kendi hegemonyalarını diretiyor! O da kolay  bizim kanatlarımız altında vb. anlayışlarla gelişebilecek bir şeyin olmadığı ortadadır. Birlik olalım da, var olan kurumlar, yatırımlar ne olacak değil mi ama ? Sorunumuz yeni bir anlayışa ihtiyacın olmasıdır. Sorunumuz kendi dünya görüşümüz doğrultusunda olmayanı yaratabilmek. Yeniden değil yeni bir filozofiyle olay ve gelişimlerin çözümlemesidir. Bunun için gerekli olan devrimci deney birikimleri mevcuttur. Devrimci tahlil ve düşüncelerimizi geliştirerek dünya ve ülkemiz pratiğinde hayat bulmasını sağlamak. Ülkemizde geçmiş devrimci ders ve deney birikimlerimiz üzerinde yükselen yeniden mücadele birliğini organik canlı bir hayat haline getire bilmek. Evet görev zor ve boyumuzu aşmıştır. Lakin böyle bir yolun varlığı ve ona ulaşmak için mücadelede olduğumuz gerçeğin ta kendisidir. 

Bütün bu konularda biz yeterlimiyiz? Değil... Lakin gelişmemiz gereken yönü görecek ve savunulanlardan ayrımını kavrayacak yerdeyiz. Birlikte çabalarımızın organik kolektif mücadelede devrimci teorik - ideolojik birlik ve geçmiş devrimci ders ve deneylerin üzerinde yükselen devrimci bir hareketin oluşmasıyla son sözün söyleneceğinin bilincindeyiz. Yapabildiklerimizin yetersizliği, yapmamız gerekenlerin çokluğuna rağmen dünya dönüyor diyebilmenin bile önemli olduğu şartlarda yaşamanın eksikliği ortadadır. Bu doğrultuda doğruyu yapmaya çağırı olmaz hepimizin kendi zorunluluğu ve sorumluluğudur.  Bu doğrultuda bir mücadelede teorik- ideolojik birliğimizi geçmiş devrimci ders ve deneylerimiz üzerinde yeniden oluşturabilmek için, bunu oluşturabilmek yolunda düşünce üretiminin  maddi koşulu, özgürlüğü ve en zor olanı kendimizden özgürlüğü başarabilmek için görev başına...  Kendinden özgürlüğünü gerçekleştirebilmiş devrimciler görev başına...

BU FAŞİST ABLUKA DAĞILACAK

DOĞRUDAN DEMOKRASİ MUTLAKA KAZANACAKTIR...

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.

 (1) ‘’Sorun insanlar aleminde bu denge ve hareket halinin zıtlar arası sorunların vs. hangi kurallar,prensipler,otorite ve sistem etrafında çözümler getirileceğidir... Timokrasi(askerler,askeri....)Kritarsi(Yargıçlar,yargı sistemine göre....)Meri tokrasi(liyakat ve kıdem üsülüne göre....)Teokrasi(dini ve din adamları esasına göre....)Logokrasi(kurallara göre....)Etnokrasi(milliyete göre....) Plütokrasi(zenginlere ve zenginliğe göre....)Kleptokrasi(çalma ve hırsızlık esasına göre....) vb.gerisini sen say...Derken günümüze doğru,başlangıçta Aristo gibiler tarafından ayak takımı sistemi diye hor görülen, Oklokrasi=Οχλοκρατια(ayak takımı devleti...)Ya da Mobokrasi (kuru kalabalıkların,zümre ve çevrelerin devleti....)diye eleştirilen,pek rabet de görmeyen Demokrasinin yeniden keşfi..! Kratokrasi/ Devlet sistemi.(Devletçilik/Kratos/ Devlet.) Soruya aranan cevapların yenilik cilası altında temcit pilavı gibi tekrar tekrar öne sürülmesi dışında Pratikte yaşanan deneylerin sonucu,hangi referansla iktidar olunursa olunsun güç ve iktidarı ele geçirenlerin, genelde bir otoriteye ve de diktaya dönüşümün gelişmesidir...‘‘ ÖZGÜRLÜK DERGİSİ / SİSTEM-OTORİTE-BELİRLENME…Yazısı

(2) Bir gün Yunanlıların SYRIZA’’fiyasko veya başarısızlığını’’ dahi sizin görmediğiniz gibi görebildiklerini anladığınızda siz SYRIZA sınız ! Çünkü ancak o zaman, okumakla öğrendiğini yaşayıp eğitilmekle bütünleştirirsin!

ÖZGÜRLÜK YAYIN VE ÜRETİM KOLEKTİFİ

SUNİ DENGE

Bozuk sistemin doğru çarkı olur mu? Çark sistemi değiştiremez...

Kaybettik. Kaybettiniz. Kaybettiler. Neyi? Hesaplarını! Beklentilerini! Hesaplarına dayalı beklentilerini. Siyaset, kendi düzleminde yapılan hesap kitaplar değil, doğabilimsel zorunluluklarımıza ulaşma yolunda mücadeledir... Doğada karşımıza çıkan sorunları çözme ve aşma mücadelesidir. Yani sadece kendi düzlemimizdeki sorunları çözmek değildir. Senin doğruların. Çevrenin doğruları. İnsanlar aleminin doğruları. Doğanın doğruları. Doğabilimsel doğrular. Herkes kendi doğrularının haklılığında yaşıyor. Vicdanı ve haklılığı bildiği kadarı. Kendine yetiyor. Sorunları doğanın ve doğabilimselin karşısına kendi doğruları ve haklılık nedenlerini dikmeye kalkmaları. Gerisi her zamanki gibi zaman sorunu. Bizler bu doğasal zamanı hızlandırma mücadelesinde olacağız...

Ağcı kesmeyin, kuraklık olur. Trolle avlanmayın, balıklar yok olur. Bu cari açıkla IMF yi bitirdik yalan olur. Borç yiğidin kamçısıysa, ödeme zamanı geldiğinde borcu verenin kölesi olunur. Elindekini satarak bolluk diye yaratığının, satacak şeyin kalmayınca yıkımı, hele borç veren bulamadığında çöküşü kötü olur. ABD de Fransada bile verilmeyen yetkileri başkana veren bu sistemle’’diktatörlük’’ olur. Diktatörlerin ve zulmedenlerinin sonu kötü olur. Daha fazla anlatmaya ve söze gerek var mı? Bazıları sözle değil yaşayarak öğrenirler. Bilgi, deney birikimleri vb. değil hayat öğretir. Kuraklık var mı? Balık var mı? Olmayan balığı olmayan kavağa ne zamana kadar çıkaracaksınız? Gerisini sizlere  hayatın kendisi kendi dilinde anlatacak! Her duruma uygun kulplar ve haklı bahaneler doğanın o acımasız adaletinden kaçmanıza da yetmeyecek... Çünkü kendi düzleminizde, kendinize haklı dünyanızda yaşıyorsunuz ve bunu doğabilimsele dayatmaya çalışıyorsunuz...

Tilki tavuklara ve yumurtalarına el sürmeyeceğine yemin ediyor. Hatta vejetaryanlığı övüyor ve olduğuna yemin ediyor. Evet söylenenlerin ve netleşmesinin görece öneminin arttığı ve başta kafa karışıklıklarının mücadele içerisinde ortadan kaldırılması gerektiği bir dönem yaşanmakta. Kendi demokratik devrim sürecini de yaşamakta olan bir ülkede demokrasi anlayış ve mücadelesinin öneminin anlam bulması bu. Söylenenlerle yapılanların birbirini tutmaması fazla söze gerek duyulmadan, söz sahiplerini tutarsızlıklarının sonucu yaşamın layık olduğu yere koymasıyla sonuçlanmaktadır. Bunun için de fazla söze gerek yoktur. Hayatın acımasızca ortaya çıkardığı bu halleriyle, söylediklerinin ve yazdıklarının da anlamı bir eğitim unsuru olma haricinde ortadan kalkıyor. Birincisi, söylenenlerin yanlış olması ya  da eksikliğinden yanlış olması. İkincisi, yanlış bir yaşam ve pratik içerisindeyken yaldızlı lafların anlamsızlığının yaşanıyor olması. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yanlış bir cümle. Söyledikleriyle yaptıklarının bütünlüğüne bakılır. Dönemin ve şartların etkisinde kimi zaman sözün kimi zaman davranışların öneminin öne çıktığı aşamalar olsa da bunların bütünlüğünün tutarlılığı kaybedildiğinde, ne söze ne tavırlara bir anlam yüklemenin gereği de ortadan kalkmaktadır. Bu noktada istenildiği kadar haklılık, adalet, vicda vb. den bahsedilsin ayakları havada kalan bir anlamsızlık haline geliyor. Kendine haklı sözlerin doğasal bir anlamı olmadığı ortadadır. Düşünceyle dünyayı ve maddeyi değiştirmek zorunluluğundaki insanın, önce düşünsel ve doğal ardılı pratiğinin bütünlüğü ve tutarlılığı kıyaslama olarak ele alınamaz, organik bütünlüğünün gidiş yönünün belirtilmesidir. Kendi bu gününü değiştiremeyenlerin, geçmişte yaşanıp, çelişkilerin bütünü olarak ortaya çıkan sonuçları değiştirebilecekmiş gibi ve bugünün tahlillerini kendi maddi yaşamlarının belirleyiciliğinde yapmak zorunda oluşlarını gizleyebileceklermiş gibi, yanlış, eksik ve doğabilimsel doğrulardan uzak oluşları, kendi idealist dünya görüşlerinin ve sonucu yaşantılarının kaçınılmaz sonudur. Suni dengenin derinleşerek gelişimindeki etkenler tüm yaşanılan deney birikimlerinin de sonucu, netleşmiş bir devrimci düşüncenin ortada olmayışı ve güvensizlik ortamının düşüncelerin alınır satılır durumuyla bütünlüklü, pratikte yaşanan satışların yaratığı güvensizliğin de bedelidir. Bu ezilen halk kitleleriyle egemen sınıflar ittifakı arasındaki derinleşen suni dengenin kırılması da kendine özgü görevleri beraberinde getirmektedir. Suni denge düşüncenin meta haline gelişiyle  ve emperyalist kapitalist ideolojinin güce dayanan haklılığının, üstünlüğünün doruklarında oluşunun sonucuyla birleşince, daha derinleşmiş haldedir. Özelleştirme adı altında satılan memleket ve değerlerin yaratığı suni para bolluğu, suni dengenin daha da derinleşmesini getirmiştir. (1) Bu ve benzeri konulara yansıyan kafa karışıklıkları tutarlılığı yitirme noktasındadır. Hayatı okuduklarına benzetme hastalığı çok da mahsun bir bilgiçlik boyutunda değildir. Yeni gelişende 18. Brumaire’i aryanları, dilinden düşmeyen keskinliklerle Mahir’i ve sömürge tipi faşizmi savunduğunu unutup, aşağıdan yukarı gelişen Hitler, Musolini faşizmi arayanları, kendi ideolojik teorik birliği ortada yokken olmayan örgütüyle cepheler kurup, pratik hesaplarıyla gelişeceğini umduğu örgütünü arayanları bulmak mümkün. Şimdi burjuvazinin büyük bir gayretkeşlikle saldırısı altındaki’’sol’a’’ ve ‘’dünya görüşüne’’ eleştiriler niye? Olumsuzluklara vurgu değil, gelişim ve olayların tüm yönleriyle daha detaylı ve özlü kavranılması mücadelesidir. Bu aynı zamanda sadece eleştiri düzeyinde kalan ve akademik bir yaklaşımdan çok, günümüz ve görevlerimiz açısından ele alıp, devrimci ders ve deneyleri üzerinde yükselme çabasıdır. Bu bağlamda üretim ve katkılarımızla elimizden geldiği ölçülerde çözümlere yönelmeye çabalıyoruz. Devrimcinin görevi dünyayı yorumlamak değil değiştirmektir... Bu kafa karışıklığı ve güvensizliğin yozlaşma ve yabancılaşmanın ortadan kaldırılabilmesi köklü bir kültür devrimini gerekli kılmaktadır.

Yüz bin çeşit çarpıtmalar ve laf kalabalığı ile yanılgı yaratılmaya kalkılsa da, toplumların ve insanların hareket ve yaşam süreçlerinde bir aşama uzun ya da kısa süre yaşanmadan diğerine geçilemez. Diyalektik olarak herşey birbirine bağlıdır ve bıçakla kesilir gibi hiçbir şey yoktan var olmaz... Ülkemiz demokratik devrim sürecini yaşamak, üreten ve ezilen sınıfların demokrasi mücadelesi ile tamamlamak zorunluluğundadır. Önümüzdeki dönemi belirleyen demokrasi mücadelesi ve nasıl bir demokrasi mücadelesi verildiği olacaktır.

Emperyalist uluslar arası tekeller diktatörlüğü istiyor. Neden? Ekonomik satın alış teslimiyete ve çöküşe neden olacak ve toplumsal muhalefetin kontrolden çıkacak bir patlamaya dönüşmesini istemiyorlar. Burası Türkiye ve SYRIZAcılara şimdi değil daha uzun zamanda ihtiyaç duyulacağı görülüyor. Hepsinin günü gelecek toplumsal sınıfsal muhalefeti sistem sınırları içerisinde tutma yolunda ve hepisi zaman meselesi ve projesi olarak beklemede kalarak. Ekonomik yıkım ve iflas(Crash) çok uzak bir gelecek değil, onların hazırlıkları takdire şayan. Sevinecekleri nokta ufukta kafa ve tavır karışıklığından örgütlü bir muhalefette görülmüyor. Hamdolsun ve de ‘’Allaha şükür’’ herkes beklemede. Lakin mutfaktan boş tencere takırtısı gelmeye başladığında gitme zamanı geldiğinin de bilincindeler. Gelecek daha baskıcı bir dönemin ayak sesleriyle yolda. Peki ne istediler de vermedi bu memleket? İşte bu! Ekonomi batağa girdi mi kendi taraftarları bile isyana kalkışacak. Bu bolluk ve kredi cennetinin ödeme bölümünün acıları kapıda. Boş lafların ötesi kredi bulunması zorlaşacak  İstikrar teraneleri ve atmasyonla, riske atacağın parayı verirmisin? İşte kapitalizmin açmazı ve krizi. Dış düşmanlar yaratarak karın doymayacak, kriz ve yıkım kapıda. Peki ‘’muhalefet’’nerede? Tamamen anti demokratik şartlarda OHAL, binlerce tutuklu, tutuklu millet vekilleri, tutuklu cumhur başkanı adayları ile bu meşruluğunu baştan yitirmiş seçimi neden kabullendiler. Sistemin işlediğini ispat edebilmek için mi? Seçim sürecinde bu memelekete yapabilecekleri en büyük iyilik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezini(BİTEM) düzgün işletebilmekti. İcraat ortada ve yok, laf çok! Bir anlamı var mı? Kapatılan sistemin niye kapatıldığı, olumlu ya da olumsuz oy sonuçlarının açıklanmamasının nedeni çok mu önemli? Geçmişte sistemin bekası için 12 Mart idam ve katliamlarına, 12 Eylül diktatörü Evrenin işkence ve zulmüne hayır hah tavır alanlar bugün de aynı nedenle ezilen halkların demokrasi mücadelesini satmışlardır. Tarihsel görevleri olan sistemin bekasına demokrasi mücadelesini feda etmişlerdir. Demokrasi yönüne küçük bir adım bile, demokratik devrimini yaşayamamış olmanın bedeli olarak, iktidar ve ikbal mücadelesine kurban edildi. Dip dalgası kendilerini değiştirme davası değil, başkan değişme dalgasıymış meğer. Bozuk sistemle işleyen çark, sitemin işleyişini değiştiremez. Yanlış hesap Bağdat’tan dönermiş. Kaf dağından döndü.

İnsanlar aleminin çeşitli düzlemlerindeki kendine doğrularıyla bilimsel ve doğabilimsel doğrular arası uyumsuzluk, toplum bilimsel ile toplum arasındaki uyumsuzluk gibi hep var olagelmiştir. Aşamaları belirleyen kendilerine doğrular ve kavranılamayan bilimsel doğrular olsada, süreçleri belirleyen doğabilimsel zorunluluklar olmuştur. Birikimler uzun zamanlar alsa da kinetik hareket enerjisine dönüşmüş devrimler gerçekleşmiştir. Bilimsel olanların doğru algılanması da denilebilecek devrim dönemleri yeni bir kararlı dengenin oluşması diye de nitelendirilebilir. Oluşan moleküler ya da atomar yapının gelişimi ile daha gelişkin yapılara doğru hareket halinin durması ya da bozulması sonucu gelişkin organik yaşamın sağlanamayışı, dağılma ve ölümün gerçekleşmesi olarak ortaya çıkmış ve çıkacaktır. Bu anlamda doğabilimseli ve gelişimi demek olan hareket halini savunmak süreci belirleyecek, gerisi zaman sorunu ve teferuat olarak kalacaktır. İnsanlar aleminin kendi düzlemlerinin doğruları toplumsal, dinsel, ırksal vb. katagorilerine ait kendine doğrularının bilimsel, doğabilimsel gerçekler karşısındaki durumu budur. İşte yeni bir geleceğe gebe günümüzün kafa karışıklıklarının aşılabilmesi, dünya dönüyor diyebilen bir bilimsel tutarlılığa, tüm yabancılaşma ve yozlaşmalardan arındırılmış bir siyasal tutarlılığa, yani köklü bir kültür devriminide içeren domokrasi ve devrim mücadelesine ihtiyacı vardır. Geleceği belirleyen nasıl bir demokrasi anlayışı ve mücadelesi olacaktır ve hiç kimse bundan muaf kalamadığı gibi, doğanın tarihi herkesi uzun laflarının ötesinde gerçek yerlerine koyarak ilerleyecektir ve ilerliyor.

Doğada herşey birbirine bağlı ve hareket halindedir. Gelişim ve çelişki yumaklarının iyi ve kötü yönlerini bunların bileşkesinde hareket ve gidiş yönünü görerek bilimsel gelişim yönüne mücadelesini katmaktır. Sadece iyi ya da kötü yönleri görerek bütünü kaybedip bir oyana bir bu yana savrulan ne dediğini ve yaptığını bilmeyen bir tutarsızlık değildir. Bu bağlamıyla devrimci mücadele karşı olmak ve durmak değildir. Devrimci mücadele alternatif değildir. Olanın alternatifi olunur. Olmayana can vermektir. Örgütlemek organik bütünlükte hayata geçirmektir.

Üretiminde yeralmadığı şeyleri kontrolü ve eleştirisini yöneticilik sanan bir anlayış, üretmeden tüketmektir. Giderek kendi çözmesi gereken sorunları dahi başkalarının çözmesini bekler. Çözmesi gereken sorunları bile başkasının çözmesini bekleyen bir anlayış devrimci değildir. Üretmeden kritize ve kontrol, üretenlerin yönetimini oluşturamaz. Kendi istekleri ve bildikleriyle örgütsel çıkarlar bütünleşmesiyle ortaya çıkanın, doğabilimsel doğrulara ulaşması mümkün değildir. Doğabilimsel zorunluluklarımızın farkında olmayanların, doğruyu bulma ve yapması mümkün değildir. Bunun için geçmiş devrimci ders ve deneylerimiz üzerinde yükselen devrimci ideolojik/teorik ve mücadele birliğimizin sağlanması gerektmektedir. Böylesi bir birliğin oluşturulmadığı dönemde mücadelenin önümüze çıkardığı pratik görevler, haksızlıklara direnme, solda birlik vb. ertelenemez. Tabii ki temeli ve taliyi birbirine karıştırmadan, diyalektik bütünü koparmadan. Geçmiş devrimci deneylerin de ışığında devrimci birliğin sağlanamadığı ya da var sayılarak yapılan geniş birliklerin toparlanmayı değil dağılmayı kolaylaştırdığı açıktır.  Yolumuz birlikte üretim ve birlikte paylaşım yolunda mücadeledir.

Uzun laflar gereksiz, doğabilimsel doğruların onların dünyasına bir anlam ifade etmediği ortada. Bütün bunların ötesi doğanın ortaya çıkardığı ve bütün bu çelişkilerin bütünü olan sonuçların hatırlatılması ve gösterilmesi zamanı. Bütün boş lafların ötesinde insanların pratik yaşamlarında ortaya çıkıp yaşam denilen hareketlerinde tekrar tekrar kanıtlanmış sonuçlardır bunlar. Geçmişte bırakılan boşluklar, açık bırakılan çukurlar doldurulmadan günümüzde huzur ve adalet bulunamaz. Evrende üretiğin negatif enerji ve olumsuzluk senden eşitlenene kadar doğaya vereceğin hesap vardır. Bu açtığın çukurlar dolmadan doğada dengeni sağlayamayacaksın. Doğada madde ve enerjinin sakınımı kanunu var. Miktar sabittir. Birbirlerine dönüşseler de yoktan var, vardan yok olmazlar. Bunu iç güdüsel fark eden insanlık kendi dünyasına uygun izahlarla açıklamaya çalışmışlardır. Tüm dinlerde bile adalet izahı ve arayışı böyle bir sonuçtur. Ve boş lafın ötesi evrendeki maddenin kendinin olacağını sanan kapitalizm ve bir elin beş parmağı bir mi diyen dinci kapitalizm, kendisinin inanmadığı’’öteki dünya’’boşlaflarıyla dünya mallarının kendine ait olması hırsı ve kibiriyle insanlar alemine ve doğaya açtığı çukurlar dolmadan, adalet yerini bulmadan, huzur içinde yatamayacak ve olamayacaklar.

Bu memleketin gerici damarı 1961 de kesilen ve sonu seyredilemeyen bir bolluk filminin miras yedisi durumundaydı. Şimdi kendileri de dahil filmin sonunu izleyeceğiz. Bu emperyalizmin din maskeli uşakları, memleketi karış karış satarak ve efendilerine peşkeh çekerek ne pahasına olduğu belirsiz cebe giren paraların bolluğunu yaşarken, bir gün bedelinin ödeneceğini gizleyebilmişlerdi. Şimdi aynı biçimiyle Katardaki bakkal amcalarından ABD’nin izniyle sağladığı kredilerin sonuna gelindi. Artık bolluğun bedelini ödeme ve nedenini öğrenme zamanı. Eğer seçimleri başkaları kazansaydı enkaz devralacaklardı. Kendileri enkazı halka yıkacaklarını bildiklerinden, başkanlık sistemi gibi diktatörlük yöntemleriyle tedbirlerini almaya çabaladılar. Toplumsal muhalefet devrimci örgütlenmesinden ve bir araya gelişten uzak durumuyla bir cephe örgütlenmesinden de uzak. Çelişkilerin gidiş yönünü belirlemekten uzak durumda. Bunu belirleyecek olan malesef krizin tahammül sınırı ve ipler emperyalist uluslar arası tekellerin elinde. Bütün bunlar kendi düzlemlerinde. Ya doğanın bilimsel doğruları? Tarihin çarkını geri döndürmeye çalışan demokrasi gelişimi ve mücadelesini diktayla durdurmaya çalışan haliyle tarihin çöplüğündeki diğer diktatörlük örnekleriyle mutlaka yerini alacaktır. Sadece zaman meselesi ve doğanın vicdanı tarihin zaman ayarlarının insanlar alemi ayarlarından daha uzun olması. Sabırları zorlayacak olan budur. Biz Evren faşist diktatörlüğünün en güçlü gözüktüğü şartlarda da onlarında Hitler, Musolini, Somoza vb. faşistlerinin yanına yollanacağını söylemiştik. Doğanın vicdanı tarih ve alemlerinin dışındaki doğrularla o çöplüklerdeki yerlerini buldular. Sonuç ortada. Her toplumun olduğu gibi insanların da zaferleri ve yenilgileri vardır. Asıl yenemedikleri kendileridir...Ve şimdi de dünya dönüyor deme zamanıdır...

KAHROLSUN DİKTATÖRLÜK, YAŞASIN DOĞRUDAN DEMOKRASİ.

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.

 

(1) Geçmişin devrimci ders ve deneyleri üzerinde yükselme ve günümüzde suni dengenin yeni gelişmelerle aldığı biçimleri değerlendirirken, bilgi birikimlerimizin geldiği yeri de tekrar bilince çıkarmaya çabalayalım.

‘’Tekrar niteliğinde de olsa söylediklerimizi kısaca özetliyelim.

 Ülkemizin ekonomik, sosyal ve tarihi gelişiminin sonucu olarak, bir başka deyişle, geçmiş dönemlerde devletin niteliğinden dolayı, halklarımızın tepkileri ile devlet arasında bir suni denge hep süregelmiştir. Emperyalizmin, üçüncü bunalım döneminde istismar metodunda yaptığı değişiklik de böyle bir suni dengeyi kurmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan Amerikan emperyalizmi ülkemizde çok iyi bir zemin bulmuştur.’’ Kesintisiz Devrim II-III sf. 293 (Toplu Yazılar- Mahir Çayan)

‘’ Devrimci görüş:

 Oligarşi ile halkın düzene memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri arasında kurulmuş olan suni dengeyi bozmanın, kitleleri devrim saflarına çekmenin temel mücadele metodu silahlı propagandadır.

 Emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadelelerinin, oligarşik diktatörlük-isterse temsili görünüm içerisinde olsun- tarafından terörle bastırıldığı merkezi otoritenin ordusu, polisi, vs. ile ‘’dev’’ gibi güçlü olarak halk kitlelerine gözüktüğü, gizli işgal varolduğu bu ülkelerde,kitlelerle temas kurmanın, onları geniş bir siyasi gerçekleri açıklama kampanyası ile devrim saflarına kazanmanın temel mücadele metodu silahlı propagandadır.

Silahlı propaganda, askeri değil politik mücadeledir. Ferdi değil kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlı propaganda , pasifistlerin idda ettiği gibi kesin olarak terörizm değildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak farklıdır. Silahlı propaganda, belli bir devrimci stratejiden hareketle, emekçi kitlelere elle tutulur, gözle görülür somut eylemlerden hareketle, soyuta gider.’’ Kesintisiz Devrim II-III sf. 275 (Toplu Yazılar- Mahir Çayan)

‘’Suni denge kavramı, yukarıda da değindiğimiz gibi bugün eski sömürge- yarı sömürge ülkelerde olduğu gibi kendiliğinden nitelikli silahlı halk ayaklanmalarının sözkonusu olmadığı ve kitlelerin mevcut düzene karşı olan tepkilerinin kolayca güçlü silahlı hareketlere ve silahlı köylü ayaklanmalarına dönüştürülemeyeceği olgusunu vurgular. Kitlelerin tepkilerinin ve memnuniyetsizliklerinin, (öncü-savaşçı bir partinin, silahlı propagandayı temel alarak yürüteceği bir mücadele ile geniş yığınlara güven verecek bir önderliği sözkonusu olmadan, kendiliğinden bir şekilde) silahlı bir isyana dönüşmesinin(eskiden olduğu gibi) sözkonusu olmadığını açıklar. (Kitlelerin varolan tepkileri, I. Merkezi otoritenin baskısı nedeniyle eskisi gibi feodal parçalanma ve zayıf merkezi otoritenin bulunmayışı nedeniyle silahlı isyana dönüşememektedir). Suni denge kavramı işte bugün ülkemizin içinde bulunulan tarihsel dönem içinde oluşan ve eskinin sömürge ve yarı sömürgeleriyle olan tarihsel farklılaşımını açıklayan bir kavramdır. Bu arada geçen ‘’kitlelerin tepkilerinin silahlı bir isyana dönüşememesi’’ ifadesinden ve bu anlamda söylenen sözlerden kalkılarak, bugün kitlelerin mevcut düzene karşı ve hele faşist saldırılara karşı her türlü kepkisinin reddi anlamında bir sonuca varılmamalıdır. Tarihsel bir olguyu açıklamak için kullanılan bir kavramı, gerçek geçerlik anlamının dışına taşıyarak günlük ve sıradan olguların karşısına dikmek, marksist düşünce açısından doğru fikirlerin dejenerasyonundan ve saçmalaştırılmasından başka bir anlama gelmez.’’ Devrimci Yol Dergisi 21 Ağustos 1978  Sayı 21  Sf. 8 Suni denge  öncü savaşı ve iç savaş üzerine

ÖZGÜRLÜK YAYIN VE ÜRETİM KOLEKTİFİ

EGEMENLERİN KRİZİ...

Egemenlerin Krizi 

 

"Devlet derim ona, herkesin ağı[zehir] içtiği yere, iyilerin ve kötülerin; devlet, herkesin kendini yitirdiği yer, iyilerin ve kötülerin: devlet, herkesin ağır ağır kendi canına kıymasına "hayat" denen yer." Nietzche

 

 

 

Egemenlerin Türkiye'ye ilişkin yönetememe krizi 7 Haziran seçimlerinin sonucuyla birlikte tamamen kendi yasa ve hukukunu tanımama adıyla fütursuz bir şekilde ayyuka çıktı. Muhaliflere karşı OHAL/KHK adıyla tutuklama, sindirme , işten atma gibi uygulamalar toplumu tamamen baskı altına alma operasyonları bir anlamda başarılı oldu diyebiliriz. 24 Haziran 2018 seçim sonuçları bu koşullar altında ortaya çıktı. Bu durumu engellemeye yönelik burjuva partilerinden "Millet İttifakı" gibi oluşumlar,  sol demokratik çevrelerden HDP, Haziran Hareketi gibi birliktelikler, dayatma usulü siyaset tarzı, yukarılardan bir takım konuları belirleme, aşağıdan yukarı dinamikleri dikkate almama gibi yaklaşımlar sonucunda başarı gösterememe ve dağılma zaafiyeti göstermiştir. Herkesin kendi kanatları altında bir birlik istediği ve dayattığı ortamda kitlelerde oluşan dayanışma, birleşme ve direnme eğilimlerine en önemlisi demokrasi taleplerine cevap verilebilir mi? 

 

Tüm bu olan bitenlere karşı son günlerde hararetli bir ABD-Türkiye eksenli Rahip sorunu adı altında ekonomik bir kriz ortaya çıktı. Bu konuda ekonomiye ilişkin hatırı sayılır bir çok ekonomist yazdı çizdi. Ama sorun sadece basit bir ekonomik kriz değildi, aynı zamanda egemenlerin yönetememe krizi de söz konusudur. Sürekli baskı, tehdit, şantaj ve tutuklamalarla bastırılmaya çalışılan muhalefet sindirilmişti. Ancak bu durum başta emperyalist ABD olmak üzere diğer küresel güçleri rahatsız etmekteydi. Bu kadar baskıya karşı onların bile engel olamayacakları istenmeyen gelişmeler yaşanabilirdi. Türkiye'nin daha iyi kontrolüne yönelik baskı uluslar arası tekellerin sözcüsü Donald Trump'tan geldi ve onun yaptırımları aslında bundan kaynaklanmaktadır. ABD için ekonomi ve dış politikada itaat ve IMF'nin kabul edilmesi gibi konular bile eskiye dönüşü kolayca sağlayabilir. Aynı zamanda Eylül sonunda yapılacak Merkel ,Erdoğan görüşmesi de temel ekonomik gerçekliklerin hatırlatması olacaktır. Erdoğan'ın bunları görmemesi ve duymaması durumunda iktidarında büyük sorunlar yaşayacağı aşikar. Ülkeyi ekonomik istikrara kavuşturmak için yaptığı döviz bozdurma çağrısı gibi bu da büyük bir çaresizliğin işaretidir.

 

Tüm bu gelişmeler Diktatör Erdoğan ve AKP iktidarının hemen ters yüz edileceği anlamına gelmiyor. Amerika'nın bu yaptırım ve uygulamaları farklı sonuçlar da verebilir. Diktatöre verilen destekte şu haliyle bir düşüş görünmüyor. İran, Venezuela ve Rusya'da aksi sonuçlar ortaya çıkmasına yol açtı.Uluslar arası tekelerin mutlak hakimiyetinde‘‘Serbest piyasa‘‘dedikleri  ekonomilerinde kâr garantisi yani "güven" çok önemlidir. Sermaye keyfi müdahaleler olmadan serbestçe hareket etmek ister. Merkez Bankası'na tavır, ABD'yle sürtüşme ve buna karşılık dolarla borçlanma tüm bunlar güvensiz bir ortam yaratabilir. AKP 2001 krizinin ardından iktidara tam yükselmekte olan bir dalganın üzerinde geldi. Kemal Derviş'in IMF ile imzaladığı "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı" yürürlükteydi. ABD'de o dönem faizler düşük seyrediyor, yatırımcılar paralarını Türkiye gibi ülkelere yöneltiyordu. AB ile üyelik müzakerelerinin 2004'te başlaması da iyiye işaretti. O zamanlar memlekete demokrasi gelecekti. Vadedilen oydu. O yıl büyüme oranı yüzde 9,4 olarak kayda geçti. Küresel krizin baş gösterdiği 2008'e kadar da dikkat çekici büyüme rakamları yakalandı. Yabancı sermayenin dönmesi için yine ABD'de faizlerin sıkı tutulduğu 2010'u beklemek gerekti. Anlayacağınız Türkiye ekonomisi hem faiz baskısından uzak, hem de döviz bolluğu içinde yıllar geçirdi. Ta ki 2013'e kadar…2013'te yükselen doları ve başlayan krizi, Gezi direnişi anlatmaya çalıştı. Bu konuda da bir hayli başarılı olduğu söylenebilir. Normalde 2013 sonrasında ise ABD ve AB'de önce parasal genişlemenin azaltılacağı, sonra duracağı ve hatta parasal daralma dönemine girileceği ve buna ek olarak da faiz artışına gidileceği ilan edildi. Yani, Türkiye gibi ülkeler için 2002-2013 arasında kendi değimleriyle, ‘‘neoliberal‘‘ popülist birikim rejimlerin kurulmasını mümkün kılan maddi zemin ortadan kalktı. Bunun sonuçlarını, 2013 sonrasında ekonomi politikasının kilitlenmesiydi. Bu ayni zamanda Diktatör ve Merkez Bankası'nın  açık bir şekilde tartışmaya başladığı döneme tekabül eder. Bu tartışmalarla birlikte dolar ve euro yükselişe geçerken aynı zamanda yavaş yavaş darbe, OHAL ve KHK'lar gelmeye başladı. Bu aynı zamanda tekellerin Türkiye ekonomisi ve yatırımlara ilişkin bir güven bunalımı yaşamalarına gerekçedir. Tekeller için siyasal alanla birlikte, bağımsız bir Merkez Bankası'nın önemi, devletin ekonomik alandan uzaklaştırılması anlamında büyüktür. Bu durum apaçık ortadayken sonrasında Papaz krizi çıktı. Durum belli bir siyasi ve ekonomik bir krizdir. ABD Başkanı Trump'ın eli daha kuvvetliydi. Bakanlara ülkeye giriş yasağından vergi artırımına ve hatta Türkiye'nin de proje ortağı olduğu F-35'lerin teslimatını durdurmaya kadar varan yaptırımlarla birlikte alevler büyüdükçe büyüdü tüm bu gelişmeler bile başlı başına durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Küresel güçler Türkiye'nin bir an önce ilişkilerini“normale“döndürmesi konusunda baskı yapıyorlar. ABD ile böylesi bir sürtüşme iktidarın işlerini daha da zorlaştırıyor. Boykot vs gibi uygulamalarda Türkiye'nin etkili olabilmesinin hiç bir şansı yok. Çünkü Türkiye ABD'nin en önemli 15 ticari ortaklarından biri bile değil. Bu anlamda boykot gibi uygulamaların ABD ekonomisine etki yapması mümkün değildir.

 

Milliyetçi ve dinsel retorik seçimlerin alınmasında Cuhmur ittifakının yolunu açtı. Ne var ki, Diktatörden ve sisteminden duyulan rahatsızlık gelecek felaketin habercisidir. Bunun için de Erdoğan, Merkel ve Macron'a sarılacaktır. Bu gelişmeler yaşanırken Diktatör içeride iktidarını geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışırken, dış politikada bir o yana bir bu yana sallanmaya çalışırken duvara toslamaması mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Unutmamak gerekiyor ki, ne olursa olsun Diktatörlerin de belli bir döneme kadar kullanılma süresi vardır.

 Bütün bunlara rağmen sorulması gereken: Özgür ve demokratik bir Türkiye nasıl yaratılabilir? Buna da gelecek bir yazıyla cevap arayalım.

ÖZGÜRLÜK YAYIN VE ÜRETİM KOLEKTİFİ

SEÇİM SONRASI

Tamamen anti demokratik OHAL ve benzeri şartlarda meşruiyetini baştan yitirmiş bir‘‘seçim‘‘yaşandı. Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte 25 Haziran'da  toplumun solcu, devrimci ve ilerici tüm kesimleri "başarısızlığın" sorun ve sıkıntılarıyla baş başa kaldılar. Kendi dünyalarının hesap ve kitaplarından oluşan ve buna anti görünümlü boykot tavırlarının demokrasi mücadelesini kenara bırakan aymazlıkları, sistemin bekasının sağlanmasıyla umutsuzluğa ve yılgınlığa dönüştü. Kendilerinin diğerlerinden daha doğru ve haklı olduğunun ispatı haricinde! Bu durumda, "başarıyı" uzun bir süreden beri devrimci siyasete sirayet eden sadece sandık ve seçimle sınırlayan anlayışın büyük bir payı oldu. Ayrıca, kendi bağımsız siyaset ve pratiğini geliştirmede sorumluluklarını başka güçlere dayandıran ve havale eden‘‘sol‘‘unda büyük bir payının olduğunun altını çizmekte yarar var. Uzun zaman düzenin karanlık ve ıslak delhizlerde defalarca zor dönemeçler ile baş başa kaldık. Çünkü karşı karşıya kaldığımız sadece kapitalist sistem değildi, ayrıca çoğu zaman ailemiz, arkadaşlarımız, çevremizdekiler, binlerce yıllık ne kadar yerleşik gelenek, görenek, ahlak kuralı varsa tümüyle de yüzleşmek zorunda kaldık... Yılmadan ayakta kalmamızın sebebi vardı: Devrim güzel olandı. Devrimcilik ve doğabilimseli savunmak doğru olandı. Dünya tarihi boyunca  kaybetmeler, yenilgiler hep vardı ve var olacak. Ama dünya tarihi boyunca da ezilenler yeniden ayağa kalkarak var olmayı sürdürmüşlerdir. Bu günde böylesi bir dönemden geçmekteyiz.

 

24 Haziran seçimleri tartışmaları, yaklaşımları, ittifaklar diktatörü devirmeye yönelik tüm hesaplar 25 Haziran Pazartesi ortaya çıkan sonuçlar bizlere bir daha göstermiştir ki, eksiden alıp sıfıra getirmek daha da önem arz etmektedir. Bütün mevcut siyasal partiler ve onlara sirayet eden anlayış ve yaklaşımlar düzenin bekasının sağlanmasına yönelik program ve yaklaşımlarla hareket etmişlerdir. Buna uygun "Cuhmur İttifakı" ve "Millet İttifakı" gibi oluşumlara giderek mevcut toplumsal muhalefetinde peşlerine takılmalarında etkili olduklarının da hakkını vermek gerekir. Bütün mesele bu durumun iyi görülüp değerlendirilmesidir. Cumhur İttifakı  gerici sağ, kürt düşmanı ırkçı yaklaşımları bir potaya toplamayı başarmış, Millet İttifakı "parlamenter sistemi " savunma adıyla ulusalcı kesimlerle bir kanal oluşturmayı başardı. HDP Kürtler, solun belirli bir kesimi ve liberallerle bir hat tutturmuş, ne var ki, burada Cuhmur İttifakına karşı olanların ciddi manada "Başkanlık sistemine" karşı olma noktasında belirli tutarlı çizgi ve tutum belirleyememişlerdir. Artık şiraze öyle kaçtı ki, neredeyse Meral Akşener kurtarıcı gibi gösterilmeye çalışıldı.Tüm bunlar siyasal, toplumsal, ekonomik ve demokratik sorunlara çözüm arayan toplumsal muhalefet ve buna bağlı olarak devrimci bir hareketin ortada olmamasıyla ilgili bir sorundur. Genelde solun sınıfsal ve toplumsal mücadelenin gidiş yönünü belirleme durumunun olmayışı ve devrimci bir hareketin olmadığı şartlarda: Onların düzleminde anladıkları‘‘güç‘‘olamayışımızdan kaynaklı sistem içi hesap kitaplara kitlenmek yerine, demokrasi mücadelesini ve toplumun nefes almasını sağlayacak nefes borularının açılmasını destekleyen bir mücadelede elimizden geleni yapmaya çabaladık. Elimizden geleni yapmak, yapılması gerekeni yapamamayı mazur göstermez. Salt Türkiye toplumunu suçlayarak bu durumdan sıyrılmaya çalışmak doğru değildir.

Bildiğimiz gibi, 24 Haziran da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi birlikte yapıldı. Köklü bir sistem değişikliği getirdiği için bu seçimin, Cumhuriyet tarihin en önemli seçimi olduğu konusunda boykotcular hariç! Herkes mutabıktı. Sonuçlar böyle olunca, doğal olarak taşlar yeniden dizilmeye başlayacak, bu da Dünya, Ortadoğu ve Türkiye'de yeni bir konsept ile siyasal iktidar efendilerine hizmet etmekte büyük bir sevk ve istekle hareket edecektir. Bu önemli konsepte parlamentodaki muhalif tüm siyasal partiler şu veya bu şekilde yer alacaklardır. Ortadoğu'da hala çözülemeyen Suriye, İran gibi önemli meseleler durmaktadır. Bu çözümlerde önemli aktörlerden bazıları Türkiye ve Kürtlerdir. Bu güçleri görmeden ya da yok sayarak sağlıklı bir çözüm pek mümkün  görünmüyor. Üstelik bu iki aktörde Ortadoğu'ya ilişkin kendi gelecekleri açısından rol alma ve iş birliğine isteklidirler. Bütün bu gelişme ve olasılıkları görerek başta emperyalizme, kapitalizme ve diktatörlüğe karşı mücadelede sistemleri dışı siyasal bir muhalefet ve kanal açmak daha da bir önem arz ediyor. Sol, devrimciler ve sosyalistler yerel seçimlerde aşağıdan gelen bir nevi halk İttifakıyla yerel adaylarını çıkararak kendi çalışmalarını örebilirler. 24 Haziran seçimleri ne kadar olumsuz değerlendirilse de toplumda bu ceberut siyasal iktidar ve onun uygulamalarına karşı çıkma ve de direnme isteği vardır. Bunun için de hiç vakit kaybetmeden ihtiyaca uygun örgütlenme yolunda adımlar atmak gerekiyor. Tarihimiz bütün bunların sayısız örnekleriyle doludur…Hatırlanırsa 96 ölüm orucu döneminde "Zindanlardaki Sesi Duy"  bir avuç insanla yapılarak o dönemde egemenleri şaşkına çevirmiştir. Bugün toplumsal birikimlere baktığımızda koşullar daha da uygundur. CHP mitingleri bu durumun göstergesidir. Aynı zamanda demokrasi mücadelesi ve doğrudan demokrasi arayışının da. Bu durum sandığa yansımamıştır. Bunun altında yatan nedenlerden bazıları siyasal güven ve alternatifsizliktir.

Kitlenin dinamizmini koruduğu ortadadır. Kitlesel bir karşı çıkış ve itirazın gelişimde büyük bir etkisi olacaktır.  Unutmayalım ki bizler en zor koşullar altında kendi canlarını ezilenler için hiçe sayan artık yıldız olmuş binlerce devrimcinin yansıması pırıltılarız... Dünya tarihi boyunca zalimler hep var oldular. Ama dünya tarihine adını yazanlar hep bu pırıltılar oldu. Hep var oldular ve var olacaklar.

Unutulmamalıdır ki, diktatörler sandıkla gelir ancak tabutla giderler.

Bu yüzden, DİKTATÖRLÜĞE HAYIR!

ÖZGÜRLÜK YAYIN VE ÜRETİM KOLEKTİFİ

YAŞANABİLİR BİR ÜLKE İÇİN DİKTATÖRLÜĞE HAYIR.

YAŞANABİLİR BİR ÜLKE İÇİN DİKTATÖRLÜĞE HAYIR.     

Diktatörlük oylanırken tavır almak. Oy istemek, oy verilmesini savunmak, oy verilmesini desteklemek,oy verilmesine taraftar olmak, katılmak ve ortak tavır almak ve onunla çalışmak. Ya da sisteme karşı olmak ile demokrasi ve ekonomik/demokratik mücadele arasındaki çizgiyi karıştırıp her halükarda boykot tavrı! Arada bir fark var mı? Var... Aradaki fark, bir dünya görüşü kadarcık bir fark..!

Bu ve benzeri tartışma yazılarındaki amaç, farklı bir dünya görüşü ile tahlil edilen dünya ve Türkiye’sini teorik ve ideolojik boyutuyla tartışmaya açabilmektir. Kimseyle kişisel düzeyde sorunumuz olamayacağı gibi, ayrı bir dünya görüşünden kaynaklı siyasal tespit ve mücadeleleriyle  ayrı yolun yolcularıyla aynı yerde olunamayacağı ve bunun siyasal sorumluluğunun bilinçsiz ve bilinçli herkesin kendisinin üstlenmek durumunda olduğunu bilince taşıma çabasıdır. Bu bağlamıyla olmaması gerekenlere yapılan vurgular, olması gerekenin bilince çıkması içindir. Örneğin demokrasi anlayışsızlıkları ve sapmaları, nasıl bir demokrasi sorusuna verilen cevapları içerdiği için ele alınmaktadır. Böylesi bir saflaşma döneminde olumlu yönlerin geliştirilme çabası, aynı ölçüde yanlışı geliştirme çabası karşısında mücadeleyi de içeriyor. Bunun için eski dostluk vs. gibi yaklaşılan olayların psikolojik yanlışlarının da aşılmasını içeren ciddi bir mücadeleyi  de gerektiriyor. Bu bağlamda günümüz ve görevlerımız doğrultusunda verdiğimiz mücadelenin doğabilimsel adalet, üretim, paylaşım ve eşitlik vb. doğrultusunda bu tahribatı ortadan kaldırmaya yönelik olması da gerekmektedir. Sistem içi çıkar ilişkileri doğrultusunda kurulan ilişkilerden arınmış bir kadro ve partileşme süreci önemli görevlerimiz arasındadır.

Devrimci; sınıf partisi olamayan, üretenlerin yönetimini laf kalabalığından öte kendi içerisinde gerçekleştiremeyen, bu bağlamıyla nihai olarak sınıflar mücadelesini demokrasi yönünde geliştirmekten uzak olan partiye oy ister mi? Doğru yönlerinin gelişimi ve destek ayrı devrimci bir partiye gerek olmadığının ilanı demek olan o partiye katılmak ve çalışmak ayrı. Herkes siyasal tavırlarının sorumluluğunu kendisi üstlenmek zorundadır. Kimileri, boşlafların ötesi kendi içerisinde demokratik olamayan otokratlara katılıyor ve destekliyor! Kendini yadsımak değil bulmak bu olsa gerek! Oy düzeyini de aşıp aynı yerde buluşan bir katılıma dönüşüm. Kimi sisteme karşı olmakla demokrasi mücadelesini ayıramayan müzmin boykotcu! O da eski dost! Vurduğu yerden ses getirebilecek bir örgütlenme varken yapılan demokratik bir tercih olan seçim boykotunu mutlaklaştırmak ne menem bir dünya görüşüdür? Devrimci yoldan bu yana boykot etmedikleri seçim olmadığına göre, bu bir dünya görüşü farkıdır... Ekonomik- demokratik mücadele alanının politik mücadeleye tabi olmasına işkence edip, burjuva demokratik devrimin bile üretenlerin doğrudan yönetimince tamamlanacağı kesintisiz bir devrimi’’unutup’’ aceleci bir dünya görüşüne sahip olunduğu ortadadır. Her halükarda boykot edemez mi? Sorun ayrı dünya görüşüne sahip olmamaktan öte, aceleci dünya görüşünü savunurken başka şeyci görünme tutarsızlığıdır. Göründüğü gibi olmama olduğu gibi görünmeme sorunudur... (1)

Demokrasi mücadelesini, olmayan demokratlığı ve otokratlığıyla ayuka çıkmış ‘’partilere’’  katılma noktasına indirgemek devrimci tavır olabilir mi? Demokrasiye açık yönleri geliştirme mücadelesi hariç. Bu bağlamıyla katılım işçi sınıfının doğrudan kendi partisine ihtiyaç kalmadığının da ilanı değil mi? Dünyayı aynı görmediğimiz, aynı dünya görüşünde olmadığımız ortadadır.

Son günlerde, kendine göre siyasal gündeme odaklanmış o kadar çok yazı okumak zorunda kalıyoruz ki, bazen bunu’’nereye varmak için yazdın’’ diye sormak elzem oluyor. Bıraktığın boşluklarını doldurmak? Kendini tatmin? Kendini ispatlamak? vb. İnsanlar aleminin hastalığıdır, her gelişim ve olayı en azından iki farklı yönden ele alabilmek’’özgürlüğü’’! Böyle bir özgürlük doğabilimsel anlamda mevcut olmasada. Her gelişim ve olayın temel olarak gelişim yönünü anlatsan, amalarla başlayan on tane cümle kurulabilir! Örneğin; faşizmin temel belirleyeni sınıfsal özüdür ve buna anlatan cümleler kursan, ama ideolojik yönü unutulmuş vs. den giderek faşizmin belirleyeni ideolojidir gibi absürd sonuca varan cümleler kurulu verir. Bu yüzden kurduğun her cümlenin en az on çeşit anlaşılması mümkündür. Bu düzenin çatlaklarında yeni bir yaşamı filizlendirmek bu bağlamda bu sistemin içerisinde seçimle devrim yapmaktan tut, işçi sınıfının öncü partisi ‘’bu tabii ki kendisi’’ iktidara gelmesiyle çözülecek bir lafız olarak anlaşılabilmektedir. Kusura bakma ama kendini tatmin ya da kanıtlayım derken ne dediğini kulağın duymuyor mu? Bir de bunun üzerine bir çuval laf kalabalığı . Vallaha ben demedim, falan sosyolog dedi. O dediyse mutlaka doğrudur! Boş lafın ve laf kalabalığının ötesinde  hayatın ortaya çıkardığı tavır alışlar ortadadır. Ve herkesi layık olduğu yere doğanın vicdanı tarih zaten yerleştirmektedir.

Herkes yaşadığı hayatın teorisini yapabilir. İdeolojisi o dur. Kapasitesi o dur. Çünkü boş laf kalabalığının özünü de son kertede belirleyen maddedir... Çıkarcı, üç kağıtçının, üretmeden tüketenin, güce ve iktidara tapınanın vb. tutarlı tavır alabilmesi mümkün müdür? Tutarlı bir yaşamı olmayanın doğru düşünce üretmesi mümkün mü? Devrimci düşünce üretmesi mümkün mü? Dünya görüşü devrimci olmayanın yani yaşantısı devrimci tutarlılıkta olmayanın devrimci düşünce üretmesi mümkün değildir. Lafın ötesi, yaşamın yani mücadelenin içerisinde devrimci bir özeleştiriyle ancak... Herkes maddi olarak bulunduğu ortamın, yaşadığı hayatın düşüncesini üretir. Herkes kahramanı olduğu tarihi hatırlar! Son kertede madde düşünceyi belirler. Diyalektik ve tarihsel materyalizmin İdealist felsefeden ayrımını ve temelini belirleyen kısa özetin biri de budur.

Kurulan ilişkiler yaşanılan kapitalizm şartlarına uygun biçimde değişmektedir. Bu şartlar altında devrimci ilişki tarzının geliştirilebilmesinin zorlukları ortadadır. Başka bir deyişle; yaşanılan ortamda var olmayan bir yaşamı ve ilişki tarzını geliştirebilme zorluğudur. Düşüncenin meta haline gelişiyle kurulan ilişkiler de alış veriş türü olabilmektedir. Bu bağlamda örgütlenme para ve güç meselesi, çalışmada bulunanlar organik üretim yapan kadro değil, kadrolular olarak ele alınabilir hale gelmiştir. Devrimci ilişkileri bir işi yapmak için kurulan ortaklık diye gören bir yaklaşım, kapitalizm tarafından düşüncenin meta haline getirilişinin tezahürüdür. Takım taraftarı olarak maça gitmek gibi. Bir konsere gitmek gibi vb. arızi, değişken, tesadüfi ve rastlantısal ağırlıklı olabilmektedir. Genelde üretimlerin organik birliğini oluşturmak değil, sorunlarını çözecek bir liman arayışı  yaygındır.

 Zorluk kapitalizm koşullarında devrimci bir dünyayı yeşertip yaşatmaktır. Bu sistemin işleyişine şu veya bu nedenden eklemlenmiş olanların devrim yapamayacakları ortadadır. Eklemlenme  teorileri ve bol laf kalabalığının dışında. Yapılan en önemli hatalardan biri de sistemin ilişkileriyle ya da değiştirilmesiyle devrim beklentisidir... Kapitalist ilişkilere kendine haklı nedenlerle eklemlenme durumunda ve yolunda olanların devrimci ilişki geliştirmeside mümkün değildir...

Baştan bir karar verilmesi gerekiyor. Bu düzenin içerisinde bir şeyler olmak, başarı, kariyeri yakalamak ya da devrimci olmak. Dönüldü dolaşıldı, girilip çıkıldı siyasal dengeyi tuturamamaktan tutarlılık yok oldu! Devrimcilikde dikiş tuturulamayıp kantarın topuzu şaşınca geriye yapılabilecek ne kaldı? Kimi profesör oldu, kimi sosyolog kimi kendine dünyasının abartısında ve keskinliğinde devrim ha oldu ha olacak! Akılı dizayn kurtarıcılıkla geçmişi ben şurda belirlemiştim, şu kadar fedakarlık etmiştim tefrikalarıyla bu günü kurtaracağını sananlar, bu gün de yazıyor ve söylüyorlar da neden eskiden olduğu gibi etkisi yok? Hiç kimse etkilenmiyor? Düşünceyi belirleyen yaşanılan ve kurulan ilişkiler. Düzen içi çıkar ilişkileriyle kurulanlardan devrim çıkmaz...

İç güdüsel, içinde kendine oluşturduğun vicdanına uydurduğun doğrularla devrimcilik olmaz. Bu niyetten ayrılamaz. Bu sistemin içerisinde yaşanmayan bir yaşamı ve sistemi organik biçimde üretmelisin. Dünyanın dört bir yanında kapitalizme karşı oluşturulan ortak yaşam, ortak oturma evleri, komünal deneylerin başarılı olamayıp sisteme eklemlenmesinin nedenini hiç düşündün mü? Ortak fedakarlık düşüncesinin fedakarlık ideolojisine dönüşümünü? Ortak üretimin geliştirilmesi ve ihtiyaçların tam olarak karşılanması yerine, yaşanılan ortama eklemlenip tüketime yönelik başarı arayışına nasıl geliştiğini? Düşüncenin özünü kavrayamamış keskin militanlığın sana çok anlam ifade etse de yaşamın kendisinde ayakları havada kaldığını?  Yani devrimci teorinle yaşam denilen eylemini birleştirmelisin. LAKİN YOZLAŞMA VE YABANCILAŞMA O KADAR TAHRİBAT YARATMIŞ Kİ BOŞ LAF KISMIYLA UĞRAŞMAKTAN TEORİK GELİŞİME YETERLİ ZAMAN DAHİ YOK...

Devrimcilerin dedikleri anlaşıldığı şartlarda devrim olmuş, anlaşılmadığı şartlar sonrasında gelişimin bu yönde olmuş ve açığa çıkmıştır. Bunun azınlık ve çoğunlukla olan ilişkisi de hep aynı dünya görüşlerinden yanlış yorumlanmaya çabalanmıştır. Tüm bu algı operasyonları ve yanılgılarına karşın doğabilimsel doğru acı bir deneyim ve gerçekliğin kendisi olarak açığa çıkmıştır. Unutulmaması gereken bir gerçeklik de devrimci düşünce gelişiminin başlangıcında hep azınlık olmuş tutucu düşünceler ağırlıkta olmuştur. Bunun için devrimciler toplumsal ve sınıfsal mücadelenin gelişim yönünü bilimsel tahlilleriyle  doğru tespit ederek o devrimci yolda mücadele edenlerdir. Bu gelişim içerisinde yaşadıkları şartlarda belirginleşmese de sonraki gelişmelerin bu savunulan yönde olmasıyla anlaşılır haldedir.

Düşüncenin meta haline gelişiyle kendi algılarından oluşturduğu dünyasının ve kurduğu cümlelerin gerçekle olan bağlantısıda dengesizleşmektedir. Kendi mağarasında algılarından oluşan cümleler kendine çok anlamlıyken, dışarıdakilerin de anlaması beklentisi cabası. Dışındaki maddeyle gerçeklerle olan ilinti algıları düzeyinde. Algılarda değişkenlikse boş laf kalabalığıyla ne dediğini bilmeme durumunu ortaya çıkarıyor. Bunun için size ağzından çıkanı kulağı duymuyor diye gelen şey, ona çok doğru ve haklı geliyor. Mağarasında oluşturduğu vicdan, adalet, eşitlik/eşitsizlik vb. laga lugalarla kafalar şişse de, hangi vicdan sorusunu soramayanın doğabilimsel bir vicdandan söz etmesi ve bilmesi mümkün müdür? Bilginin yeterli olmadığı, eksik olduğu bir gelişimi mutlak doğru diye sunmak cahilliğin daniskasıdır...

Hayır gerçekle olan ilintiyi geçelim bir başka değimle kendi algılarını teori haline getirmelerinin dışında, birbirlerinin dediğini de kendi dünyalarında algıladıklarından ortalık toz duman. Liberal görüşleriyle kim daha akıllı kurtarıcılık planına sahip yarışındalar. Burjuvaziyle işbirliğini kim hangi düzeye ilerletebilir yarışı. Bir sürü laf kalabalığının ardında Meral Akşener burjuvazinin diktaya karşı olanı mı? Destek mi? Değil mi? Acı gerçeğiyle karşı karşıyalar. Biri komünist mi, sosyalist mi karar veremiyor, oturan aktivist olmaya karar veriyor.(Tatanka) Sonra sıkıyor mu; diktaya karşı olan herkesimle birlikteliğe varmısınız liberaliğini ilerletiyor. Kimse kale almasa da. Diğeri daha tutarlı hiç ses yok. Birileri de, aynı yaşantıyı paylaşıyor olamlılar ki bu sözlerde keramet bulup paylaşıyor! Onların eklemlenmesi, gücü elinde bulundurana biat sonucunun arapçasıdır...

 

Toplumsal ve sınıfsal gelişmelerde ortaya çıkan olayların nedenleri değişik ve çok sayıda olabilir. İnsan vücudu ve hastalıkları gibi. Değişik nedenlere ağırlık veren değişik düşünceler geliştirilebilir! Fikir çeşitlilikleri denilenlerin bu algılama ve buna dayalı teşhisler koyma reel gerçekliği ortaya çıkar. İnsanlar aleminin düşünce gelişiminin sınırlarıyla orantılıdır. Lakin doğabilimsel gerçeklerin düşünce tarafından kavranamayıp, algılanamaması gerçekliğini ortadan kaldıramaz. Üstelik , gelişenlerin bileşkesi, yaşanan acı gerçek olarak ortada olsa bile, yine kendi dünyasında kalmak değişmez gerçekleridir. Üstelik, tarihsel gelişim ve zamanda yolculuk gerçekleri süzgeçinden geçirip acı biçimde ortaya koysa bile, hala kendi dünyasında yaşamada ısrar ederler. Sağlı ve sollu kendilerine doğru dünyaları vardır. Kuantum kendine gerçekler olarak reeldir. Kuantumunu yaşamaya devamda ısrar eden ‘’kararlılıktadırlar!’’ Bunun içindir ki; gelişen bilimsel düşünce toplumda ve sınıflar mücadelesinde reel dünyada, en azından başlangıçta azınlıktadır. Genel algılama bu dur. Bizlere göre zorunluluk olan, onlara göre bir avuç insanla devrim yapmaya kalkmaktır. Bizlere zorunluluklarımızın kolektif örgütlülüğü, öncülüğü olan, onlara kahramanlar ve kurtarıcılardır.(2) Kimsenin kendine doğrularıyla bir ‘’gerçekler’’dünyası uydurma hakkı yoktur. Bizlerin de bir parçası olduğu doğabilimsel gelişimleri doğru tahlil edebilmek için doğru bir dünya görüşü ve onun olayları tahlil yöntemine sahip olmak gerekir. BU BAĞLAMDA DİYALEKTİK VE TARİHSEL MATERYALİZM DEVRİMCİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN GELİŞMELERE BAKIŞ YÖNTEMİ DİYALEKTİK, YAŞAMIN KENDİSİDİR... BU BİLİMSEL DOĞRU, YARIN GELİŞECEK BİLGİLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA GELİŞECEK BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ VE YÖNTEMİNİ DE İÇERİR. Bütün bunlara karşın doğasal zorunluluklarımız için bir anlam ifade etmese de düşüncenin gelişiminde insanlar aleminin reel gerçekliği başkadır. Bu algılama yanlışlığının kendine doğruların ve inançların ortadan kaldırılabilmesi bilimsel gelişim ve doğabilimsel zorunluluklarımız yolunda mücadelemizle mümkündür...

Soru şu: Sana doğru gelen başkası için mutlaka eksik ya da yanlıştır. Tanrının sözü denilenler bile sözü ileten elçisinin dünyadan ayrılışı sonrası, diğerlerini bırak, dört ana başlıkta ayrı algılandığı ortadadır. Bu algı farklarının birbirlerini nasıl yok etmeye çalıştıkları da ortadadır. Çözebiliyormusun? Çözüm önerin ne? Boş lafların ötesinde geçmişin yanlışlarına odaklananlar iktidar olsaydı aynı  yanlışlar yaşanmayacak mıydı? En çok demokrasiden ve baskıdan söz edenlerin iktidarı ele geçirmesiyle zalim haline gelmeleri engellenebiliyor mu? Geçmişte kendini kanıtlama! Troçki ile Lenin Rus entelijanyasını sürgün ettiydi! Acaba bilimsel gelişme mi durduydu? Ya da Stalinin dediği gibi kendi ‘’devrimci bilmimizi’’ yaratma yolunda mı ilerliyorlardı? Bu öğrenebileceğin gelişimleri yargılama hastalığıdır. Üstelik günümüz ve görevlerimiz karşısında nerede olduğumuza bakmaban. Geçmişin devrimci ders ve deneylerinden ve de yanlışlarından öğrenerek eğitilmek varken, neredeyiz? Ortaya çıkan gelişmeler o dönemin çelişkilerinin bileşkesidir. Bu dönemin çelişki ve bileşkeleriyle geçmişi yargılamak absürt. Gelişimde ortaya çıkan yeni belgeler laf kalabalığı, çelişkilerin bileşkesi olarak ortaya çıkanı değiştiriyor mu? Üstelik o dönemin gelişiminde kişiler önemli olsa da bütünü belirleyen o sürece katılanların tümü olduğunu unutup tek başına kişilere yüklemeye kalkmak ne menem bir dünya görüşüdür? Herkesin kendi sorumluluğu, lakin devrimci bir yolda gelişmediği açıktır.

Çeşitli aşama ve süreçleri belirleyen düşünce üretimleri bulunulan konuma ve şartlara göre farklılıklar içerececektir. Tüm bu çelişkilerin bir bileşke doğrultusunda hareketi zorunluluk iken, bu çelişik yönlerin doğabilimsel çözümü olmadan ortadan kalkmalarıda mümkün olamayacaktır. İnsanlar alemi bu düşünce ve çelişkilerin çözümü doğrultusunda çeşitli çözümler üretmiş ve denemiştir.

‘’Alt yapının,maddenin,madi gelişimin belirleyiciliği’’son tahlilde belirleyiciliği’’insanlar alemi gerçekliğine feda edilmeye kalkılsa da, diğer’’belirleyiciler ve çözümlerin’’bir insanlar alemi deneyi olarak tarihin sayfalarına girmesinden başka anlamı kalmamıştır...Sorun insanlar aleminde bu denge ve hareket halinin zıtlar arası sorunların vs. hangi kurallar,prensipler,otorite ve sistem etrafında çözümler getirileceğidir... Timokrasi(askerler,askeri....)Kritarsi(Yargıçlar,yargı sistemine göre....)Meri tokrasi(liyakat ve kıdem üsülüne göre....)Teokrasi(dini ve din adamları esasına göre....)Logokrasi(kurallara göre....)Etnokrasi(milliyete göre....) Plütokrasi(zenginlere ve zenginliğe göre....)Kleptokrasi(çalma ve hırsızlık esasına göre....) Kratokrasi (κρατος= Devlet) Devletçilik. Temsili, egemen bir azınlığın devleti vb. gerisini sen say...Derken günümüze doğru,başlangıçta Aristo gibiler tarafından ayak takımı sistemi diye hor görülen, Oklokrasi=Οχλοκρατια(ayak takımı devleti...)Ya da Mobokrasi (kuru kalabalıkların,zümre ve çevrelerin devleti....)diye eleştirilen,pek rabet de görmeyen Demokrasinin yeniden keşfi..! Soruya aranan cevapların yenilik cilası altında temcit pilavı gibi tekrar tekrar öne sürülmesi dışında: Pratikte yaşanan deneylerin sonucu,hangi referansla iktidar olunursa olunsun güç ve iktidarı ele geçirenlerin, genelde bir otoriteye ve de diktaya dönüşümün gelişmesidir...’’ SİSTEM-OTORİTE-BELİRLENME Yazısı

İnsanlar alemi tarihinin en son aşamada denediği ise işçi sınıfının çıkarları yani kapitalizmin  oluşturduğu piramidi ters çevrilerek tabanının genişliğinde eşit bir dikdörtgen elde etmektir. En bilimsel düşüncenin geliştirilmesi durumunda bile algı farkları, yanlış anlamlar yüklenmesi ve bilimsele karşı çıkılması sonucu ortaya çıkmıştır. Sorun genel anlamda insanlar arası ilişkilerde ve sınıfsal etnik dinsel vb. ilişikilerin hangi kurala göre çözüm aranacağına düğümlenmiştir. Unutulan; yaşanılan ve ürünü ve bir parçası olunulan doğanın zorunlulukları olmuştur. Doğayla olan ilişki insanların yararı ve çıkarları sınırına kadar olmuştur.

En bilimsel deneme sosyalizmin, yanlış yorumlamaların da etkisinde bürokrat ve oligarkların yönetimi kratokrasiye dönüşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Elde edilen deneylerin yol göstericiliğinde temsili sistemler cumhuriyet gibi burjuva demokrasisi sınırlarından doğrudan sistemlere gelişilmesi gerekliliği açığa çıkmıştır. İnsanlığın gelişim seviyesi durumu buna pek uygun görünmese de. Antik Yunanda bilim adamlarının yönetimi epistokrasi bile denenmiş, doğabilimselin yönetiminin zorunluluğu unutulmuş ya da gerçekleştirilememiştir. Doğada komünist olmayan hiçbir şey yoktur... Çünkü diyalektik ve tarihsel materyalizm hayatın kendisidir...

Diğer devrimlerde yaşanıldığı gibi sosyalist bir devrim ve mücadelesinde ortaya çıkan farklılıkların ve düşüncelerin çözümü ve yöntemlerinde sorunlar yaşanmıştır. Demokratik merkeziyetçilikten katı merkeziyetçiliğe otokratik  önderlik, liderlik, kurtarıcılık, kahramanlık türü bir gelişim yaşanmıştır. Düşünce farklılıklarının genelde güçle ikna ve bastırma genel kabul görebilmiştir. Bu bağlamda kapitalizm ve idealist dünya görüşüyle sınır çizgileri belirsizleşmiştir. Bunun içerisine kapitalistlerin fikir ayrılıklarının devrimci gelişimin sonunu getireceği‘’bilinci ve deney birikimi’’ de olaya bu yönde müdahalelerini getirince, iş daha da karmaşık bir hal almıştır. Bu uğurda manipüle ve algı operasyonlarına, projelerine ayırdıkları milyar dolarlar kendi itiraflarıdır!

ONLARDA DÜŞÜNCE ÜRETİMİ GİBİ BİR SORUN OLMADIĞINDAN, SOSYALİZMDE ÇIKAN SORUNLAR DÜŞÜNCENİN GELİŞTİRİLMESİ VE GEÇMİŞ DEVRİMCİ DERS VE DENEYLER DOĞRULTUSUNDA DAHA BİLİMSEL ÇÖZÜMLER ÜRETİLMESİ VE ARANMASI OLARAK ELE ALINMALIDIR.

 

 

 

Onlar düzenin bekasını nasıl sağlayabilirizi tartışıyor. Ortaya çıkan yönetememe krizini hangi yöntemle ve biçimle daha iyi aşabileceklerini tartışıyor. Sağlı sollu partiler bunu düzenin içerisinde nasıl çözebiliriz en hayırlısı hangisi oluru tartışıyorlar. Diktatörlüğün genişletilmesi yanlılarıyla,  burjuva demokratik yöntemlerle toplumsal muhalefetin ve sınıflar mücadelesinin sistemin içine daha akıllıca kanalize edilebileceğinin saflaşmasını yaşıyorlar. Bunun gibi sol partiler de bu saflaşmada daha ilerideki çözüm projeleri olsalarda yerlerini alıyorlar. Cumhuriyetçi, çoğunlukçu, burjuva demokrasisi savunucusu, merkeziyetçi, işçi sınıfı yani onun yegane temsilcisi kendi partisinin çıkarlarını vb. savunan dünya görüşleriyle boş lafların ötesinde sistemin bekasına eklemleniyorlar. Katılmak anlamında desteklemek, savunulanın tümü ya da çoğunu benimsemek demektir. Katılmak o görüşün partinin savunduklarını savunduğunu söylemek ve teyid etmek demektir. Sonuçta Ayrı bir örgüt olarak ben daha iyisiyimi taşısada savunulanı savunuyorumu demektir. Şartlı destek; şartlar yerine getirilinceyle ilgili destek. Kerhen... Lafı uzatmadan bu adamların savunduğu dünya görüşüne katılan devrimci dünya görüşünde değil demektedir. Ağaca ve taşa birlikte ağaç ve taş desek bile içerik olarak aynı ağaç ve taşı göremediğimiz ortadadır. Onlar bu ağaçtan yapılacak mobilyanın hayalindeyken bizler yaşamın kendisini, ekolojik denge ve yaşam için gerekli oksijen değerlerini görüyoruz. Aynı algılamayı da bırakalım, aynı kavramlarla nitelendirdiklerimizi aynı içerikte göremiyoruz.

Seçeneksizliklerinden birisi de, ekonomik yıkım ve çıkmazın kime fatura edileceği tartışması. En ağır yükü ezilenlerin karşılayacağı açık olmasına karşın, sağlı sollu en akıllı fatura nasıl çıkartılır tartışmasıdır bu! Malesef düşüncenin meta haline gelişiyle bu daha da karmaşık bir hal almıştır. Genel doğru olarak pragmatik ve çıkarcı yaşam tarzıyla, ezilenlerin cebine girenle daha fazla ilgilendiği bir reel gerçeklikte yaşıyoruz. Geçmişte Menderes döneminde olduğu gibi. Nedeni ve nereden geldiği ve bedeli sorgulanmadan cebe girenlerle, Menders döneminin bolluk dönemi diye hatırlanması gibi. Ekonomik olarak zaten çıkışı olmayan bir uygulamanın manipüle ve algı operasyonuyla, peşkeh çekilmiş bir ülke gerçeğini saptırıp, kendilerine doğrulardan oluşmuş bir dünya yaratılabilmişlerdir. Değişmeyen tek gerçekleri her zaman haklılık ve buna ait bahane ve kulplar olduğundan, onlara karşı yapılan yanlışların da bir anlamı kalmıyor. Boş laf olarak ayakları havada kalıyor. 

BU BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ MESELESİDİR...

Bizler önümüzdeki dönemin nasıl bir demokrasi  mücadelesiyle belirleneceğinin bilincindeyiz. Demokrasi ve devrim mücadelesinin nasıl geliştirileceğine odaklanma zorunluluğundayız. Böylesi bir mücadelenin içerisinde saflaşmada doğrudan demokrasi anlayışını bilince taşımaya çabalıyoruz. Bu bağlamda sınıflar mücadelesinin genel anlamıyla demokrasi yönündeki her adımı  geliştirme mücadelesindeyiz. Devrimci demokrasi yolunda ezilen sınıfların nefes almasını sağlayan nefes borularını oluşturma mücadelesinde olmaya çabalıyoruz. Olumlu yönde olan gelişmeleri destekleme ve savunması değil geliştirilmesi mücadelesinde olmak zorunluluğumuz. Kötünün iyisini seçmek dünya görüşüyle değil, demokrasi mücadelesinin doğabilimsele geliştirilebilmesi dünya görüşüyle. Sana da, ona da demokrasi lafızları arasında aynı görünenin nasıl bir demokrasi olduğunun yaşamda hayat bulması bu... Görüntüde aynı bakılıyor, değerlendiriliyor sanılana farklı dünya görüşlerinden yaklaşmanın zorunlu sonucu bu.

‘’Kötünün iyisini seçmek. Ya da gelişimin doğru yönüne ağırlık vermek. Bu da bir dünya görüşü farkı.’’SEÇİMLER, YALAN İLE BLÖF ARASI yazısı.

 Bugün sistemin yapamadıkları üzerine odaklanmak yerine, sadaka anlayışıyla yaptıklarının hak olması da kenara, ezilenlerin daha iyisine layık oldukları üzerine odaklanmalıyız.

 ‘’Aslında bir anlamda Türkiye’de burjuva demokrasisi özlemleri sınıfsal mücadelenin hep önüne geçmiştir. Onu gölgelemiş ve unutturmuştur. Bir karar verilmelidir. Devrim diye burjuva demokratik devrimi mi savunulmaktadır? Yoksa işçi sınıfı ve üretenlerin devrimi mi? Uzun zamandır ‘’sol’’ ya da eski dostluğa ve yoldaşlığa bakılmaksızın; burjuva demokrasisinin kendi çıkarına gelen yönlerini ve temsili sistemleri savunmakla, işçi sınıfının kendi yönetimi doğrudan demokrasisiyi hedefleyen devrim yolunda saflaşmakta ve kararını vermiş durumdadır... Bütün bu çelişkilerin bütünlüğünde’’sol’’ arasındaki çeşitliliklere ve farklara rağmen üç ana akım halinde saflaşma sürecindedir. Birincisi klasik kurtarıcılık anlayışıyla kratokrasi savunucuları. Kratokratlar. İkincisi emperyalizm çağında liberalizm keşifleriyle sistem içi çözüm ağırlıklı liberal sol. Liberaller. Üçüncüsü devrimci teorik- ideolojik ve mücadele birliğini yeniden, üretenlerin doğrudan yönetimi doğrultusunda oluşturmaya çabalayanlar...’’ (SEÇİMLER, YALAN İLE BLÖF ARASI! Yazısı) Yani bir yol açmaya çabalayanlar.

Böylesi bir saflaşma döneminde olumlu yönlerin geliştirilme çabası aynı ölçüde yanlışı geliştirme çabası karşısında mücadeleyide içeriyor. Bunun için eski dostluk vs. gibi yaklaşılan olayların psikolojik yanlışlarının da aşılmasını içeren ciddi bir mücadeleyi  de gerektiriyor.

Doğanın ve insanın, sosyalizm ve insanın vb. organik bütünleşmesi demek olan doğabilimsel zorunluluklarımızı hayata geçirebilmek mücadelesindeyiz. Bu doğrultuda üretenlerin kendi yönetimi demek olan doğrudan demokrasiyi yaşamın tüm alanlarında hayata geçirebilmek için hep birlikte mücadeleye...

YAŞANILABİLİR BİR ÜLKE İÇİN DİKTATÖRLÜĞE HAYIR.

TEK YOL DEVRİM.

(1) Devrimci deney birikimlerinden ne kadar haberdar olunduğu da bilgi birikimleri gibi acı biçimde ortadadır. Devrimci Yol dergisinin 1 Haziran 1977 /3 sayısında’’Tek Yol Devrim’’ yazısı. 15 Haziran 1977/ 4 sayısındaki ‘’Seçim Sonrası’’yazısı. Ekim 1979 / sayı 31 ‘’Devrimcilerin Halk için Bugün Gerçekleşmesini İstedikleri Talepler’’ yazısının okunması asgari anlamda bu deney birikimlerine bir yaklaşım sağlayacağından tavsiye edilir.

15 Haziran 1977/ Sayı 4

‘’Oysa CHP seçimlere’’Halk İktidarı’’ sloganıyla girdi.Halk kitlelerinin baskı ve sömürüye karşı yükselen muhalefetini, faşizmin saldırıları karşısında artan nefretini, gerçek bir halk iktidarına duydukları özlemleri (halkın iktidar alternatifi siyasi hareketinin bulunmadığı bir ortamda) CHP kendine kanalize etmek üzere bir seçim stratejisi izledi. CHP’ nin seçim propagandasının temelini, baskı ve sömürüye karşı sloganlar, faşizme karşı sloganlar ve soyut halk iktidarı vaatleri oluşturmaktaydı. Örneğin: *’’Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği sağlanacaktır.’’ * ‘’Ceza kanunundan 141 ve 142’nci maddeler kaldırılacaktır.’’ * ‘’Kıyımların ve faşist uygulamaların hesabı sorulacaktır.’’ * ‘’Örgütlenme ve düşünce özgürlüğü sağlanacaktır.’’ * ‘’Devlet kurumlarını işgal etmiş çeteler temizlenecektir.’’ * ‘’ Siyasal cinayetlerin hesabı sorulacaktır.’’ V.b. vaatler CHP’nin seçim kampanyası sırasında heryerde ve bütün demeçlerde tekrar tekrar ortaya konmuştur. Bu vaatler doğrultusunda halktan oy istenmiştir. Ve emekçi halk çoğunlukla bu talepler için oy kullanmıştır.

 Şimdi bir CHP hükümetinden beklenen nedir? Biz CHP iktidarının ‘’Halk iktidarı’’ olamayacağını; temsil ettiği sınıfsal çıkarlar ve programı açısından ele alındığında CHP’nin halk iktidarı kurmaktan ne kadar uzak olduğunu çok söyledik ve yazdık. CHP’den beklenen halk iktidarı değildir. Halk iktidarından söz edebilmek için en azından:

* Ülkemizin emperyalist ülkelerle olan sömürü ve tahaküm ilişkilerinin tümüne son verilmelidir. NATO, CENTO, ORTAK PAZAR, ENERJİ AJANSI gibi emperyalist kurumlardan çıkılmalıdır.

* İşçilerin üzerindeki sendikalaşmayı, sendika seçimi ve serbestçe sendikal mücadele yürütmesini önleyen bütün baskılar kaldırılmalıdır; kadın erkek ayrımı gözetmeksizin, eşit işe eşit ücret ödenmelidir. Genel grev hakkı yasallaşmalı, çırakların çalışma süresi 6 saate düşürülmeli, işsizlik önlenmelidir.

* Toprak ağalarının elindeki tüm topraklara el konularak, topraksız ve az topraklı yoksul köylülere dağıtılmalıdır.

* Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ekonomik tedbir ve yatırımlar gündeme getirilmelidir. Bankalar, sigorta şirketleri, tüm mali kurumlar, dış ticaret, yerli ve yabancı tekeller emekçi halk iktidarı tarafından devletleştirilmelidir.

* Bugünkü devlet yapısı içerisindeki tüm faşist yasa ve kurumlar, MİT, kontr- gerilla ve onun sivil kolu olan faşist ülkü ocakları ve toplum polisi teşkilatı dağıtılmalıdır.

* Kürt ulusu üzerindeki şöven, faşist baskılar kaldırılmalıdır. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin serbestisi kayıtsız şartsız tanınmalıdır.’’

Diye devam ediyor. Bu talepleri CHP’nin gerçekleştiremeyeceği, bunun için devrim gerektiği, bu yüzden halk iktidarı olamayacağı şeklinde devam ediyor.

CHP yapamayacağına ve yapmadığına göre, günümüzde bunları artık ÖDP’ den talep edebiliriz...

 

(2) Bir düşüncenin tarihsel olarak yanlışlığının kimse tarafından savunulmaz duruma düşmesiyle açığa çıkması ne acı bir olaydır! Sovyet komünist partisi polit bürosunun konu hakındaki tavrını bekleyip tavrını açıklayan hala var mı? Acı bir örnek: Fokoculuğu savunan kimse var mı? Kendi geride kalan arkadaşları da dahil? Örneğin bizde, Sinan Cemgil torisyenlerinden birisi, neden Nurhak olayı öne çıkmaz başka şeyler öne çıkarılır? Neden bugün bulunulan yerden geçmiş de kendine uygun hale getirilir? Soruları çoğaltmak mümkün. Onlar için kendilerine doğru bir dünya, bizim içinse değerli bir eğitim unsuru ve deney birikimi olarak, birleşik devrim cephesinin yılmaz neferleri değerini hiç yitirmeyecektir.

ÖZGÜRLÜK YAYIN VE ÜRETİM KOLEKTİFİ

Error: No articles to display

FACEBOOK SAYFAMIZ