Özgürlük

DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE EŞİTLİKÇİ BİR ANAYASA İÇİN

Anayasa, sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi değil, Avrupa sosyal şartı, Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ve tavsiye kararları gibi, Türkiye’nin taraf olduğu tüm ilgili sözleşme, direktif ve sözleşmeler referans alınarak hazırlanmalıdır.

1) Anayasanın, her türlü ayrımcılığın, ırkçılığın ve sorunların şiddet yoluyla çözümünü reddeden, toplumsal barış ve uzlaşmayı amaçlayan, farklılıklarımızı kültürel zenginliğimizin kaynağı olarak gören bir eşitlik anlayışına sahip, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına dayalı, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren, eşitlikçi, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ve sosyal adalet ilkelerine bağlı, çevreye ve hayvan haklarına duyarlılığı gözeten, demokratik ve laik cumhuriyetin kurum ve kurallarını içeren bir anayasal düzen içinde yaşama kararlılığını net bir biçimde ifade etmeyi sağlaması gerekir.

2)Demokrasiyi, insan onurunu koruyan, kadın erkek eşitliğini fiilen sağlayan, kişilerin hak ve özgürlüklerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkelerine aykırı olarak sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal bütün engelleri kaldıran, insanların maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlayan bir Anayasa olmalıdır.

3) Herkesin, dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, siyasal düşünce, felsefi inanç, din mezhep, medeni hal, yaş, engellilik ve benzeri nedenlerle ayrım gözetilmeksizin yasa önünde eşitliliğini savunmalıdır.

4)Her türlü ayrımcılığı yasaklamalıdır.

5)Devlet, kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasının fiili olarak gerçekleştirilmesi, kadınların önündeki mevcut engellerin kaldırılması, hayatın tüm alanlarında gerçek bir fırsat ve uygulama eşitliği yaratılması, atamayla ve seçimle oluşan tüm karar organlarında kadınların eşit temsil katılımını sağlamak dahil hukuksal ve kurumsal tüm geçici özel önlemleri almakla yükümlüdür. Bu özel önlemler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.

6) Seçimlerde, sayım ve döküm esaslarına göre cinsiyetler arası eşit temsil ve katılımı fiilen sağlayacak şekilde özel önlemler almayı,

7) Siyasi partiler yasasının demokratik hale getirmeyi, seçim sisteminin toplumun her kesimini temsil etmesini hedeflemeyi,

8) Kamu hizmetlerine girme konusunda, göreve alınmada görevin gerektirdiği nitelikler saklı kalmak kaydıyla cinsiyetler arası eşitliği sağlamak ve her türlü destek ve önlem almayı,


9) Ailenin korunmasını, eşler arasında eşitliği, ev işleri, çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde eşit sorumluluğu getirmeyi,

10) Aile içi şiddet ve namus cinayetlerinin ortadan kaldırmayı,

11) Çalışma esasları ile ilgili olarak da, kamu ve özel sektör işe alımlarında eşitlik ilkesi esasına dayanmayı ve önlem almayı ,

12) Evlilik, hamilelik ve doğum nedeniyle işten çıkarmayı engellemeyi,

13) Kamusal tüm görev ve sorumluluklarda cinsiyetler arası eşit temsil ve katılım ilkesini uygulamayı ihtiva etmelidir.

14) Anayasa’ da, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın bir aracı olarak ulusal eylem planları hazırlayacak ve uygulanmasını denetleyecek, kendine ait bir bütçesi olan bağımsız bir kadın erkek eşitliği ulusal mekanizmasına yer verilmesi için Anayasa tartışmalarına katkı sağlamak gerekmektedir.

Şükriye Ercan

 
 

 

FACEBOOK SAYFAMIZ

 

                                                           TWITTER SAYFAMIZ
                                                                                 ÖZGÜRLÜK @ozgurlukde