Özgürlük

27 Mayıs Dosyası

27 Mayıs Askeri Darbesi Emperyalizm ve Tekelci Sermayenin önünü Düzlemek İçin Yapıldı

Giriş

Türkiye tarihinde askeri darbelerin oluşumunda önemli bir dönüm noktasına sahip olan 27 Mayıs, yarattığı sonuçlarla sonraki dönemlerdeki oluşum ve gelişimleri büyük ölçüde etkilemiştir. Ayrıca 27 Mayıs, ülkemizde 61 Anayasası'nın mimarı olması nedeniyle çoğu zaman sol içi değerlendirmelerde yanıltıcı ve resmin tümünü görmeyi engelleyen bir takım değerlendirmeleri de hep beraberinde getirmiştir.

50'li yıllar boyunca DP iktidarına karşı ortaya çıkan muhalefetin etkisi öte yandan Kemalizm'in sol içindeki tezahürlerinin de yansımasının bir sonucu olarak, sempatiyle bakılan 27 Mayıs darbesi esasen darbe geleneğinin belli bir meşruiyet kazanmasının da önünü açmıştır.

27 Mayıs sonrası oluşturulan 1961 Anayasası'nda yer alan “nispi demokratik hak ve özgürlükler”bu durumu pekiştiren ana unsurdur.

Oysaki darbeyle birlikte oluşturulan yeni Anayasa uluslar arası işbölümü ve bunun ülkemizdeki izdüşümü ekonomik/politik yapılanmaya uygun bir çerçevedir. Ve bu anlamda ortada bir tezat bulunmamaktadır.

Darbeler sürecinin başlangıç noktası olarak ele alabileceğimiz 27 Mayıs'la birlikte başlayan süreçten itibaren “yukarıdan”verilen bu “hak ve özgürlükler”in verildiği konjonktür Osmanlı dönemi “Kerim Devlet”yönetim anlayışıyla da örtüşürken, sonraki süreçlerde politik yanılsamalara da önemli ölçüde kaynaklık etmiştir.

Emperyalizmin tahakkümünün perçinlendiği ülkedeki tüm kurumların ve devlet aygıtının yeni döneme göre şekillendirildiği bu sürecin orduda yarattığı karşılık ise emir komuta zincirinin tekrar düzenlemesi olmuştur. Olası yol kazaları ve “ordunun”DP iktidarı boyunca duyduğu rahatsızlıkların tekrar nüksetmesi halinde her zaman müdahaleye açık bir kapı bırakması ve darbelerin gelenekselleşmesi işinin de mimarıdır bir yönüyle.

Genel olarak söylenecek olursa ordu ile halk arasındaki bağın da azalması 27 Mayıs'tan sonra ivmelenmiştir. Ordunun siyasal yaşama olan etkisinden öte ekonomik yaşama da el atması sürecini de yine 27 Mayıs tetiklemiştir (OYAK'ın kuruluşu). 27 Mayıs öncesi daha düşük gelir gruplarının çocuklarından oluşan subay adayları git gide daha elit bir meslek grubu da olması neticesinde ya subay çocuklarından ya da ortalama gelir düzeyinin biraz daha üstündeki ailelerin çocuklarından oluşmaya başlamıştır. Subay maaşlarında yapılan “düzenlemeler”açılan farklı gelir kapıları, NATO formasyonu emekçilerle arasındaki zaten zayıf olan ilişkiyi iyiden koparmıştır.

öte yandan 27 Mayıs'ı kapitalizmin gelişim seyrine bağlı olarak ortaya çıkan oligarşik ittifak içindeki güç dengesinin tekelci burjuvazi lehinde eğilmeye başladığı bir sürecin ilk kırılma noktası olarak da değerlendirmek mümkündür.

ülkemizde yapılan darbelerin hemen tamamı önemli değerlendirmeler ve çözümlemelere tabi tutulmuş olmasına karşın özellikle hafızalara yer eden kısmı darbeler neticesinde ortaya çıkan yeni tablo olmuş, darbe ya salt içsel gerekçelere dayandırılmış ya da nedenlerinden bağımsız emperyalist bir komplo olarak değerlendirilmiştir. Oysa Marksistlerin her vaka üzerinde etkin birçok neden ve sonuç görmesi ve bu neden ve sonuçların tamamından bir sonuç çıkartması şarttır. Elbette bu neden ve sonuçların her biri aynı derecede belirleyici ve etken değildir. Ancak bu güne kadar hafızalarda yer eden tablo birçok eksik kareye sahiptir. Mümkün olduğunca tablonun tümünü yakalamaya çalışacağımız bu dosyada ağırlıklı olarak iktisadi süreç çözümlemeleri yapmaya çalışacağız. Zira gerçekleşen her darbe uluslararası sistem içinde bir dönüşümün ve bu dönüşümlerin ülkedeki yansımalarının izlerini taşımaktadır.

***

Savaş sonrası, DP'nin iktidara gelişiyle birlikte, Türkiye'de dışa bağımlı ve çarpık bir sanayileşme hızla gelişmeye başladı. DP hükümetleri ise, 1923–50 döneminden farklı olarak, ilk başlarda hâkim sınıfların tümünün temsilcisiydi ve hâkim ittifakın çeşitli kesimleri arasında günün güç ve toplumsal etkinlik koşullarında yeni bir dengeyi oluşturmaktaydı.

Bu dönem emperyalizmin yeni-sömürgecilik metotlarını geliştirdiği dönemdir. Bu dönemde hâkim sınıflar içi çelişkiler asıl olarak kapitalizmin gelişmesi ve güçlenen işbirlikçi tekelci burjuvazinin iktidardan daha fazla pay istemesi nedeniyle çıktı. Feodal kalıntıların ekonomik güçlerinin azalmasına rağmen iktidar aygıtında çok daha fazla temsil edilir durumda olması çatışmanın başlıca nedenlerinden birini oluşturuyordu. Bu nedenle 27 Mayıs sürecinde ve öncesinde tekelci sermaye lehine müdahaleler gerçekleştirildi.

ülkede emperyalist yatırımların artması, Amerikan üslerinin açılması, NATO'ya girilmesi, emperyalistlerin ülke içi hâkim sınıflar arası çelişkilerde uzlaştırıcı bir rol oynamalarını da sağladı. Tarımda hızlı makineleşme ve geniş toprakların tarıma açılması hem tekelci sermayenin iç pazarını genişletti, hem de feodal kalıntıların servetini arttırdı. Bu süreç uzlaşmanın ama aynı zamanda çatışmanın maddi zeminini oluşturmaktadır.

Yine Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin yoğun geliştiği dönemler, DP'nin iktidarda olduğu dönemlerdir. Emperyalizmle bağımlılık ilişkilerinin geliştiği ve DP'nin iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra çıkarılan Petrol Kanunu ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile yabancı sermaye yatırımına geniş imtiyazlar getiriliyordu.

Demokrat Parti'nin Niteliği

27 yıllık küçük burjuva diktatörlüğünün oluşturduğu iktidar bloku 1950'de sona ermiş oluyordu. Bu dönem zarfında “...Tutucu eşraf desteği ile devrimcilik olumsuz sonuçlar yaratmıştır. Eşraf, devlet gücünü istismarını artırma ve kendini güçlendirme yolunda kullanmıştır...”(Türkiye'nin Düzeni I, Avcıoğlu sf. 507) Devlet ise bu dönem boyunca köyde yalnızca jandarma ve tahsildar olarak görülmüştür.

(11. 6.1943 tarih ve 4738) sayılı çiftçiyi Topraklandırma Yasası büyük tartışmalar sonucu çıkmıştı. Ancak bu DP'nin temellerinin atılmasının da yolunu açmış oluyordu. DP, köken itibariyle büyük toprak sahipleri ve burjuvazinin bazı kesimlerinin (ticaret burjuvazisi) ittifakından ortaya çıkmıştır.

“...Büyük arazi sahiplerinden başka, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Jakoben kadrosunun dışında kalmış olan sanayiciler, tacirler ve özellikle iktisadi bakımdan bir hayli güçlenmiş olan taşra tacirleri, Demokrat Parti'de toparlanmaya başladılar. Halk Partisi'nin baskıcı ve “tek adam”cı yönetiminden, anti-demokratlığından bıkmış olan birçok aydın da Demokrat Parti hareketini destekledi...”(Tezel, Cum. Dön. İkt. Tarihi, sf. 264)

Tek Parti döneminin getirmiş olduğu sıkıntı ve baskılardan bunalan, bölüşümün kendilerince “adil”olmadığından yakınan bütün kesimler bu “bürokratik parazitlerden”kurtuluş yolunu DP'de buluyorlardı.

“...Şehir tüccarının yanı sıra, eşrafın bir kolu olan Anadolu tüccarı da yeni partiyi desteklemektedir. Eşraf, yıllardan beri “kollamak”zorunda olduğu bürokratlardan; vali, kaymakam, mal müdürü ve benzerlerinden sıyrılmak amacındadır. Bundan böyle, onların denetiminden, hatta onlara pay vermek külfetinden kurtulacaktır. Bayar'ın yıllar sonra yazacağına göre, CHP, orduyu ve aydınları (bürokratları) devlete ortak getirmek istemiş, bu yönde çalışmıştır. DP ise, gene Bayar'a göre, devleti, sadece halk egemenliğine terk etmek amacındadır. Bu halkçı görüş, gerçekte, tüccar ve eşrafın memur ortaklığından kurtulmasında bir araç olacaktır...”(Cem, T. Geri Kalmışlığın Tarihi, sf. 376)

Devlet eliyle burjuva yaratma politikasının doğal sonucu olarak gelişen sınıf ve katmanlar içerisinde bu dönem oldukça güçlenmiş bulunan ticaret sermayesi yeni partinin üst kademelerini ele geçirirlerken, bu “ittifak”içerisinde yer alan toprak sahipleri DP'nin geniş tabanını oluşturacak olan köylülüğü dini tepkiler vasıtasıyla yeni bir mecraya sokacaklardır. “...DP'nin üst kademesinde tüccarın yanı sıra eşraf da vardır. Tüccar partililer, Amerika'ya ve büyük şehir burjuvazisine hoş görünmeye çalışırken, eşraf, geleneksel liderliğin kendine verdiği alışkanlıkla, İslamcı-Doğucu halk kitlelerini Batılılaşmaya ve CHP'ye karşı yeni partide toplamaktadır. Eşraf, CHP'nin bazı ekonomik davranışlarını kendi varlığı için zararlı görmekte, ayrıca kasaba memurları karşısında el pençe divan durmayacağı bir sosyal sıralamanın (hiyerarşinin) özlemini çekmektedir.

Eşraf Batılılaşmayı her dönemde kullanmış, onu ortak düşman yaparak köylüyle özdeşleşmiş kendi sömürüsünün yarattığı yoksulluğu, Batılaşmanın görüntüsüne yüklemiştir. DP'nin doğuşuna kadar hem CHP'nin iktidarına katılmış, hem de halkın indinde CHP'ye karşı gözükmeyi başarmıştır. Şimdi, değişen koşulların çerçevesinde yeni bir strateji uygulamakta, artık bürokratsız bir iktidara oynamaktadır. Eşrafın aracılığı sayesinde dinci tepki daha kolaylıkla DP'de birikecek ve özellikle partinin örgütlenmesine yardımcı olacaktır...”(Cem, T. Geri Kalmışlığın Tarihi, sf. 380–381)

1950 sürecinde burjuvazinin iktidarına karşı çıkan oldukça etkili bir duruma gelmiş bulunan Nakşibendîler, Ticaniler olmuştu. Hâkim sınıflar arasındaki uzlaşma döneminde ise ortaya Nurculuk çıktı. Tekelci sermaye, bu dini cemaatleri dünya çapında sosyalizme (soğuk savaş) karşı açılan savaşta feodal kalıntılarla birlikte ortak bir ideolojik çimento olarak kullandı.

DP döneminde uygulanan ekonomik politikalar sayesinde; tarımsal üretimin artması ve dış ticaret serbestîsiyle her iki bağlaşığın güç kazanması mümkün olmakta ve aralarında belli bir paylaşmayla ittifakları sağlamlaşmaktadır.

Beyaz Devrim; Demokrat Parti İktidarı (1950–60)

Emperyalizm son derece cılız ve ürkek işbirlikçi ittifakın üzerinden ülkeye doğru gittikçe artan müdahalelerde bulunmaktadır. Demokrat Parti'nin çıkardığı yabancı sermayeyi teşvik yasası (1951) yetersiz bulunur. Dünyada eşi benzeri görülmemiş ve yabancı sermayeye sınırsız haklar tanıyan yeni bir kanun daha çıkarıldı. Yabancı sermayeyi Teşvik Yasası (18. 1. 1954) bu müdahalenin başlıca araçlarından biri olagelmiştir.(Tanilli, Uygarlık Tarihi, sf. 256)

Yine aynı yıl Amerikalı uzmanlara hazırlattırılan ünlü Petrol Kanunu çıkarılır. Petrol Yasası (7. 3. 1954) ile Türkiye Cumhuriyeti kendi toprakları üzerinde petrol arama ve işletme haklarını devretmektedir. “...Yasaya göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adıyla kurulan tek Türk Şirketinin yalnızca 8 arama yapma hakkı olurken, takma adlar altında çeşitli şirketler kurabilecek olan yabancı sermaye grupları bu haktan gönüllerinin istediği kadar yararlanabileceklerdi...”(Yerasimos III, sf. 746)

Bu dönem hızlı bir kalkınma sürecine girildi. Karayollarının gelişimi, tarımda makineleşmenin artışı emperyalizme bağımlılığın getirmiş olduğu bilinçli bir tercihin sonuçlarıydı. Bu süreçte genel olarak tüketim malları üretimine dönük bir sanayileşme yaşandı.

“...1950'lerin ilk yılarında liberalleşme doruk noktasına vardı. Traktör ve diğer tarım araç ve gereçlerinin ithalinde kullanılan ve öncelikle ABD'den gelen dış krediler, bunun yanı sıra Kore savaşı nedeniyle dünya pazarında meydana gelen patlama, tarımsal üretim ve ihracatının hızla büyümesini sağlamıştı. Neredeyse bütün ithalat kısıtlamalarının kaldırılmasını kolaylaştıran şey, işte büyümedeki bu görece patlama ve artan ihracat gelirleri idi. Ama bu kısa ömürlü oldu. 1953 sonuna gelindiğinde hızlı büyüme sona ermiş ve Türkiye yine ithalatı kısıtlayıcı önlemlere başvurur bir duruma gelmişti. Aynı sırada, ekilebilir toprakların genişletilmesi yoluyla sağlanan tarımsal üretim artışının sınırlarına gelindiği de ortaya çıkmaktaydı...”(Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Gülalp, sf. 33)

II. Paylaşım savaşının sona ermesinden sonra gerek Türkiye'deki sermaye birikimine gerekse de emperyalizmin yeni sömürgecilik politikalarına bağlı olarak Türkiye'de iç pazarın genişletilmesi ve çarpık dışa bağımlı sanayileşme sürecinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyordu. Ancak bu gelişmeler, ağırlıklı olarak ithalata bağımlı montaj sanayi tarzındadır ve küçük ölçekli olmaktadır.

“...özel sanayi, 1950'den başlayarak nispeten hızlı bir gelişme göstermekle birlikte çoğunlukla küçük ve dağınık ünitelerden ibaret kalmıştır. özel sanayi, büyük yatırım ve teknik bilgi gerektiren makina imalatı vb. gibi yatırımlardan kaçınmış ve daha çok, tüketim malları sanayiine yönelmiştir. Kauçuk, plastik, alüminyum işleme ve kimya işkollarında hızla gelişen özel sanayi, ithal edilen hammaddelerin ufak bir imalat işleminden sonra piyasaya çıkarılmasından öteye gidememiştir. Montaj sanayi için de, gerçek bir sanayicilikten söz etmek mümkün değildir. Yatırım malları imalatında, hızla artan konut yatırımlarına paralel olarak, özel sanayi, kalorifer kazanı, radyatör, yer döşemesi, seramik eşya vb. imalinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Fakat bunlarda bir anlamda tüketim malları sayılabilir...”(Türkiye'nin Düzeni II, sf. 833)

Yerli sermayenin devletçilik politikaları neticesinde önemli atılımlar gerçekleştirdiği biliniyor. Oluşan yerli sermaye Kemalizm'in çocuğuydu ve bu yönüyle de Kemalist bakış açısının esas mirasçısı olarak görülmesi gerekmektedir. Savaş sonrası dönemde, artık belli bir tekelleşme evresi yaşamakta olan sermayenin çıkarları, devletçilik politikalarıyla artık sert bir çelişme içerisindedir. Her bir sermaye kesimi devlet yatırımı olan kurumları kendi gelişimi ve hedefleri doğrultusunda kullanmak istemektedir. çatışmanın kökeninin bir kısmı buraya dayanmaktadır. Bunun siyasal düzlemde yansıması ise neredeyse bir husumete dönüşen DP-CHP arasındaki savaşımdır.

“...1950'den sonraki dönemde, yeni siyasal iktidarın benimsediği liberal ekonomi politikası ve izlediği dışa bağımlı ve enflasyonist kalkınma modelinden ötürü Türk toplumu yapısal değişmelere ve buna bağlı köklü sorunlara sahne olmuştur. Bu dönemde ekonomik alanda özel girişkenliğe tanınan öncelikler ve sağlanan destek ve kolaylıklar nedeniyle başta tarım olmak üzere ekonominin her kesiminde özel girişkenlik önemli bir gelişme göstermiştir. Ancak sermaye lehine beliren bu hızlı gelişme toplumdaki ayrımlaşmayı derinleştirerek siyasal kutuplaşmayı artırmış ve çeşitli toplumsal bunalım ve sorunların kaynağı olmuştur. Bu dönemde hızlı gelişmenin yükü tüm çalışanların özellikle de enflasyonist politika altında ezilen ücretlilerin kamu görevlilerinin (bürokrasinin) omuzlarına yüklenmiştir...”(Türkiye'nin Yönetim Yapısı, M. Sencer, sf. 112)

Ekonomik açıdan konumu oldukça güçlenmiş olan tekelci sermaye, siyasal etkinliğinin artmasına koşut bir biçimde devlet kapitalizminin gerçekleşme yöntemleri üzerinde de söz sahibi olabilmeyi istemektedir. Artık çeşitli sermaye kesimleri devlet yardımlarını yeterli bulmamakta, son derece verimli ve kârlı olan KİT'lerin kendilerine devredilmelerini talep etmektedir.

Bu amaçla Demokrat Parti programında (22 Mayıs 1950) KİT'lerle ilgili yer alan bölüme bakmamız yararlı olacaktır: “...iktisadi sahada devlet sektörünü mümkün olduğu kadar genişletmek...”düşüncesinin ön planda olduğu görülmektedir. Demokrat Parti döneminde asıl gelişme zaten KİT iştiraklerinde görüldü. O zamana değin oldukça sınırlı görülen bu olgu, DP döneminde hızla yaygınlaştırıldı. 1950'li yıllarda KİT genişlemesinde yerli üretimi arttırma, büyüyen ekonomik ve toplumsal istemleri karşılama baskısının yanı sıra özel kesime sermaye aktarımı düşüncesi en önemli etmendir. (Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Yakup Kepenek, sf. 32–33)

DP döneminde bu nedenle yaygınlık kazanan KİT yatırımları 10 yıllık iktidar dönemine serpiştirilmiştir:

“...örgütlenen başlıca sınaî Kamu iktisadi Teşebbüsleri (KİT), Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) (1950) Gübre, Et ve Balık Kurumu (EBK) (1952) Türkiye çimento, Azot (1953) Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı (TPAO), Devlet malzeme Ofisi (DMO) (1954), Selüloz ve Kağıt (SEKA) (1955), Demir-çelik (1955) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (1957) dir. Et ve Balık ve Azot dışında kalanlar, daha önce Sümerbank ve Etibank'a bağlı kuruluşların yeniden örgütlemesiyle oluşturulmuştur. Bankacılık ve ulaşım alanında da yeni kamu girişimleri oluşturulmuş ve KİT'lerin sermayesi artırılmıştır...”(Kepenek, Türkiye Ekonomisi, sf. 103)

Bu 10 yıllık zaman diliminde sanayide yapılan kamu yatırım oranları da haliyle artış göstermiştir. Toplam sınaî yatırımlar içinde kamu payı 1950'de % 57, 1955'te % 60 ve 1962'de % 78 olmuştur.

DP, özel ve yabancı sermayenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasından söz etmektedir. Bunun için yasal olan/olmayan her tür yola başvurularak önlerindeki engellerin bir bir kaldırılmasına çalışılmaktadır. İşte bu 10 yıllık DP dönemi, genç Cumhuriyet tarihi açısından sermayenin dizginsiz geliştiği en güçlü dönem olmuştur.

Ellerinin altında bulunan İş Bankası ve Merkez Bankası'nın tüm olanakları özel sermayenin talepleri doğrultusunda kullanılmıştır. Bu anlamda özel ve devlet sermayesinin iç içe geçtiği, rollerin birbirine karıştığı bir süreç söz konusudur. Aynı şekilde İş Bankası öteki bankalar üzerinde, özellikle Halk Bankası üzerindeki etkisiyle küçük tasarruf sahipleri ve esnafın birikimleri son derece rahat biçimlerde özel sermayenin finans sorunlarının çözümüne aktarılmıştır.

Benzer bir durum Ziraat Bankası ve Tasarruf Sandıkları açısından da geçerlidir. Uzun süreli ve büyük yatırım gerektiren (KİT'ler) devlet yatırımları bu dönemde özel sermaye yatırımlarının gerisine düşmüştür. Ve bir aşamadan sonra devlet kaynaklı yatırımlar, özel sermaye ile olan bağlantıları ve ikili yapılarından ötürü doğrudan emperyalizme servis yapar duruma getirilmişlerdir. Bunlar arasında, Türk Traktör (ABD), Gübre Fabrikaları AŞ (ABD) Boru Fabrikası (Alman) saymak mümkün. Bunlar bazı büyük üretici kooperatifleri ve devlet yatırımlarının katılımı ve satışları sonucunda gerçekleşen işbirlikleridir. Tarım alanı devlete ait olan veya özel banka ve kuruluşlar, kooperatif birlikleri vs. yoluyla pazara (sermayeye) bağlanmış haldedir.

“...Kore savaşının politik kavgası geçip, büyük buğday üreticisi Amerika ve Kanada ihracata başlayınca buğday ihraç fiyatları düştü. Bu durumda, “satılabilir”buğday üretiminin büyük kısmına egemen bulunan büyük işletme sahipleri üretimi artırma yolunu tutmaktan vazgeçtiler. Kaldı ki dövizler kıtlaşmış, traktör gelmez olmuş, yoğun tarımsal üretim yöntemlerine gitme olanağı da kalmamıştı. Diğer taraftan buğdayda dünya fiyatları düşerken tütün ve pamuk fiyatları tarımsal ürünlerde fiyat düşmesine karşı koydu, böylece de buğdaydan pamuğa ve tütüne doğru kayma başladı. Büyük toprak sahipleri buğdaydan pamuğa ve küçük toprak sahipleri ise tütüne kaydılar. Ama enflasyonun artışı ve kentsel nüfusun artışıyla birlikte sebze ve meyve tüketimi de arttı. Enflasyon iç pazarı geliştirdikçe, sebze ve meyve ticareti kârlı oldu. Böylece buğday alanları ve verimi bir ölçüde tutulamadı. üretim 1953'teki 6.480.000 tondan, 1956'da 4.797.000 tona düştü ve övünülen buğday ihracatı buğday ithalatına dönüştü. 1956'da Türkiye 674.000 ton buğday ithal etti...”(A.B.Kafaoğlu, Enflasyon, sf. 257–258)

1950 yılının başlarında Kore savaşının dünya tarım piyasalarında yarattığı fiyat artışları, hızla yapılan baraj ve yollar, devlet harcamalarındaki büyük artışlar ve dış borçlanma, ekonomide bir canlanmaya ve kitlelerin refah düzeylerinde göreli bir yükselmeye yol açtı. Ancak bu gelişim 1957–1958 yıllarında tıkandı. 1958 IMF İstikrar önlemleri ile kriz geciktirildi. Dışa bağımlı kurulmuş bulunan birçok fabrika, hammadde ve makine, teçhizat ithalini yapamaz hale geldi. Birçok tüketim malı piyasadan çekildi. Artan devlet harcamalarının karşılanabilmesi için devlet tekelinde bulunan temel ihtiyaç mallarının fiyatları sürekli artırıldı ve piyasaya bol miktarda para sürüldü.

“...1950–60 dönemi enflasyonun en hızlı olduğu dönem değil ama enflasyonist politikanın başlangıç dönemi olmuştur. Türk ekonomisi 1950–58 enflasyonu ile ilk enflasyonist -savaş dışı- uzun döneme girmiştir. 1959'da enflasyonla başa çıkılması ise görülmesi alışılmadık ölçüde dış yardım sayesinde olmuştur. Ama 1950–57 dönemi kurulan endüstriler (özel ve kamusal sınaî kuruluşlar) varlıkları sadece dış yardıma bağlı olan kuruluşlardır. Bu ithalata dayalı sanayi bünyesi Türkiye'yi her zaman enflasyona itecek bir etken olarak ortaya çıkmıştır.

Gerçekten ithalat döviz yokluğu nedeniyle kısılınca içerde ihtiyacı karşılayacak sanayi tesisleri kurulması teşvik edilmiş oldu. Sanayi sayımlarına göre 1955–59 döneminde 784 yeni işletme kurulmuştur. Bu sayı 1955'e kadar kurulmuş sanayi işletmeleri sayısından daha fazladır. Bugün büyük holdingler şeklinde örgütlenen Eczacıbaşı Seramik Sanayii, çanakkale Seramik Topluluğu, METAŞ, UZEL gibi, Pfizer gibi önemli tesislerin kuruluşları bu yıllara rastlar. Ve ilk kez sanayici, bir baskı grubu haline gelir. Ancak ekonominin bünyesi içinde sanayiin payı hala yüksek sayılamaz. üstelik üretken sanayi ve tarım kesimleri toplamı değil hizmet sektörleri büyür...”(A.B.Kafaoğlu, Enflasyon, sf. 242)

Dış sermaye açısından ise, borçlar, ulusal gelirden daha hızlı bir artış içerisinde olmuştur. Anapara ve faiz toplamı dönem sonunda, dış satımın % 33'ü oranında olmuştur.

İhracata dönük üretimde bulunan küçük üreticilerin gelirleri de bu dönem azaldı. Hammadde, ancak karaborsadan temin ediliyordu. Başlıca tarım ürünlerinin ihraç fiyatları düştü.

“...1950'lerin geri kalan yılları, bir kriz ve geçiş dönemiydi -resmi politika olarak 1960'larda onaylanan ve düzene konan ithal-ikameci sanayileşme sürecine geçiş dönemi. Bu, sermaye birikim biçiminde bir değişiklik anlamına geliyordu: ağırlıkla tarım ve ticaret sermayesinin birikimine dayalı bir modelden, ağırlıkla iç pazara yönelik sanayi sermayesi birikimine dayalı bir modele geçiş...”(Kapitalizm, sınıflar ve devlet, Gülalp, sf. 34)

Bu süreç 27 Mayıs darbesinin argümanlarının oluşumunu hazırlıyordu. Ticaret burjuvazisi ve Pre-kapitalist unsurların daha mütevazı bir konuma çekilmesi isteniyordu. Bu dönem Menderes, derinleşen kriz ve sarsılan ittifaka rağmen mevcut dengelerin tekelci sermaye aleyhine gelişmesi karşısında eski dengeleri koruyan tutumunu sürdürdü. Vatan Cephesi bu yaklaşımın ürünü olarak ortaya çıktı.

Siyasi iktidar toplumsal tabanını genişletmek amacıyla muhalefetin “güç birliği”yapmasının karşısına Vatan Cephesi'ni çıkardı. Bu dönem Hükümetin tehditleriyle geleneksel CHP destekçisi Vehbi Koç'ta gönülsüzce de olsa Vatan Cephesi'ne katılan isimlerden biri oldu.

Ancak bu süreçte problemin önemli bir kısmı da ABD emperyalizmiyle kurulan bağımlılık ilişkilerinde yaşanmaktadır. IMF'nin dayatmaları sonucunda alınan İstikrar önlemleri Türkiye'nin krize sürüklenmesinde başat rol oynuyordu.

“...Amerikan yardımı, Türkiye'nin ABD yanında Batılı devletlerle aynı askeri ittifaklarda yer alması, ülkeyi gırtlağına kadar borca sokmuştur. 1950–60 yılları arasındaki dönemde dış borçlar 15 milyar Türk lirasını aşmıştı. Türkiye'nin her yıl bu borçlarından bir kısmını ödemesini şart koşan Batılı devletler, aslında, yardım olarak verdiklerinin yarısını bu yolla geri alıyorlardı. Ancak, yine de, faizleriyle birlikte borç miktarı yıldan yıla artmış, yardımın zararları akıl almaz boyutlara varmıştır. öyle ki sonunda, devlet, “Amerikan yardımı olmadan bütçesini denkleyemez, harcamalarını karşılayamaz bir hale gelmişti. Kısacası “yardım”ve “askeri ittifaklar”, Türkiye'yi tamamen ABD'ye ve bazı batılı devletlere bağlamış, ülke ekonomisini derin bir bunalıma sokmuştur...”(Şişmanov, sf. 182)

DP'nin, öz olarak emperyalizmle bütünleşmeye çalışan büyük toprak sahipleri ve ticaret burjuvazisinin partisi olduğunu vurgulamıştık. Hâkim sınıfsal ittifakın (DP'de somutlanan) aynen sürdürülmesinden yana bu tavırda ısrar edilmesi sonuçta darbeye yol açtı.

1960 yılında emperyalizmin hedeflediği biçimlenmeyle, ülke içerisindeki dengelerin uyuşmazlık içerisinde bulundukları apaçık ortadadır. ABD emperyalizmi ülke içerisindeki egemenliğiyle hâkim ittifak içerisinde yer alan büyük toprak sahipleri ve tefeci bezirgân kesimin yönelimini kendi açısından katlanılması imkânsız olarak görmektedir. Büyük toprak sahipleri siyasal biçimlenmede de önemli bir güce sahiplerdi. Bu şekliyle 1958'deki büyük devalüasyonla başlayan süreçte; emperyalistlerin dayatmalarının; istikrar önlemleri ve kurumlaşmaların başarıya ulaşması mümkün görülmemektedir. Dayatılan önlemler farklı sonuçlar verdi. Adeta tekelci sermayenin aleyhine ve büyük toprak sahiplerinin güçlenmesi için bir zemin oluşturdu.

Tekelleşme ve Bankalar

DP'nin iktidara gelişinden sonra bu kesimler tüm olumsuzluklara rağmen önemli bir gelişim gösterdiler. Bu 10 yıllık DP iktidarı döneminde hisse senetli şirketlerin sayısında hızlı artış görüldü. Bu o günün koşullarında belli bir merkezileşme ve yoğunlaşma derecesini ortaya koymaktadır. Bu dönemde özellikle bankacılık ve ticari faaliyetlerde yoğunlaşma gözlemlendi. Banka sermayesinin gelişimi, tekelci sermayenin ülke genelinde daha fazla rol oynamaya ve etkinlik kazanmaya başladığının bir kanıtı sayılmalıdır.

İş Bankası bu süreçte yönlendirici pozisyonunu yine korumaktaydı.

“...Türkiye İş Bankası, “banka”olarak da uluslararası finans kapitalle iç içe, kucak kucağadır ve bu iç içelik Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'de somutlaşmaktadır. 1964 yılında 10 milyon lira sermaye ile kurulan Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş... hisse senetlerinin % 67'sine Türkiye İş Bankası sahiptir ve banka BANK OF AMERİCA ile “ortaklaşa”kurulmuştur. Yerli-yabancı finans kapital ortaklığının en çarpıcı örneklerinden birini oluşturan Türk Dış Ticaret Bankası'nın 1973 yılı plasmanları 310 milyon lirayı aşmış ve topladığı mevduatsa 280 milyon liraya ulaşmıştı...

“...Sınai yatırım ve Kredi Bankası A.O.'nun sermayesinin % 64.2'sine ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin sermayesinin % 24.6'sına da yine Türkiye İş Bankası sahip bulunuyor...”(Türkiye Sanayiinde tekelleşme, sf. 53)

Bu süreçte artık sanayide dışalım yerine yerli üretim türü sanayileşme süreci tamamlanmıştır. Bu niteliğiyle artık özel sermayenin egemenliğine geçiş süreci yaşanmaktadır. Temel tüketim mallarının yerli üretimi birinci aşama olarak değerlendirilmektedir. Teşvik-i Sanayi Yasasının 1942 yılında süresinin bitiminden itibaren yasal süreçte herhangi bir özendirme yoluna gidilmemiştir. Ancak, iç pazara bağlı sanayi üretiminin artışı uyarıcı bir etkide bulunmuş, yabancı sermayenin de eklenmesiyle sınaî tüketim malları üretimine yönelinmiştir.

“...özel Sanayiinin bu doğrultuda gelişmesine bir başka katkı, 1950'de Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB)'nın kurulmasıdır. Dünya Bankası'nın istemiyle azgelişmiş ülkeler için oluşturulan yaklaşımın ve bir “ilk deney”i niteliğinde olan TSKB'nin amacı özel sanayiye iç ve dış kredi sağlamaktır. Banka'nın sermayesi özel ticari bankalar (%75), ticaret ve sanayi odaları ve borsaları (% 15), ve özel sınaî kuruluş ve kişilerin (% 10) sermayelerinden oluşmaktadır. Banka sermayesine ek olarak, borç senedi (tahvil) satışı yapabilir, sağlayacağı dış kredileri ve devletçe kendisine sağlanan kaynakları kullanabilir. Hükümet, ayrıca banka ortaklarına yıllık %6 kar garantisi veriyordu...”(Türkiye Ekonomisi, sf. 102) TSKB Türkiye'de tekelci sermayenin mayalanmasında büyük bir rol oynamıştır.

Sonra sırasıyla, Sınaî Kalkınma Bankası, İş Bankası denetimindeki Türk Ticaret Bankası, Yapı ve Kredi Bankası mevduat ve kredide öncelikli konumdadırlar. Ekonomik yapı üzerindeki belirleyicilikleri, şeker, tekstil, gıda, petrol, makine, enerji, sigorta, çimento ve bir dizi sektörde mutlaktır.

Egemenlikleri tartışılmaz olan bankalar ve sahip oldukları kuruluşlar ülke genelinde bir tekel hâkimiyeti kurdular. Bunlara bağlı gelişen özel sermaye bu yıllarda sivrildi. Sabancı, Eczacıbaşı, Koç, DYO gruplarının asıl gelişim ve tekel düzenleri bu yıllara rastlamaktadır.

Bu gelişime paralel olarak, tekelci sermaye grupları yavaş yavaş devlet aygıtı üzerinde etki kurup onu denetimlerine almaya başladılar.

27 Mayıs askeri darbesi öncesinde İş Bankası'nı oluşturan geleneksel çevrelerle, özellikle tarım kesiminden gelen ve hizmet kesiminde etkinlik gösteren sermaye grupları arasında bir karşıtlık yaşanmaktadır.

Bunların “...en önemli temsilcisi Adana ve çevresi pamuk ekicilerinin bankası olan Akbank'tır. Bunun gibi iktidardaki parti hiyerarşisinin tavanındaki kişilere sırtını dayayarak, ticari ve mali dolaplar çevirmek yoluyla bağlanmış yeni servetler, gene bu kişilerin desteğiyle geleneksel iş çevreleriyle yarışmaya giren ticari ve mali kuruluşlar ortaya çıkarmaktaydı. Kurucusu Celal Bayar'ın muhalefet hareketinin başında bulunduğu 1946 yılında İş Bankası özel kesimdeki banka girdilerinin % 48'ini gerçekleştirmekteydi. Aynı Celal Bayar'ın rakipsiz Cumhurbaşkanı olarak bulunduğu 1957 yılında ise, İş Bankası'nın özel kesimin bütün içindeki girdileri % 40'a düşmüştü. (...) 1963 yılında İş Bankası'nın girdileri 1957 yılına oranla iki kat artarak, özel bankacılık alanındaki toplam girdilerin % 48'ini oluşturur. Aynı biçimde 1960 yılından önce mantar gibi türeyen bankaların büyük bir bölümü hükümet kararıyla kapatılırken, İş Bankası'nın rezervleri, özel kesim rezervlerinin % 70'ini kârı ise, özel kesim kârlarının 2/3 ünü oluşturuyordu...”(Rozaliyev, Türkiye ‘de Kapitalistleşme ve Sınıf Kavgaları, 1970)

1950–61 dönemi bankacılığında iki özellik öne çıkmaktadır: Bunlardan birincisi; Bankaların ticaret ve sanayi sermayesiyle giderek bütünleşmesidir. Bu olgu sermayenin merkezileşme ve yoğunlaşmasıyla doğrudan ilintilidir. (Bilsay Kuruç, Bırakınız Yapsınlar, sf. 47) İkinci özellik ise: kapkaççı kapitalizmin tipik araçları olarak kurulan ve tümü 1960 sonrasında tasfiyeye uğrayan bankalardır. Bu bankalar (B. Kuruç, sf. 48) “her mahallede bir milyoner yaratmak”üzere kurulmuşlardı. DP yönetimi tarafından belli kişilere kredi ve hisse senedi dağıtımında bu bankalar kullanıldı.

Çelişkilerin Sertleşmesine Yol Açan Kredi Dağılımları

Ekonomi politikalarda kesin dönüşüm 1950'lere doğru tamamlanmıştır. Bu politikanın temel özellikleri, iç ve dış ticarette serbesti, özel girişimciliğin her düzeyde desteklenmesi, devletçilik ve sanayideki kamu yatırımlarının sınırlandırılması, yabancı özel yatırımların özendirilmesi ve kamu yatırımlarının daha çok, karayolu ulaşıma ve enerji gibi altyapı yatırımları doğrultusunda özendirilmesi olmaktadır.

Bu dönem kredi dağılımı hangi sektörlerde yoğunlaşmanın olduğuna dair bir fikir verebilmektedir.

Ziraat Bankası bu dönemde DP'nin kırsal kesimdeki temsilcisi olarak çalıştı. Devletin kapitalist işletmeleri özel sermaye ile doğrudan ilişkili biçimde meta piyasası ve kapitalizm öncesi unsurların büyük sermayeye bağlanmasında asli rol oynamaktadırlar. Ve bu şirketler kapitalizm öncesi ilişkilerin üstünde durmaktadırlar. Tekelci Sermaye giderek karmaşıklaşan ekonomik ilişkilerin özüne dokunmadan bunlarla bir arada ve kendine bağlayarak bir uyum sergilemektedir. Tekelci sermayenin tarımsal sürece yayılması yabancı sermayenin yaygınlaşmasıyla bir arada olmuştur.

İthal edilen tarım makinalarına hangi çiftçi gruplarının sahip olacağı epeyce genişletilen Ziraat Bankası kredilerinin öncelikle nüfuz sahibi büyük toprak sahiplerine ve DP döneminin yeni köy zenginlerine tahsis edilmesi biçiminde çözümlenmiştir. Küçük işletmelerde kullanılması pek ekonomik sayılmayan yeni tarım makinaları böylece gerek özvarlıkları gerekse devlet kredileri yoluyla büyük toprak sahiplerinin eline geçmiş ve yeni arazilerin kiralanması ya da doğrudan mülk edinilmesiyle tarımda toprak temerküzünü artırmıştır. (Boratav, Gelir Dağılımı, sf. 121)

Tarımsal gelişmede asıl ayırt edici yön traktör sayısındaki büyük artıştır. Tarımda işlenen alan (1950) 14.5 milyon hektardan 1962'de 23.1 milyon hektara ulaştı. İşlenen topraklardaki bu genişleme daha çok kamu mülkiyetinde bulunan ya da köylerde ortak kullanımda olan alanların özel şahıslarca işlenmesi biçiminde olmuştur. Yine bu yıllarda traktör artışı 1945'de 1156 olan traktör sayısının 1962'de 43.747'ye ulaşması biçimindedir. En yoğun artış 1950'den itibaren yaşanmıştır. 1950'de rakam bir anda 16.585 olmuştur. Bu da DP politikalarıyla yakından ilgili görülmelidir.

Tarımsal kredi, 1949–53 arasında önemli artış gösterdi. Tarımsal kredinin genişlemesi kırsal kesimin pazara açılmasındaki gelişmeyi ifade etmektedir. Artık geleneksel bölüşüm-değişim ilişkileri çözülmüş ve para ilişkileri egemen hale gelmiştir. Tarımsal kredi artışı 1950'de 412 milyon ve 1962'de 1.953 milyona çıkmıştır.

Yine Toprak Mahsulleri Ofisi, toprak sahiplerinin elindeki ürünleri piyasanın çok üzerinde fiyatlarla satın aldı. Büyük miktarlarda kaynak aktarılmasında öncülük yaptı.

“...dönem boyunca tarımın ortalama büyüme hızı % 13.2'yi bulmuş ve % 9.2'lik sınai büyüme hızını belirgin bir biçimde aşmıştır. Tarım kesiminin milli hâsıla içindeki payı 1946–47 ortalaması olarak % 43.6 iken, 1952-53'te bu oran % 44.7'ye çıkmıştır. Aynı yıllar için sanayi sektörünün payı ise % 15.2'den % 13.4'e düşmüştür. Bu gelişme biçimi, bu dönemin dünya ekonomisi ile hammaddeci ihtisaslaşmaya dayanan bütünleşmenin eğiliminin bir yansımasıdır...”(K. Boratav, T. İktisat Tarihi, sf. 80)

Kredi genişlemeleri sanayi kesimi dışında (üretim dışında) ve tarımdan daha büyük oranda ticaret, ulaştırma, konut gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Bu durum özellikle krizin derinleştiği 1957–58 döneminde yeni oluşan Oligarşik yapı içerisinde önemli sürtüşmelere neden olmuştur.

“...Piyasanın genel durumuna bağlı olarak, tarımda yaratılan artı-değerin, tarım dışı sermayenin kar oranını yükselteceği, yani tarım-dışı sermaye için elverişli bir durum yaratacağı açıktır...”(Kapitalizm ve tarım, Erdost, sf. 93)Ancak bir başka sorunda buradan çıkmaktadır. İç sermaye birikiminin sağlanabilmesi açısından hayati öneme sahip olan tarımdan sanayiye kaynak aktarımı, emperyalizm ve onunla bütünleşmiş Oligarşik ittifak arasındaki paylaşım nedeniyle mümkün olmamaktadır.

Bunun ana nedeni de açıklamaya çalıştığımız üzere, tarımda yaratılan ve ortalama karın üzerindeki artı-değerin, tarım-dışı sermaye ile toprak sahibi arasında paylaşılmış olmasının, tarıma sermaye yatırımını engellemiş olmasıdır.

27 Mayıs Darbesinin Ekonomi Politiği

1950 ile başlayan yeni dönemde tekelci sermaye ekonomik egemenliğinin güçlenmesi nedeniyle artık devlet üzerinde dolaysız egemenlik sağlamaya başlamıştı. Bu süreçte “tarihsel”görevlerini yerine getirmiş olan asker-sivil küçük burjuva kesime (bürokrasi) daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kesimler ikinci plana itilmişlerdir.

“...1950'den sonra, bürokrasinin siyasal etkinliği, giderek azalmış, eskiden iktidarı tek başına kullanan bürokrasi, yeni gruplarla paylaşmaya, hatta bunlara bırakmaya başlamıştır. Demokrat Parti'nin 1960 yılına kadar süren iktidarı döneminde, bu açıdan, en önemli olgunun, bürokrasinin güçlenen girişimci sınıf karşısında otonomisini yitirmesi olduğu söylenebilir...”(Türkiye'de Modernleşme Din ve Parti Politikası “MSP örnek Olayı”, Ali Yaşar Sarıbay, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1985, sf. 92)

Ancak, tefeci-bezirgânlar ve toprak kesimleriyle girilen ilişkiler ortalığı arap saçına çevirmişti. Kördüğüm darbeyle çözülmek istendi. Bu noktada güçlü bir sıçramanın ilk etabı aşılmış oluyordu.

Askeri darbe sonrasında yapılan yargılamalar; o dönem yönetim kademelerinde bulunan yetkililerin (Bayar-Menderes) “iş”bağlantılarını ortaya çıkardı. Cumhuriyet'in ilanından beri uygulana gelen “milli iktisat”ve “devlet eliyle burjuva yaratma”politikası semeresini vermiş, savaş sonrası koşullar, bu tekelci tabakaların billurlaşmasını sağlamıştır.

Bundan sonraki tarihsel süreç, bu tekelci tabakanın gelişip güçlenme ve ülke ekonomisi üzerinde daha fazla pay sahibi olma kavgalarına sahne olacaktır.

Tarımda prekapitalist yapı çözülmekle birlikte varlığını korumuş, yanı sıra geniş bir ağ oluşturan, tefeci-tüccar sermayesi hâkim sınıflar nezdinde kristalize olmuştur. Devlet eliyle palazlanan tekelci sermaye ve ülkedeki hâkim ekonomik/siyasi yapı nedeniyle güçlü bir maddi zemini bulunan küçük ve orta sermaye arasında kıyasıya çekişme, son derece karmaşık, çeşitli ve süreklidir.

Sonuçta darbeyle öncelikle, hâkim sınıflar arasındaki çatışmaların askeri yöntemlerle çözülmesi denendi. (Savran 118 Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri)

Ancak askeri darbe yalnızca iç koşulların ürünü değildir.

27 Mayıs tablosu içerisinde ABD ve CIA belirleyici rol oynadılar. ABD “ikili anlaşmalara”göre, yalnız “dış”değil, “iç”tehlikeler karşısında da askeri müdahale yoluyla Türkiye'yi savunmayı taahhüt etmekteydi. Bu “taahhütlere”rağmen CIA, 27 Mayıs hazırlıklarından haberdar olduğu halde Menderes Hükümetine bilgi vermediği gibi yönlendirici olmuştur. (Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, 774–775 ve Yerasimos 757 cilt 3)

Emperyalizmle girilen yeni ilişkilerde ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlar, devletin bütün aygıtları bu yeni döneme göre biçimlendirilmektedir. Bu dönemde yaşanan değişimin önemli sacayaklarından birini TSK oluşturmaktadır.

İkinci Paylaşım Savaşı sonrasında yaşanan bu niteliksel dönüşümün Türk ordusuna yansımasını Talat Aydemir anılarında şöyle açıklıyor;

“...En mühimi yeni sistemde yetişen kurmay subayların yanında bilgi bakımından zayıf kalmalarıydı. çünkü yeni yetişen kurmay subaylar, Amerikan doktrinlerine göre yetiştirilmişlerdi. Halen Türk Ordusu NATO devletleri orduları içinde görev alıyordu. Hazırlanan bütün planlar yeni usullere göre yapılıyordu. Eski Alman doktrinleri yerine Amerikan doktrinleri konmuştu. Bunları anlayan eski sistemde yetişmiş kurmay subaylardan ancak tekâmül kursu, doktrin kursu görmüş olanlar veya kendi kendini bu sisteme intibak ettirmeye çalışmış olan kurmay subaylar Ordu da başarı gösterebiliyorlardı.”... (Talat Aydemir'in Hatıraları, sf. 24)

Talat Aydemir'de bu yeni yapılanma çerçevesinde 28.4.1957 tarihinde Paris'teki NATO karargâhına görevli olarak gitmişti. (Talat Aydemir'in Hatıraları, sf. 38)

İkinci Paylaşım Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte oluşturulan Yeni Sömürgecilik ilişkileri çerçevesinde iç içe bir dizi ilişki ağı yaratılmıştı:

“... 1947 yılından beri Türk ordusundaki askeri ve ister istemez ideolojik eğitim, Amerikalı uzmanlarca yaptırılmaktadır. Milli Birlik Komitesi üyesi olan bütün subaylar bu eğitimden geçmişler ve hatta aralarından bazıları Amerika Birleşik Devletleri'nde staj görmüşlerdi. Amerikalılarca, Türk subaylarına uygulanan eğitim sistemi, onların ulusçu duygularını, “Türklerin ezeli düşmanı”olan Sovyet Rusya'ya karşı yöneltmek amacını gütmekteydi. Gerçi bazı yüksek rütbeli Türk subaylarının Amerikan çavuşlarından ders almak zorunda bırakılışları veya bu Amerikalı çavuşlara Türk subaylarından daha çok maaş ödenmesi gibi bazı durumlar, Türk askeri çevrelerinde hoşnutsuzluk ve kırgınlıkla karşılanmışsa da, bütün bunlar anti-emperyalist bir bilincin edinilmesi sonucunu doğuramamıştı...”(Yerasimos/759, 3. cilt)

27 Mayıs Askeri Darbesi

ABD 27 Mayıs darbesi karşısında ilk planda bir tepki vermedi. Cuntacılar, NATO; CENTO gibi emperyalist çıkarlara hizmet eden kurumlara bağlılık açıklaması yapmışlardı.

“...Gayemiz, BM Anayasasına ve insan hakları prensiplerine tamamiyle riayettir. Büyük Atatürk'ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”prensibi bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız. NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız, CENTO' ya bağlıyız...”(Atatürk'ten 12 Mart'a Anılar, sf. 629)

ABD, MBK Hükümeti ile iyi ilişkiler içerisine girmekte gecikmedi.

ABD, darbe sonrasında TSK kadrolarındaki şişkinliği önlemek (NATO standartlarına uyum doğrultusunda) için yapılan tasfiyeyi olumlamış ve mali yardımla desteklemiştir. Yine buğday yüklü Amerikan gemileri, darbenin ardından rota değiştirip, Türkiye'ye gelerek, buğday sıkıntısını gidermişlerdi. (Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni 775)

Bu sırada İnönü, CHP örgütlerine yayınladığı bir genelgeyle ihtilali yapanlarla aynı inanca sahip olduklarını açıklıyordu: “...CHP, büyük vatandaş çoğunluğu ile birlikte, 27 Mayıs'tan önce, ülkenin içinde bulunduğu koşulları müşahede, tespit ve teşhis konusunda, inkılâbı planlayarak uygulamaya koymuş bulunan idealistlerle aynı görüş ve düşüncelere ve aynı inanca sahipti...”(Bila/333, CHP Tarihi) 27 Mayıs bazı “ileri”adımlarına karşın açıklama ve uygulamalarında da sergilediği tutumlarla sermaye düşmanı bir hareket olmadığını kanıtlıyordu. En sıcak günlerde MBK, sanayici ve işadamlarına sürekli güvence vermiş, temaslar kurulmuş kapılar yabancı sermayeye açık tutulmuştur. Bu amaçla ilk etapta Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir de “Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi”kuruldu. (Bila 336–337, CHP Tarihi)

27 Mayıs darbesiyle birlikte alınan kararlar, önlemler ve uygulamalar, tamamen sanayi kesimlerinin lehine bir durum sergilemişti. MBK ve CHP tarafından kurulan bütün Hükümetler, ekonomik ve mali gelişmeleri biçimlenmekte olan tekelci burjuvazi lehinde toprak sahiplerinin gücünü geriletmeyi amaçlayarak yürütüldüler.

Askeri darbe sonrasında oluşturulan yeni Anayasa'da yer alan “demokratik hak ve özgürlükler”yeni girilen ilişkiler ve birikim sürecine uygundur demiştik. “Yukarıdan aşağıya”verilen haklar bu anlamda yeni dönemdeki sınıfsal kombinezon ve kapitalist ekonominin geliştirilmesi için atılan adımlar çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Bu durum ülkede emperyalizmin kökleşmesi ve doğrudan kendisine bağımlı sermaye çevrelerinin belli bir siyasi/ekonomik güce kavuştukları sürecin önemli bir dönemeci oldu. Darbenin hemen ardından MBK, bankaları askeri denetime almıştı. Aynı şekilde (30.5.1960) mevduatların transferiyle kredi işlemleri de yasaklandı. Sonrasında (10.6.1960) Ziraat Bankası hesapları denetlendi. Ancak bu önlemler yalnızca bir ay sürdü. MBK, (1.7.1960) Yabancı Sermaye Yatırımını Teşvik ve İnceleme Komisyonu'nun yeniden göreve başlamasına izin verdi. (11.7.1960) Yabancı Sermaye etkinlikleri serbest bırakıldı. (Yerasimos/759, 3. cilt)

Tarım kesiminin etkin bir biçimde vergilendirilmesi için tasarılar hazırlandı. Ereğli Demir çelik için bu dönem imtiyaz sağlandı. Yabancı sermaye akışı hızlandı. MBK Hükümeti, işadamlarını yatırıma teşvik için işçi sigortaları fonundan özel sektöre 50 milyon TL para aktardı. DPT kuruldu. ülkede kapitalizmin dizginsiz gelişimi için düzleyici stratejik bir rol oynayan planlı döneme geçildi. (Avcıoğlu, 776 ve Koç/102)

27 Mayısla birlikte sanayi sermayesi öteki hâkim sınıf kesimlerine karşı önemli bir mevzi kazandı. Bunun en önemli ifadesi darbeyle vücut bulan iktisat siyaseti ve siyasal rejimdir.

“...Bu açıdan 27 Mayısın tarihsel anlamının, siyasal üst yapının tarımsal/ticari sermaye birikiminden, sınaî sermaye birikimine geçişin ihtiyaçlarına uyarlanması olduğu söylenebilir...”(11. Tez, sayı 6, 140) Yeni dönemde çıkarları sarsılan kesimler ilk başlarda açıktan bir tavır sergileyemeseler de süreç içerisinde bu hoşnutsuzluk ve güvensizliklerini yansıtacak belli davranışlara girdiler.

“...Yeni rejime en çok küskünlük gösteren büyük toprak sahipleridir. Ziraat Bankası'ndaki hesapların denetim altına alınması, tarım kredilerinde ve özellikle tarım ürünleri fiyatlarını belli bir düzeyde tutma amacıyla verilen kredilerdeki azalma, toprak reformuyla ve tarım gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili yasa tasarıları, bir planlama örgütünün kurulup göreve başlaması ve giderek Doğu Anadolu'daki bazı toprak ağalarının sürülmesi, tarım alanındaki büyük üreticiler arasında bir güvensizlik dalgasının doğmasına yol açar ve bunun sonucu, tarım üretimindeki önemli bir düşmeyle kendini açığa vurur. 1961 yılında bu düşme bir önceki yıla oranla % 6.7'ye kadar varır. Bundan en çok etki gören, 1955'teki düzeyine düşen buğday üretimi olur. Böylece Türkiye hep Amerikan buğdayına bağlı olarak kalır. 1961 yılında ülkedeki buğday tüketiminin 1/4'ü Amerikan buğdayıyla karşılanır...”(Yerasimos, 761)

Toprak sahiplerinin gözünü korkutan girişimlerden biri de yukarıda ifade edildiği üzere, çıkarılan 105 sayılı yasayla 55 toprak ağası (“ırk ve parti ayrımıyla”) sürgüne gönderildi. Bunların 54'ü DP'li ve 1'i ise CKMP'liydi. (Beşikçi 218, Doğu Anadolu'nun Düzeni)

Milli Birlik Komitesi ve Uygulamaları

1961 Anayasası ile meşrulaştırılan Milli Güvenlik Kurulu, aracılığı ile askerler adeta bir siyasi parti olarak gelişmeler içerisinde yerlerini almaktadırlar. Milli Güvenlik Kurulu vasıtasıyla ordu zirvesi, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, parlamentonun dışında fakat hükümetin üzerinde bir konumda, Cumhurbaşkanının yönetiminde yarı-askeri bir komite vasıtasıyla, siyasetin içerisindedirler ve bu vasıtayla temsilleri sağlanmaktadır. Bu organ (MGK) rejim üzerinde bir vesayet (denetim) mekanizması oluşturmaktadır. (çağdaş Türkiye 4, sf. 193)

Askeri darbenin gerçekleştiği 27 Mayıs 1960 ile Temsilciler Meclisi'nin kurulduğu 25 Ekim 1961 tarihleri arasında kalan dönem üç aşamada ele alabiliriz:

— 27 Mayıs–12 Haziran 1960 Fiili de olsa bir Anayasa'nın bulunmadığı dönem. Askerler çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu bir hükümet kurdular. Profesörlerden oluşan bilim kurulu ise Anayasa hazırlığına başladı.

— 12 Haziran 1960–6 Ocak 1961 Geçici Anayasa'nın Kabulü ve 27 Mayıs'tan itibaren geçerli sayılmasıyla “fiili rejim”“hukuki”“temeli”ni bulmuş oluyordu.

— 6 Ocak 1961- 25 Ekim 1961- Bu aşamada yasama görevini MBK ve Temsilciler Meclisi birlikte yapmaya başladılar.

Bu dönem MBK' nın başlıca eylemleri başlıca Yassıada Mahkemeleri, Ordudaki Tasfiye (EMİNSU olayı) ve üniversitelerdeki Tasfiye (147'ler olayı) dir.

Ordu 1960 askeri darbesiyle birlikte önemli bir evrim geçirmiştir. MGK vasıtasıyla siyasete dâhil olmuş, yeni kurulan OYAK vasıtasıyla da ticari-ekonomik süreçte söz sahibi olmaya çalışmıştır. (çağdaş Türkiye 4, sf. 201) 7 Aralık 1960'ta MBK'da kabul edilen yasaya göre Kurucu Meclis iki bölümden oluşmaktadır: MBK ve Temsilciler Meclisi. Burada askerlerin vesayeti esas alınmaktadır.

Toprak Reformu Tartışmaları

Tarım sorunu Kemalizm'in gerçek mirasçısı sanayi burjuvazisinin bir karabasanıdır. Cumhuriyet'in ilanından beri çeşitli kereler gündeme getirilen Toprak Reformu her defasında sert muhalefetle karşılaşmış ve “iktidar sarsan bir sorun”olarak yerini korumuştur.

Tarımda üretkenlik artışı sanayinin çok gerisinde kalmış ve tarımsal artık sınaî sermaye birikiminin önünde sınırlayıcı olmuştur; burjuvazi tarımsal artığın sanayiye aktarılmasında da ayrıca güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu, dönemin sermaye birikim süreciyle bir çatışma zeminidir.

Bunun kökeninde Cumhuriyetin kuruluşunda büyük toprak sahiplerinin hâkimiyetine darbe vurulamayıp, ittifak kurulmasının payı bulunmaktadır. Var olan çıkar ilişkileri, sorunu karmaşıklaştırmıştır. Tarımın -istisnalar haricinde- vergilendirilmemiş olması ve yüksek taban fiyatlarının sanayi üzerindeki olumsuz etkileri, bu ittifakın ağır bedelleridir. (11. Tez, sayı 6/142–143)

Geleneksel saflaşma açısından baktığımızda;

“...CHP, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme konusunda da yavaş davranıyordu. Oysa DP, bir yandan komprador burjuvaziye, yabancı tekellerle geniş ölçüde ticaret yapmak, vurgunlar vurmak, büyük kârlar sağlayabilmek için bütün kapıların açılacağını vaad ederken, bir yandan da toprak ağalarına tarım mahsulleri fiyatlarının devlet bütçesi zararına da olsa yükseltileceği, çiftçiye ucuz kredi sağlanacağı, ucuz tarım aletleri temin edileceği vaatlerinde bulunuyordu...”(Şişmanov, sf. 149)

27 Mayıs Darbesi ertesinde de bir kez daha köklü bir toprak reformu yapılacağı dillendirilmiş olsa da bu konu MBK iktidarında da ele alınamadı. Geçici bir yönetimin köklü bir harekete girişmesini sakıncalı bulan ve seçim şanslarını göz önünde tutan CHP bu girişimi önledi. Bunun ardında, tekelci burjuvaziyle toprak sahipleri arasında yeni güç dengelerinin esas alınarak yeni bir ittifakın kurulmuş olmasının büyük rolü vardı. (Yerasimos, 764, cilt 3, Kafaoğlu/272 Enflasyon; Avcıoğlu/690, Türkiye nin Düzeni 2)

“...Oysa Demokrat Partinin programı ile CHP'nin programı arasında temelde bir fark yoktu. DP öncelikle, komprador burjuvaziye ve toprak ağalarına dayanıyor, bu sınıfların çıkarlarını savunuyordu. Bunlar, İnönü'nün başkanlığındaki CHP'nin, ekonomik, ticari ve mali alanda pasif bir politika takip etmesinden hoşnut değildiler. Gerçi CHP, Atatürk'ün koyduğu temel ilkeleri çoktan terk etmiş, devletçilik ve laiklik ilkelerini çiğnemiş ve devlet kuruluşlarını Türk kapitalistlerine satmaya başlamıştı, ama bütün bunlar henüz çok gizli ve yavaş yapılmaktaydı...”(Şişmanov, sf. 149)

MBK bu girişimde başarılı olamazken, planlama önlemleri geçerlik kazandı. DPT'nin kurulması, 1960–1970 arası sanayileşmede, dolayısıyla tekelci burjuvazinin güçlenmesinde önemli pay sahibidir. Planlama Teşkilatı köklü bir reform yapılması için, FAO uzmanlarından Prof. Dr. Jacoby'i Türkiye'ye getirdi. Jacoby konuyla ilgili bir rapor hazırladı. (Kafaoğlu/272 Enflasyon; Yerasimos/764 cilt 3)

27 Mayıs askeri darbesi sonrasında parlamenter rejime (temsili demokrasi) dönüş koşulları tamamen siyasi dengelere dayanmaktadır. Ekonomik yapı üzerinde pek bir nüfuz oluşturamayan askeri darbe, toplumsal yapı üzerinde de etkili olamamıştı.

Toprak sahipleri özellikle seçmen kitlesi üzerinde etkisini önemli ölçülerde muhafaza etmekteydiler. Bu nedenle de işbirlikçi tekelci sermaye bu ittifakı yeniden kurgulamakla birlikte sürdürmek zorundadır. 1961 seçimleri bu açıdan güçlü bir gösterge sayılmalıdır.

Seçimler ve Koalisyon Hükümetleri

Askeri darbe sonrası yapılan ilk Genel Seçimlerde (1961) hiçbir partinin çoğunluk oluşturamaması sonucunda bir kez daha Ordu ve İnönü'nün (CHP'nin) müdahalesi yaşandı.

“... 1960 sonrasının ilk siyasal kuruluşları olan iki partiden biri, büyük kent burjuvazisini, batıdaki ve güneydeki kapitalist alanları ve Kuzey Anadolu'daki tütün ve fındık bölgelerinin büyük tüccarlarını bir araya toplamaya yönelirken, ötekide ülkenin Güney ve Güney Doğusundaki “yeterince gelişememiş”prekapitalist alanları kendisine çekmeye çalışıyordu. Bütün bu alanlardaki çıkar çevrelerinin birbiri içine girmişliği yüzünden, kesin bir ayrım tam olarak yapılamasa bile, 1961 seçimlerinde beliren bu durumu, ticari ve mali burjuvazinin ekonomik çıkarların daha önemli olduğu ihracata yönelik kapitalist tarım alanıyla girilen bir ittifakla yetinip, büyük toprak sahiplerinin yükünden kurtulma yolunda bir ilk girişim...”(Yerasimos/764 3. cilt) olarak değerlendirebiliriz.

TBMM'nin açılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi sancıları yaşanır. AP'nin bir kanadı Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i aday göstermek istemektedir. Aynı zamanda CHP ile bir koalisyon da istenmemektedir. Sonuçta Silahlı Kuvvetlerin baskısı ile emekli Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın Genel Başkanlığa getirilmesi krizi önler. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığına seçilir. Suat Hayri ürgüplü yine uzun pazarlıklar sonucunda Senato Başkanı olur. Ve İnönü CHP-AP koalisyonun kurmakla görevlendirilir. (çağdaş Türkiye 4, sf. 209)

Koalisyon hükümetleriyle istikrar arayışları yeniden başladı:

1961'de kurulan I. İnönü Koalisyon Hükümetinde toprak ağası Cavit Oral, Tarım Bakanı olarak yer aldı. Cavit Oral, daha önceki CHP iktidarı döneminde toprak reformuna sert muhalefetiyle tanınıyordu. Koalisyon Hükümetinde (AP-CHP) Tarım Bakanı Cavit Oral tutucu bir Toprak Reformu Kanunu hazırladı. I: İnönü Hükümeti'nin ömrü bu Kanun'un Meclise sunulmasına yetmedi. II. İnönü Koalisyon Hükümeti Tarım Bakanı Turan Şahin bir taslak hazırladıysa da buna da II. Koalisyonun ömrü yetmedi ve unutuldu.

Yine Sanayi Bakanı Fethi çelikbaş, II. Koalisyonda da yer aldı. Petrol ve Yabancı Sermaye Kanunlarının çıkarılması için olağan üstü çaba harcadı. Bakanlığı sırasında TPAO, Yabancı Sermaye savunucularının kalesi oldu. (Kafaoğlu/272, Enflasyon)

I. Koalisyon Hükümeti (AP-CHP) 20 Kasım 1961 – 1 Haziran 1962 arasında gerçekleşir. Ve AP'nin uzlaşmaz tutumuyla koalisyon sona erer.

II. Koalisyon Hükümeti 25 Haziran 1962 ve 2 Aralık 1963 arasında İnönü'nün Başbakanlığında YTP ve CKMP' nin de katılımlarıyla gerçekleşir.

III. Koalisyon Hükümeti İnönü'nün Başbakanlığında 25 Aralık 1963–13 Şubat 1965 arasında görev yapar. YTP dışarıdan destek olur.

Türkiye'deki istikrarsızlığın devamından ve olumsuz siyasi gelişmelerden rahatsızlık duyan Amerika'da Başbakan arayışları yoğunlaşmış ve İsmet İnönü'nün düşürülmesinde başrolü oynamışlardı. Aşağıdaki satırlar 27 Mayıs askeri darbesi sonrasında, Amerika'nın Türkiye'deki siyasal yaşama ne kadar derinden nüfuz etmeye başladığını ortaya koyuyor:

“...Amerika, milyonluk tirajlı dergileri ve gazeteleri ile İsmet Paşa'ya saldırıya geçmişti. Bu yetmemiş, en uygun Başbakanı bulmak ve seçtirmek üzere Amerika'dan Ankara'ya bir yetkili general gönderildiği haberi yayılmıştı...”

“...yıllardır her istediğini elde etmeye alışmış bir iş çevresi devreye girmişti. Şellefyan adlı eski bir politikacı, kurt bir işadamının faaliyeti yönettiği sacayağının üçüncü ayağı olan İzzetin Turanlı isminde bir mühendisin de Ankara temaslarını yönettiği söyleniyordu...”(Atatürk'ten 12 Mart'a Anılar, sf. 1492)

Bu arada AP Genel Başkanlığına Süleyman Demirel getirilmiş ve AP'nin önlenemez yükselişi başlamıştı. 20 Şubat 1965–10 Ekim 1965 ürgüplü Koalisyonu döneminde ordu yüksek kademelerindeki AP karşıtı havada da değişme gözlenmektedir. Bir bakıma ateşkes süreci başlamıştır.(çağdaş Türkiye, sf. 215)

CHP ve bağımsızlardan oluşan YTP'nin dışarıdan desteklediği İnönü koalisyon hükümeti bütçe görüşmelerinde kolaylıkla düşürülmüştü.

III. İnönü Koalisyonun bozulmasından sonra Suat Hayri ürgüplü Başbakanlığında AP-YTP-CKMP-MP koalisyonu kurulur.

Sonraki gelişmeler Türkiye'yi 12 Mart'ta bir başka askeri darbeye sürükleyen “istikrar arayışları”etrafında şekillendi.

Yeni Birikim Modeli: İthal İkameci Sanayileşme Politikası

1946–60 döneminde özel sermaye birikimi yeni kaynaklarla beslenerek hızla genişlemiştir. Savaş yıllarında uygun konjonktürel ortamda etkinlik kazanan sermaye birikimi, ticaret sermayesi olarak iç ve dış gelişmelerin de lehinde seyretmesi sonunda hâkim duruma geçti. çok partili siyasal yapı, hızlı kentleşme, dış yardım ve yabancı sermayeye açık politikaların uygulanması süreci hızlandırdı. Yeni birikim olanakları yarattı. Yeni tüketim kalıpları ve çeşitlenme, siyasal iktidarın destekleyiciliğinde gerçekleştirilen sermaye birikimi, ekonomik-toplumsal-siyasal gelişmeleri doğrudan belirleyici düzeye ulaştı.

Tarım kesimi aynı şekilde, hızlı makineleşme, ürün fiyatlarının desteklenmesi, yeni üretim alanları, pazar olanakları vs. sayesinde köklü bir değişim geçirdi. Sanayide, temel tüketim mallarının ülke içi üretimi bu süreçte tamamlanmıştır. Ve bu dönem özel kesimin etkin çabaları sonucunda artık dayanıklı tüketim maddeleri üretimi projelerinin hedeflenmesine yol açıyordu.

Dönemin belirgin özelliklerinden bir diğeri, dengesiz ve hızlı bir biçimde genişleyen ulaştırma sektöründe ve hizmet kesimlerinde görülen yoğunlaşmadır. Savaş yıllarında alınmış olan ekonomik önlemler sermaye kesimlerini ürkütücü nitelikler içermiştir. Bunlar arasında özellikle Milli Korunma Kanunu ve Varlık vergisi uygulamaları dönemin temel dönüşüm eğrileri arasındadır. Tarım kesimi de savaş koşulları, hazırlıklar vb. nedenlerle önemli ölçüde üretim azalmaları ve gelir kaybı yaşamıştır.

1960 askeri darbesi daha önceki süreçte yürütülmüş bulunan ve artık yeni işbölümünün gerekleriyle uyumlu olmayan ithal ikamesinin ilk dönemine son verdi. (Keyder/111, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar)

1960 darbesini yapanlar yeni bir birikim modelinin temelini atmış oluyorlardı. Sonraki süreçte bu birikim modeli köklü dönüşümler olmaksızın yürütüldü. Bu süreç, uluslararası işbölümünün gereklilikleri üzerine inşa edilmişti. Model, başlangıçta uluslararası güçler ve finans kuruluşlarınca desteklendi. Yeni birikim modeli, toplumun genel ihtiyaçlarına da uyum sağlıyordu. Bu kesişme göreli bir istikrar ve parlamenter rejimin devamını, ekonominin düzenlenmesini mümkün kıldı. (Keyder/119 Türkiye de Devlet ve Sınıflar) Var olan sınıfsal dengeler yeni durumu yansıtmamaya başladığında gerekli dönüşüm 27 Mayıs askeri darbesiyle gerçekleştirilmişti. Bu iç ve dış koşulların elverdiği ölçülerde hâkim sınıfların yeni bir sürece adım atmalarını kolaylaştırdı.

“...Her gelişme aşaması, iç sınıf yapısınca ve dünya işbölümüyle bütünleşme tarzınca belirlenen özgül bir sermaye birikimi biçimiyle ayırt edilir. Dolayısıyla her aşama özgül bir sermaye biçiminin gerekliliklerini yansıtan belirli bir gelişme stratejisi ile tanımlanır. İkinci olarak, her aşama, yapısında yeni aşamaya geçişi belirleyen unsurlar taşıyan bir kriz ile son bulur. Askeri müdahaleler aşamalar arasındaki bu kriz ve geçiş dönemlerine rastlar. Aşamalar arasındaki geçiş sermaye birikim sürecinin yeniden yapılanması anlamına geldiğinden, bu ayrıca her birikim biçimini tanımlayan sınıf çatışmaları ve ittifaklarının bütünüyle yeniden yapılanmasını da kapsar. Son olarak, bu tür bir dizi sınıf çatışması ve ittifakına dayanan her bir sermaye birikimi biçiminin, o aşamada, egemen olan siyasal rejime ilişkin uzantıları vardır. Dolayısıyla her ne kadar askeri müdahaleler ortak bir özellik olarak, kriz ve geçiş dönemlerinde yapılsalar da müdahalenin siyasal rejim açısından farklı sonuçları, her birikim biçimine içkin, farklı sınıf ilişkilerinden kaynaklanır...”(Gülalp/29, Kapitalizm Sınıflar ve Devlet)

Askeri darbeyle birlikte yeni birikim sürecine uygun sınıfsal ittifaklar gündeme geldi. Ancak bu Oligarşik yapıdaki yeni şekillenmeyle birlikte sorunların aşıldığı/bittiği anlamına gelmiyordu. Yalnızca yeni bir sürece tekelci sermaye lehine düzenlemeler yapılarak adım atılmıştı.

Sanayi kesimine yabancı sermayenin doğrudan yaptığı yatırımlar, ülkedeki emperyalist sömürünün ilerlemesinde yeni bir adımı yansıtmaktadır. üretim araçları üzerindeki bu doğrudan sahiplik, giderek emeğin doğrudan sömürüsü yani emperyalizmin artı-değeri kendi yararına artırmasını sağlayan bu olgu, emperyalizmin egemenliğindeki ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarının evrilmesinin sonucudur. Bu yaklaşım emperyalizmin egemenliğindeki ülkelerin iç tüketimlerinin yine bu ülkelerde üretilmesine dönük ithal ikamesinin kaynağını oluşturur. (Yerasimos/766 cilt 3)

Böyle bir aşama içinse ilgili ülkenin buna hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda emperyalizmle işbirliği yapacak göreli olarak güçlü bir burjuvazi olmazsa/olmaz bir koşuldur. Bu temel üzerinde yabancı sermayenin girişi kolaylaşmaktadır:

“...İthal ikameci sanayileşme politikasıyla sanayileşme başladıktan sonra, sanayi üretiminin potansiyel hacmi, sanayi sektörüne girdi olan ithalat hacmine bağlı hale gelir. Veya başka bir deyişle, sanayin dışardan alınan ara mal ve diğer girdilere gereksinimi olduğu için, ithalat talebi gitgide yerli sanayinin üretim hacmine bağlı hale gelecektir...”(Keyder/124–125, Türkiye de Devlet ve Sınıflar)

Bu tarz birikim süreci haliyle ülkede buna uygun ortak çıkarlar etrafında bir kümeleşme yaratmıştır. Bunlar emperyalizmle artık daha uyumlu hale gelmiş yeni sınıfsal dengelerin ve yerleşmekte olan kapitalize ilişkilerin düzenli bir fotoğrafını oluşturmaktadır. Nispi refah artışının sağlandığı bu koşullarda çelişkiler en azından bir süreliğinde de olsa massedilmiştir. Bunları başlıklar halinde özetlemek gerekiyor:

“...Birincisi; bu süreç sanayi sermayesi ile ticaret ya da tarım sermayesi arasında bir çatışmaya yol açmıyordu. İhracat gelirleri sanayi dışı üretimden geldiğinden, ticaret ve tarım sermayesi bağımsızlıklarını koruyorlardı; yani sanayi sektörü geleneksel ihracat sektörünün döviz gelirlerine bağımlı idi. İkincisi, sanayi üretimi yerli girdilere dayanmadığından, tarımda yüksek fiyatlar ve gelirler sanayinin çıkarlarıyla çelişmiyordu. Tersine, bunlar sanayi için iç pazarın genişlemesi anlamına geliyordu. Bu durum, bu dönemde hükümetin destek fiyatlarından oldukça yararlanan küçük köylüler için de geçerliydi. üçüncüsü, İİS küçük sermayenin palazlanmasına fırsat sağlıyordu. İç pazarın korunması, başlıca ithal-ikameci sanayilerle bağlantılı olarak çalışan atölye tipi faaliyetlerin gelişmesine olanak tanıyordu. Dördüncüsü, işçi sınıfının sendikalaşması ve ücretlerin sürekli artışı, hem iç pazarın büyümesine hem de işçilerin sistemle siyasal anlamda bütünleşmesine katkıda bulundu. Son olarak, kentli aydınlar ve

profesyonel orta sınıflar bu dönemdeki ekonomik büyümeden kazançlı çıktıkları gibi, aynı zamanda bu dönemi niteleyen ideolojik öğeleri de hararetle destekliyorlardı...”(Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Gülalp, sf. 37)

Daha önce vurgulamaya çalıştığımız gibi “nispi hak ve özgürlükler”, “Yeni Sendikalar Kanunu”vs. bu sürecin karakteriyle orantılıdır

Ancak bu bir süreliğine ertelenen çelişkiler, Pazar ve finansman sorunları ekseninde bir dönem sonra olanca yakıcılığı ve ağırlığıyla tekrardan gündeme gelecektir. Oligarşik ittifakın mutlu beraberliğinin önünde bir kez daha kapitalist birikim sürecinin kaçınılmaz sorunları çıkmaktadır.

“...İç pazara dönük birikim tarzı iç pazarın sınırlılığı dolayısıyla sanayide büyük ölçekli üretim birimlerinin kurulmasını engelleyerek emek üretkenliğinin yükselişi önünde bir noktadan sonra, önemli sınırlar yaratır ve söz konusu kapitalist ekonominin uluslar arası ekonomi içindeki rekabet gücünü zayıflatır. Bunun sonucu, ihracatın ekonominin ihtiyaçlarına oranla çok geride kalması ve (dış borçlarla bir süre için hafifletilebilse bile bir süre sonra, keskin biçimde ortaya çıkan) bir dış ödemeler sorununu patlak vermesidir. Bu durum söz konusu kapitalist ekonominin önüne ihracata dayanan yeni bir gelişme doğrultusunu getirir dayatır. Yeni sermaye birikimi kendi gelişmesi sürecinde kendi önüne güçlü engeller yükseltmiştir. İç pazara dönük sermaye birikim tarzı, bir dönem boyunca birikimin motoru olmuşken, çelişkilerin birikimi sonucunda sermaye birikiminin bir engeli haline gelmiştir...”(11. Tez, sayı 6/143–144)

çünkü uluslararası tekellere bağımlı ve onun koyduğu sınırlar içerisinde sermaye birikiminin ülke içerisinde kalmasının koşulları yoktur. Emperyalizmle kurulan ilişkiler önceki dönemin sermaye birikim sürecine bir dış müdahale ve bu birikim sürecinin seyrinin değiştirilmesidir. Oluşturulan bağımlılık ilişkileri neticesinde ülkeden dışarıya sürekli bir sermaye transferi gündemdedir. 1960 sonrasındaki yeni koşullardaki model bu anlamda bir süre sonra tıkanmaya başlayacaktır.

“...Bağımlı ülkeye ihraç edilen ve üretime giren sermaye özünde, artı-değer üretir. Ama yabancı sermaye, karını (artı Değeri) kendi ülkesine aktarır. Böylece başlangıçta, yeni bir iş sahası açması sonucu işsiz sayısında göreli bir azalmaya neden olmakla birlikte, biriktirilen artı-değer, sürekli olarak ve her yıl ülke dışına aktarıldığı, yani ülke içerisinde yeniden-üretimin genişletilmesine girmeyeceği için, sermaye birikimine oranla işçi istihdamı ülke içerisinde gerçekleşmez. Biriktirilen artı-değerin büyük bölümü, ülke içerisinde yeniden-üretime girmeyeceği, yeniden-üretim, biriktirilen artı-değer oranında genişlemeyeceği için, kapitalist üretim tarzı, bağımlı ülkede, henüz üretici güçlerin gelişmesinin biçimi olduğu halde, yabancı sermayeye bağımlı olduğu ölçüde, üretici güçlerin gelişmesinin belirleyici engeli haline gelmeye başlar.

Küçük ölçekli tarımın yaygın olduğu ülkelerde, yabancı sermayeye bağımlı kapitalist üretim, kırsal alanda daha büyük ölçüde üreticinin yoksullaşmasının nesnel koşullarını yaratır, ama buna karşılık, daha büyük ölçüde azalan oranlarda emek-gücü soğurur. Kırsal alanda yoksullaştırdığı ve emek-gücü satıcıları haline getirdiği yığınları kendine çekeceği kanalları, kendisi daha büyük ölçüde daraltır...”(Kapitalizm ve Tarım, Erdost, sf. 127)

 

Bu ekonomik/siyasi belirlenimler sosyal plandaki yansımalarıyla birlikte sistemin tekrardan sürdürülemez ve kendini üretemez hale gelmesiyle, 27 Mayıs'ta başlayan ve onun tamamlayıcısı askeri darbelerin tekrardan “son çare”olarak devreye sokulmasına kapı aralamıştır.

  • 1
  • 2
Prev Next

DEVRİMCİLİK ZOR ZANAAT

DEVRİMCİLİK ZOR ZANAAT

  Kievski sözünü şöyle sürdürüyor:'' ... Biz, onların negatif formüllerinde [ yer alan ve- ç] proletaryanın emperyalizme karşı bilincini keskinleştirecek olan bir dizi isteği tamamen kabul ediyoruz; ne var ki, bugünkü sistemde, buna uyan pozitif formüller bulunması olasılığı kesinlikle yoktur. Savaşa karşı olmaya evet, ama demokratik bir barış için verilen savaşa karşı olmaya hayır...’’   Yanlış! İlk sözünden son sözüne kadar yanlış! Kievski ( Sosyalizm ve Savaş broşüründe, s. 44-45° ) ‘’ Pasifizm ve Barış Sloganı’’ hakkındaki kararımızı okumuş ve hatta , sanırım, onaylamıştır. Biz demokratik bir barıştan yanayız; yalnızca, kararın da ortaya koyduğu gibi, ‘’bir dizi devrim olmaksızın’’ bugünkü burjuva hükümetlerin yönetimi altında böyle bir barışın olması olduğu aldatmacasına karşı işçileri uyarıyoruz. Soyut barış savunusunu, yani savaşan ülkelerde şimdiki yönetimlerin gerçek sınıf yapısını ya da özellikle emperyalist yapısını dikkate almayan savunuyu, işçileri aldatmak olarak görü... Read more

Sendikal Hareketin Durumu.

Sendikal Hareketin Durumu.

Günümüz dünyasında, emperyalizm ve sömürü biçimlerinde meydana gelen değişim ve ülkeye yansıması doğru devrimci tahliller ve bu doğrultuda mücadele halinde bir  bütünlüğe ulaştırılamamış durumdadır. Emperyalizm açısından bu geçiş sürecinin sürüyor oluşunun etkisiyle, çoğu durumda görüntülerin gerçeklik yerine konulması ve uluslar arası tekellerin durumu manipüle doğrultuda harcadıkları milyarların sonucu belirli kesimlerde kafa karışıklıkları ve genelde belirsizlik sürmektedir. Devrimci tahliller ve mücadelenin tüm olumlu gelişimlerine rağmen, bazı kesimlerde bu kafa karışıklığı sürmektedir. Geçmiş devrimci mücadelenin açık ve net olarak ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda mücadele, örneğin; proletarya diktatörlüğü vb. bir‘‘umut‘‘ görüntüsü şeklinde gerçeklerden koparılmaya çabalanmaktadır. Geçmişin doğru devrimci tahlilleri, kendilerinin ve ilerlenilmesi gereken yönülerin sınıflar mücadelesinde kanıtlanması olmasına kaşın bu çarpıtılmaya çabalanmaktadır. Bu bağlamda; geçmiş deney... Read more

KÜRT MESELESİ VE REFERANDUM

KÜRT MESELESİ VE REFERANDUM

  2014'te İşid'in Musul'u ele geçirmesinin yaratmış olduğu boşlukta Kerkük dahil stratejik olarak tartışmalı bölgelerle sınırlarını geliştiren Kürtler, ekonomik ve siyasi olarak ciddi bir avantaj kazandılar. Bu duruma başta Irak, İran ve Türkiye(hatta Suriye) gibi ülkelerin uzun vadede sesiz ve tepkisiz kalmaları beklenemezdi. Kürt meselesinin çözümü/çözümsüzlüğü gibi kavramların onlar için pek bir önemi yoktu. Onlar için önemli olan, yönetmiş  oldukları ülkelerin "birlik ve beraberlikleri idi". Referandumun sonuç ve koşulları bu yaklaşımın ürünüdür. En önemli nokta ulusal ve Kürt meselelerinin çözümü konusunda emperyalist güçlere dayanarak çözmeye çalışmanın geçerli olmayacağı da bariz olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin özü ulus devlet ve çıkarları konusuna düğümlenmiş durumdadır. Ulusal sorunun çözümünü cumhuriyetle aramak beyhudedir. Çözümsüzlüğünü ve çıkarlar yüzünden bozulacak kararsız dengeler oluşturmayı çözüm diye sunmaktır. Uluslar arası tekeller tarafından savaş çokta... Read more

YAPILACAK BİR ŞEY YOK !

YAPILACAK BİR ŞEY YOK !

  Lenin orada senin söylediğini söylememiş ! Mahir sein dediğin şeyi söylemiyor. Marks ve Engels'in dediklerinin senin yorumlarınla alakası yok! Sadece sen öyle sanıyorsun. Üstelik başka türlü de olabilir  payın bile yok! Anlayacağın bu düşündüklerini sen hariç hiç kimse düşünmüyor! Onları sen uydurdun  kendine ! Aynı parmak izi gibi kimsede yok. Hemen küçük burjuva idealist dünya görüşünle: ‘’Tabii ki benimki değilse,  senin söylediğini söylemiştir!?’’Dediğinde senin çuvalına gireceğimizi bekliyorsun. Ustaların bizim söylediğimizi söylemeye ihtiyacı mı var? Böye bir ihtiyaç mı var? Halbuki hepimizin doğruyu yapmak diye bir zorunluluğumuz var. Bak bu bir dünya görüşü. Senin yaratığın ikilemin yanlışlığının dışında doğru dünya görüşünün ve zorunluluğunun ifadesi. Böylesi bir bakışla yolculuğuna başlarsan doğruya gelişebilme ihtimalinin olduğunun ifadesi... Hayır senin o çuvalının ve içerisindeki ikilemlerin dışında koca bir dünya var. Bu yaşanılanlar bir dönemin doğrusu ve bu dönemin... Read more

NEDEN ÖZGÜRLÜK?

NEDEN ÖZGÜRLÜK?

  Art arada yaşanılan yenilgiler sonucu  oluşan güvensizlik ortamı ve  ‘’sosyalizm’’denilen sistemlerin başarısızlığı ve de iki kutuplu bir dünyanın yıkılışı öyle bir kafa karışıklığı yarattı ki, her alana yansıyor ve kapsıyor. Yaşanılan toplumsal bir travmaya dönüşmüş durumda. Bununla birlikte belirli bir tartışma  geleneği ve kültürümüz yok... Bunun yerini gelişkin bir saldırı ve maganda kültürü  almış. Herkes herşeyi en iyi bilen dışındakine saygısı olmayan ve hakları için isyanını demokrasi olarak algılayan durumda! Ya sorumluluklar? Bu demokratik devrimini yaşayamamış ülkenin insanları olmanın bedeli olmalı! Hangi konu olursa olsun tartışma hızlı biçimde saygısızlıktan küfre gelişiyor. Bu dünyadaki gelişmelerden de bağımsız değil. Her dönem kendi maddi yaşamının belirleyiciliğinde kendi dilini de yaratıyor. O dönemin ve tarihsel aşamanın yaşanılanlarını ifade eden anlamlandıran kelime ve cümleler alınıp bugünü açıklamak için kullanıldığında tadı kaçıyor. Anlamını yitiriyor. Öğr... Read more

ANKARA GARINDA ÖLENLERİN ANISINA

ANKARA GARINDA ÖLENLERİN ANISINA

  ANKARA GARINDA ÖLENLERİN ANISINA ÖZGÜRLÜK     Onların en iyi yaptığı iştir kin ve nefret salgılamak. Kin emzirirler nefret kusarlar.  Dinleri, milletleri, dilleri, kültürleri öfkedir onların."Cehennem" ateşiyle çevrilirler.  Onların en koktuğu şeydir yüzleşmek sevginin çayırlarındaki insanla. Ve onlar yüreksizdirler ezilmişliğe ve yoksulluğa karşı çağlayan özgür ve billur yürekler karşısında.  Onların en iyi yaptığı iştir yüreklerle savaşmak. Yürekleri dağlamak. Yürekleri burkmak. Yürekleri parçalamak. İşkencelerle, pusularla, kör kurşunlarla ve bombalarla... Öldürme emri aldıkları kitapla saldırırlar kendinden olmayan kitaplara.... Ve kanla göndere çekerler bayraklarını insanlığın gözyaşlarında....   Ve Ankara Garında...   Onların en iyi yaptığı iştir can almak kralların, sultanların, diktatörlerin kanlı etekleri altında. Fakat unuttukları bir şey vardır yürekleri sevgiyle atanlarda...   Bizim  de yaptığımız en iyi iştir can vermek Aşk i... Read more

ARAF’DA TARAF OLMAK

ARAF’DA TARAF OLMAK

  Bugün siyasal tutarsızlık içerisinde olanların geçmişin devrimci ders ve deneylerini anlaması da mümkün değildir. Yaratılan karşıtlıkta taraf olanlardan herbiri aynı kitaplardan ve kişilerden alıntılarla kendilerinin doğruluğunu kanıtlamaya çabalıyor. UKKTH’ından, Lenin’den alıntılarla kendi haklılıklarını bir çırpıda kanıtlamış oluyorlar. Sanırsın Lenin onun haklılığı yönünde sözler demeseydi haklılığı ortadan kalkacaktı! Herşeyden önce bu bir dünya görüşü sorunu. Geçmiş devrimci deney ve birikimlerin hareket halini ortadan kaldırıp içini boşalttın mı geriye senin işine geleni anlaman kalır. Geriye kalan neydi? İşçi sınıfının çıkarı! O da sen. Gökten zembille sana bahşedilmişti. Güç çoğunluk çokluk vb. de sende oldu mu sorun kökünden hallolmuştur. Nokta. Abartı değil acı bir insanlar alemi gerçeği. Tartışma geleneği ve kültürümüz yok... Bunun yerini gelişkin bir saldırı ve maganda kültürü  almış. Herkes herşeyi en iyi bilen dışındakine saygısı olmayan ve haklar isyanını demokras... Read more

HATUN TUĞLUK'UN BİR ANNENİN CENAZESİ

HATUN TUĞLUK'UN BİR ANNENİN CENAZESİ

    HATUN TUĞLUK’UN bir annenin cenazesine saldıracak kadar nefret,  kin yayanları ve bunu kendi haklılığını kanıtlamak için kullananları kınıyoruz. ‘’Annemin cenazesine yapılan saldırı büyük bir vahşet. Ancak bu saldırıya karşı toplumdan tek ses halinde gelen lanetleme, kınama beni umutlandırdı. Annemin cenazesi umut ederim ki bazı şeyleri sorgulamamıza gözden geçirmemize sebebiyet versin. Barışa karşı umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini bir kez daha anladım.’’ ‘’Çok büyük acılar yaşamış ve her daim barıştan yana olmuş bir anneydi. Askerlerin şehit cenazeleri geldiğinde gözyaşları dökerdi’’ ‘’Çözüm süreci bitmemiş olsaydı bunu yaşamamış olabilirdik. Nasıl bu hale geldik. Biz de tabii ki barış sürecinin  sekteye uğramasında büyük hatalar yaptık. İki tarafın da hataları oldu. Umarım annemin cenazesinde yaşanan bu hadise başka umutların kapısını açsın. Çünkü toplumsal uzlaşmadan başka barıştan başka çıkış yolumuz yok.’’ Aysel Tuğluk Süleymen Soylu. Aşağılıksınız! Bugün 16 Eylü... Read more

UĞURLAR OLSUN BÜLENT ULUER

UĞURLAR OLSUN BÜLENT ULUER

UĞURLAR OLSUN BÜLENT ULUER 1952 Yılında Kastamonu’da subay çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbuda 18 yaşında Kastamonu’lular derneği başkanı oldu. İ.Ü İktisat fakültesi öğrenci derneği başkanı oldu. 1974 de Devrimci Gençlik dergisinin çıkışı ve Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonunun kuruluşunda yer aldı. 1978 yılına kadar DEV GENÇ genel sekreterliği yaptı. Dev Sol ayrılığı ve kuruluşunda yer aldı. Sonra onlardan ayrıldı Kurtuluşa geçti. 12 Eylül faşist cuntasında vur emriyle ararnan 5 kişiden biriydi. 12 Eylül sonrası Filistine geçti. Oradan Avrupa ve uzun seneler Fransa ve isviçre’de yaşadı. Daha sonra cezalarının zaman aşımına uğraması sonucu Türkiye’ye döndü. 1995 de HADEP millet vekili adayı oldu. ÖDP nin kuruluşuna katıldı ve parti meclisi üyeliği yaptı. 2015 seçimlerinde HDP milletvekili adayıydı. 22 Ağustosta 65 yaşında aramızdan ayrıldı. Bu çalkantılı yaşamı ve siyasi yaşamı Türkiye sınıflar mücadelesinin demokrasi deneyim ve birikimlerinin geldiği yeri gösterir. Siyasal... Read more

KİRLİ SAVAŞINIZI VE HEDEF GÖZETMEYEN ŞİDDETİNİZİ KINIYORUZ

KİRLİ SAVAŞINIZI VE HEDEF GÖZETMEYEN ŞİDDETİNİZİ KINIYORUZ

Nereden, kimden, ne amaçla gelirse gelsin kirli savaşınız ve hedef gözetmeyen şiddetiniz kimleri öldürüyor?   Yoksulları, fakirleri, işçileri, işsizleri, sıradan erleri, öğrencileri, öğretmenleri, avukatları, abileri, ablaları, amcaları, halaları, eşi dostu, seni beni    Mehmet Ayvalıtaş(20), Abdullah Cömert(22), Ethem Sarısülük(26), İrfan Tuna(47), Selim Önder(88) ve Ali İsmail Korkmaz'ları   Berkin Elvan'ları   Ve kundaktaki bebekleri   Ve en son 15 yaşındaki Eren'leri ve bombalı saldırılarınızda masum insanları   Öldürüyor.   Peki, kirli savaşınız kimleri yaşatıyor?   Holdinglerin tepesinde işçilerin ensesinde boza pişiren sömürücü pislikleri,    Generalleri, emniyet müdürlerini, valileri, kaymakamları ve bilumum yüksek seviyeli sadık köpekleri,   Boğaz ve Bodrum lokantalarında ve barlarında vur patlasın çal oynasın yaşayan seçkinleri,   Bokunda boncukla doğan zengin veletlerini,   Parayla bedel ödeyenleri,   Çalıp çırpan, yağmalayan, talan edenleri   V... Read more

DEMOKRASİ NÖBETİ

DEMOKRASİ NÖBETİ

Egemen sınıflar ve onların hizmetkarı ideologları tarafından yaratılan kimlikler var oluşumuzda bizim özümüz değildiler. İnsanlar, bilinçlenmeye başladıkça kendi tutkuları, eğilimleri ve çıkarları doğrultusunda içinde yaşadıkları sistemin eğitim, kültür, din, aile, devlet gibi bütün üst yapı kurumlarının saldırısı altında, yeme, içme, giyinme ve barınma gibi maddi ihtiyaçlarının yanında psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını da karşılayabilmek adına ya satabilecek tek ürünleri olan emeklerini satarak ya da başkalarını sömürerek o kimlikleri şuursuzca ancak bir menfaat doğrultusunda sırtlarına geçirirler. İşte o noktadan sonra bir kimliğe bürünen insan için sadece "biz" ya da "bizden olanlar" ve "onlar" ya da "onlardan olanlar" vardır. Artık insanlık çıplak değildir; karalara bürünmüştür. Kendine ve kendi kimliğine yapılan haksızlıklar ve zulümler karşısında verdiği tepkileri, kendinden olmayan kimliklere ve başkalarına aynı haksızlıklar yapıldığında veremez. Vermek istemez çünkü başka... Read more

GELİŞİMİ YORUMLAMAK, YORUMUNA GELİŞİM UYDURMAK

GELİŞİMİ YORUMLAMAK, YORUMUNA GELİŞİM UYDURMAK

  Genel olarak sol kavramı modern düşünceyi, ilerlemeyi, medeni olmayı, laikliği, özgürlüklere önem vermeyi ve benzerlerini ihtiva etse de ve bu vasıfları kendinde barındıranlara çoğunlukla solcu dense de, solun içinde de sağcıların sahip olduğu özellikler olan yobazlığa, bağnazlığa ve gericiliğe haiz olan insanlar var. Bu tip insanlar her ne kadar sol kimliği üstlerine geçirdiklerini iddia etseler de saplantı haline getirdikleri gerici idealist dünya görüşlerinin pençesinde farkında olmadan ya da bilinçli olarak sağcıların genelde yaptığı ya da yapacağı gibi devrimci dünya görüşü ve tavrına bazen üstü kapalı, bazen de aleni olarak saldırıyorlar. Kendileri o düşünceye sahip olamadıklarından, ki o düşünceye sahip olmak yürek istediğinden ve onlarca bunalımı başarıyla aşıp geçmeyi gerektirdiğinden, bilinç altlarında oluşan inanılmaz bir kin ve nefretle akıllarınca bu düşünceyi objektif bilgilendirme adı altında karalamaya çabalıyorlar. O düşünce de,diyalektik ve tarihsel materyalizm v... Read more

KATAR KRİZİ

KATAR KRİZİ

"Unutmayın ki siyaset, sömürgecilik, emperyalizm ve savaş insan beyninden kaynaklanır."  Vilayanur S. Ramachandran İster bireysel ilişkilerde olsun, isterse uluslar arası ilişkilerde olsun, ilişkinin temeli para üzerine tesis edilirse, çıkarların bir noktadan sonra çarpışması kaçınılmazdır. Gelinen ya da gelinecek olan noktanın sebebi ise kimsenin kimseye güvenmemesi veya acaba benden gizli iş mi çeviriyor saplantısına girmesidir. Ve paranoyak saplantılar davranışları yönlendirir. Çoğu zaman da tuzağa çekerler. Bireysel ilişkilerde saplantıların zararı kişilerin ilişkisinin bozulmasıyla, bazen de fiziki verilen zararlarla son bulur. Peki ya ulusların saplantılar üzerine kurulu çıkar savaşları? Dün birbirleriyle iyi olanların bugün düşman olmaları? Dün düşman olanların bugün can ciğer olmaları? Zararı sadece ezilen halklara ve çevrelere olur ve olacaktır. Belki de buna en iyi örnek Katar'dır. Ortadoğu'nun hatta  dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar... Read more

ADALET

ADALET

‘’Adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp,adil gibi görünmektir.’’ Platon ‘’Adaletsizliği işleyen çekenden daha sefildir.’’Platon Demek ki adalet herkese lazımmış! Bir ülkede ana muhalefet ve demokratik kuruluşlar adalet arayan yürüyüşe geçiyor,gücü elinde bulunduranlar engellemeye kalkıyorsa,adalet diye haykırma zamanıdır.Adalet arayışının pazarlığı olmaz.Demokratik devrim mücadelesinde bir adım atma çabasıdır. ‘’Zayıf daima adalet ister,halbuki bunlar kuvvetlinin umrunda bile değildir.’’Aristoteles İktidar daki bir avuç zorba istemiyor diye vazgeçilemez.Bunun gibi;adalet isteyene göre pazarlık,herkese göre değişen adalet,adil olamamak demektir.Adil olmayan zalimler,doğanın ve üretenlerin doğabilimsel acımasız adaletine hesap vermek zorunda kalacaklardır. ŞİMDİ HEP BİRLİKTE HAYKIRMA ZAMANIDIR.   ADALET HEMEN ŞİMDİ. Read more

SOL İÇİ TARTIŞMA KÜLTÜRÜ VE ŞİDDET

SOL İÇİ TARTIŞMA KÜLTÜRÜ VE ŞİDDET

SOL İÇİ TARTIŞMA KÜLTÜRÜ VE ŞİDDET "İlk yumruğu atan fikirlerinin yetersizliğini kabul etmiştir." Çin Atasözü   Şiddeti meşru kılmak isteyenler şiddetin doğada var olduğunu, dolayısıyla insanın doğasının da şiddeti barındırdığını öne sürerler ve hayvanları örnek gösterirler. Oysa insan hayvan değildir ve aklı vardır. Şiddet de insanın doğasından değil kıskançlıklarından kaynaklanır. Oysa insanlığın doğuşunda kıskançlık ve ihtiva ettiği şiddet olsaydı, bugün insan toplumu diye bir şey olmaz ve en başından yok olup giderdi.    Öyleyse neden şiddet maskesi takarız? Ezen de ezilen de şiddete meyleder? Kıskançlık, tahammülsüzlük, hoşgörüsüzlük, fikirlerin yetersizliği, gelenekler, kültürsüzlük, medeniyetsizlik, kompleksler, ego, ideoloji, inanç, din, milliyetçilik, para, hırs vb. tetikleyiciler midir? Büyük ihtimalle, evet. Ama bunların içinde bir durum var ki, insanın aklı havsalası almıyor.   Düşünceleri yüzünden şiddet ve baskı gören kimse neden kendi düşüncesinde olmayan diğerin... Read more

Kapitalizmin Kuralları ve Şirket Ütopyaları

Kapitalizmin Kuralları ve Şirket Ütopyaları

    Kapitalizmin Kurallarının ve İş Yasalarının Uygulanmadığı Şirket Ütopyaları   Gazetecilerimiz, dünyanın "özel ekonomik bölgelerinden" üçüne erişti ve şirketler için cennet ve işçiler için çöl buldu.                                                                         ÖZEL ARAŞTIRMA                                                  MATT KENNARD VE CLAIRE PROVOST   KAMBOÇYA HUKUKUNDA, ÖRGÜTLENME HAKKININ DEMİRLE KAPLI OLDUĞU SÖYLENİR. Hiç bir işveren, devlet memuru ya da vatandaş sendika faaliyetini engelleyemez. Bununla birlikte, In This Times gazetecileri, Kamboçya'nın en büyük özel ekonomik bölgelerinin(SEZ) duvarları içinde, işçilerin etrafını çitle çevirerek ve sendikaları çıkartarak iş gücünü sıkı kontrol etme üzerine dizayn edilmiş bir sistem gördüler. Bir düzineden fazla işçi ve emekçi eylemci, Kamboçya'daki herhangi bir yerde bağımsız olarak düzenlenmesi kolay olmadığı halde, özel ekonomik bölgelerde yasanın açıkça ihlal edildiğini doğruladılar. Sonuç hoşnutsuzl... Read more

ÜRETENLERİN YÖNETİMİ DOĞRUDAN DEMOKRASİ.

ÜRETENLERİN YÖNETİMİ DOĞRUDAN DEMOKRASİ.

    Düşüncenin maddeden görece bağımsızlığı ve onu değiştirebilme yetisinin yanlış kullanımı düşüncenin maddeyle olan bağlarının kopmasını getirmiştir. İnsanlar alemi bu dünyada  insanlar aleminde yaşamıyor. Sonuçta herkes kendi dünyasında yaşıyor. Algıladığı kadarı kendisine yeten sanrılar aleminde yaşıyor. Kimse Platon’un ya da kendi mağarasından çıkmak istemiyor. Doğa ve bilimsel gerçekler ile ilinti giderek kopuyor. Kendi gerçeklerini dayatmaya doğru gelişiyor. Bu, insanlar aleminin bu gününe ait genelleme, çoğunluk, çokluk vb.değil! Hareket halindeki gidişin yönünü belirleyen bir tespit. Elbette ki herkesi aynılaştırmak, bu bağlamda genellemek yanlış olur. Genellemek, hepsinin aynı olduğunu düşünmek, zıtların birlikteliği ve mücadelesi hareketini dışlamak olur. Buna karşın kendi sanrı, rüya ve halüsinasyonlarından oluşan bu sanal dünyalarını kendi dışındakilere dayatma durumundalar. En azından anlaşılmasını bekleme durumundalar. Olumlu bulduğu, yaptıklarının bile diğerlerinden ü... Read more

İNSANLIK ONURU ZULMÜNÜZÜ YENECEK

İNSANLIK ONURU ZULMÜNÜZÜ YENECEK

KOŞUN KURŞUN ERİTMEYE ÇAĞIRIYORUZ. Kaybettikleri,hileyle kazandık dedikleri referandum sonrası,baskı ve zulümleri artarak devam ediyor.Zulümleriyle sindirebildikleri bir ülke hayal ediyorlar.Bu baskı ve zulüm sistemiyle dün Soma'da 301 emekçinin ölümünü’’kader’’ilan ettiler.Tedbir alması gerekenler görevlerinden,iş kazalarından’’DİKKAT BU ÜLKEDE KADER VAR’’diyerek’’kurtuldular ! ’’Bugün de KHK zulümleriyle işinden,aşından, özgürlüğünden,canından etiklerini;duymazdan,görmezden gelip susturmaya çabalıyorlar.Çünkü onların gözleri var.... kulakları var..... fakat zulümle kimseyi susturamayacaklarını idrak edecek kalpleri yok.Çünkü anladıkları ve kendi korktukları dünyaları o.Hak gaspı varsa direnmek meşrudur.Kimse engelleyemez.Kendi çıkarlar ve güçler dünyalarında’’HAK’’denileni’’ÇIKAR’’anlıyorlar.Aradaki farkı hayat anlatacak onlara.  Başta oğlunun cenazesini alabilmek için 70 yaşında 80 güne yaklaşan açlık greviyle Kemal Gün.İşini ekmeğini öğrencilerini geri isteyen Nuriye Gülmen ve ... Read more

YAŞASIN KOMÜN ! (28 MAYIS 1871 - PARİS)

YAŞASIN KOMÜN ! (28 MAYIS 1871 - PARİS)

O AN   Reel sosyalizmin yıkılması sonucu düşülen boşlukta, aslında aydınlığa değil karanlığa tutunan, kapitalizmin de çok hoşuna giden, düşüncelerden bir tanesi de sosyalizmin başarısızlığını insan genlerine bağlamasıydı. Dolayısıyla sorunlar insan genleri kaynaklı olduğundan, doğuştan geldiğinden, yapacak bir şey de yoktu. Bu düşünceye göre inanç, kıskançlık, zulüm, şiddet, baskı ve bir çok özellik insan genlerinden kaynaklanıyordu. İnsan paylaşmayı sevmiyordu.    Görüntüde bu düşünce haklı görünüyor. Hele bugün yaşanılan düzen içinde insanın ahlaki ve insani bozulmasına baktığımızda her yeri umutsuzluk kaplıyor. Düzen içinde hangi ideolojiye dayanan yönetim şekli olursa olsun bozulmadan payını alıyor. Sosyalist olarak iktidara gelenler bırakın işçi sınıfını unutmayı tarihi bile unutuyorlar. Kapitalist düzen savunucularının ne olduğu ise malum. Onlar hırsız doğmuyorlar belki ama hırsızlıkla büyüyorlar. Ve hırsızlık her yeri kaplıyor. En güzel örnek Türkiye. Bugün fır... Read more

DEVRİMCİ TEORİ OLMADAN DEVRİMCİ PRATİK OLMAZ.

DEVRİMCİ TEORİ OLMADAN DEVRİMCİ PRATİK OLMAZ.

  İlk baştan böylesi bir yazının temel amacının belirtelim. Maddede hareketin düşüncenin hareketiyle bütünlüğü ve yaşamın karşımıza çıkarttığı sorunların sadece tahlilini değil çözümünü de dünyanın değiştirilmesi, dünya görüşünün ne olması ve nasıl düşünülmesi gerektiği doğrultusunda bilince çıkarmaktır. Birilerine bir şeyler öğretmek, laf yarıştırmak değildir. Marksizmi bir doğmalar yığını haline getiren, kendinin doğruluğunu bulduğu alıntılarla ispatladığını sayan öğretmen edasında konu ve kalıplar değil, onun yaşayan özünü, dünya görüşünü ve bakış tarzını belirli noktalarda tartışma çabasıdır. Bu noktalar günümüz ve görevlerimiz yani içerisinde yaşadığımız zaman, mekan ve de maddi ve düşünsel koşullar bağlamındadır. Maddede harekete düşünceyle müdahil olmak demektir devrimcilik. Olayın özü içerisinde bulunduğumuz ortamın doğa bilimsel doğrular ışığında, doğru değerlendirilebilir olmasıyla ilgilidir. Devrimci dünya görüşü açısından bu içinde bulunulan ortamı doğru d... Read more

BOLLUK İÇİNDE SERMAYENİN AÇLIĞI

BOLLUK İÇİNDE SERMAYENİN AÇLIĞI

    Yiyecekler ihtiyaç için değil, kar için üretildiği sürece insanlar aç kalacaklar   Andrew Smolski         Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda üretiminin dünyayı beslemek için yeterli olandan çok daha fazla olduğunu tahmin etmektedir. Örneğin, 2016'da üretilen 2,577 milyon ton tahılın talebi karşıladıktan sonra 13 milyon tonunun arta kalacağını öngörüyor.   Dünya genelinde, USDA(ABD Tarım Bakanlığı) beslenme kurallarına göre bir insanın minimum düzeyde enerji ihtiyacı olan kişi başına günlük iki bin kalorinin üzerinde hali hazırda üretiyoruz. Yine de, tüm bu üretimle 780 milyon insan kronik açlıkla yaşıyor; kırsal alanda yaşayanların çoğunun geçimleri tarıma bağlı.   Birleşmiş Milletler, bu korkunç paradoksun kısmen "gıda israfı"nın sonucu olduğunu belirtiyor. Tahminler, yiyeceklerin yaklaşık üçte birinin kaybedildiği, atıldığı yönündedir ve gıda israfı araştırmacıları bu problemin hafife alındığını düşünüyorlar. Varsayımsal olar... Read more

DEVRİM NEDEN ARTIK MÜMKÜN DEĞİL?

DEVRİM NEDEN ARTIK MÜMKÜN DEĞİL?

    BYUNG-CHUL HAN 23 October 2015       Kapitalizmin sert mantığı paylaşım ekonomisinin kalbine bile hakimdir. Paylaşmak güzel olsa da hiç kimse hiç bir şeyi bedavaya vermez.     Bir yıl önce, kapitalizmin iki eleştirisinin çarpıştığı Berliner Schaubühne'deki Antonio Negri'nin sunumuna yanıt verdim. Negri, neo-liberal egemenlik sistemine,"İmparatorluk"a karşı küresel direnişi göklere çıkardı. Kendisini komünist bir devrimci olarak sundu ve benden de şüpheci akademisyen olarak bahsetti.   İmparatorluğu çöküşe götürecek açıkça güvendiği devrimi ve protestoların şebekeleşmiş kitlesini "Çokluk"u aşk ile yardıma çağırdı. Komünist devrimci bakış açısı bende fazlasıyla naif ve gerçeklikten uzak bir izlenim bıraktı.   Dolayısıyla, bugün devrimin neden artık mümkün olmadığını söylemeye çalıştım.   Niçin neo-liberal sistemin hakimiyeti bu kadar istikrarlı? Neden buna karşı çok az direniş var? Neden ortaya çıkan direniş çabucacık ziyan olup gidiyor? Neden, zengin ve fakir arasın... Read more

ZAPATİSTALAR VE TOPRAKSIZ İŞÇİLER

ZAPATİSTALAR VE TOPRAKSIZ İŞÇİLER

Neoliberalizm altındaki direniş stratejileri: Zapatistalar ve Topraksız İşçi Hareketinden Dersler     Bu makale, Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu ve Topraksız İşçi Hareketi'ni ve bu hareketleri on yıllardır sürdürebilmenin yollarını ve neoliberalizm altında devrimci eylemin alışılmış kısıtlamaları aşmasını inceliyor. Bu dersler, karşı-güç inşa etme çabaları için gereklidir.       Küreselleşme gerçekten yeni bir olgu değildir; Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli endüstrileri beslemek için dünya genelinden ham madde kaynaklarını acımasızca çıkaran Avrupa kolonizminin en azından yükselişinden beri küreselleşmiş bir ekonomide yaşıyoruz ve İpek Yolu'ndan bu yana küreselleşme bir dereceye kadar var olmuştur. Buna rağmen, neoliberal çağın küreselleşmesi eşi benzeri görülmemiş büyüklüktedir. Ekonomik ve politik yapılar, daha önce insanlık tarihinde görülmemiş bir seviyeye kadar evrensel hale getirilmişlerdir. Adeta insan toplumunun neredeyse tamamı, benzer kemer sıkma, özelleştirme v... Read more

CHARLES BUKOWSKİ ÖZGÜRLÜK MEKTUBU

CHARLES BUKOWSKİ ÖZGÜRLÜK MEKTUBU

Merhaba John, Mektubun için teşekkür ederim. Sanırım bazen insanın nereden geldiğini hatırlaması çok da canını yakmıyor. Nerelerden geldiğimi iyi biliyorsun. Bir şeyler yazmaya ya da film çekmeye çalışan insanlar bunu doğru düzgün anlatmayı beceremiyor. “9'dan 5'e” deyip işin içinden çıkıyorlar. Hiçbir zaman 9'dan 5'e değildir, oralarda öğle tatili yoktur, hatta işten atılmamak için çoğu yemek arası bile vermez. Bir de fazla MESAİ vardır ki kitapların çoğu fazla mesaiyi doğru düzgün anlatmayı beceremez ve bundan şikayetçiysen senin yerini dolduracak bir enayi daima bulunur.Eskiden ne dediğimi hatırlarsın; “Kölelik hiçbir zaman kaybolmadı, sadece yeni renkleri de içine alacak kadar genişledi.”En acıtanı da, sırf daha beterinden korktukları için, çalışmak istemedikleri işlerini kaybetmeme uğruna verdikleri insanlıkdışı mücadele. İnsanlar kolayca harcanıyor. Korku dolu ve itaatkâr bedenler. Gözlerinin feri sönmüş. Sesleri çirkinleşmiş. Bedenleri de. Saçları. Tırnakları. Ayakkabıları. Yap... Read more

MARKSİST OLABİLİRSİNİZ....EĞER EMPERYALİZME KARŞIYSANIZ

MARKSİST OLABİLİRSİNİZ....EĞER EMPERYALİZME KARŞIYSANIZ

David S. Pena       Hiç Amerika Birleşik Devletlerinin, ulu orta yaptığı gibi, neden dünyayla etkileşim kurduğunu merak ettiniz mi? Ülkemizin neden dünyanın her yerinde savaşta olduğunu, neden hükumetimizin her zaman diğer ülkelere, onların liderlerine, onların insanlarına saldırmakta, onları kötülemekte ve onlarla savaşmakta olduğunu hiç merak ettiniz mi?    Hükumetimizin ve medyamızın neden sınırlarımızın dışındaki dünyanın, bizi istila etmekten ve terörize etmekten, zor kazandığımız serveti çalmaktan ve hayat tarzımızı yok etmekten başka bir şey istemeyen cahil, sapık, geri, tembel ve kısır barbarlarla dolu yozlaşmış, kaotik, korkutucu bir mekan olduğu görüşünü teşvik ettiğini merak ettiniz mi? Neden ana akım medyamızın, ordumuzun, politikacılarımızın, ve hatta bazen öğretmenlerimizin ve ruhban sınıfının onların geleneklerinin, inançlarının ve görünüşlerinin canavarca karikatürlerini teşvik ederek dünya insanlarını kişiliksizleştirmeye katıldıklarını ve ikide bir onları "Çinli... Read more

NORMAL GÖRÜNEN İNSANDA "FAŞİST" PSİKO-SOSYAL GERİL…

NORMAL GÖRÜNEN İNSANDA "FAŞİST" PSİKO-SOSYAL GERİLEME ÜZERİNE KISA NOTLAR

    Yırtıcı Yalancı-Embriyo Gibi Faşist İnsana İlkel Döl Yatağı Olan Dünyanın Gerileyen Algısı   Burada "Faşist", insan karşıtı, doğa karşıtı ve silahlara ve de paraya yönelik güç yanlısı anlamındadır.   Hayatın(ve insanların) gerileyen(faşist bir şekilde) algısı dünyayı koşulsuz tüketim nesnesine, sanki insan embriyosunun(faşist gerilemenin öznesi) mülkü olan dev bir döl yatağına dönüştürüyor. Eğer dünya rahminde "yaşamak "ta olan diğer insanlar, insan embriyosunun eylemlerine ve niyetlerine (herhangi bir insana değil ideolojinin müstesna kadrine dayanan) karşı çıkmaz bir duruş sergilerlerse, faşist gerileme öznesi onlara küstahça ve adi suçlular gibi davranır ve onları boyunduruk altına alma ve onları resimden-"onun" dünya rahmi olan ortamdan- silme eğiliminde olur.   Faşist gerileme, yalnızca algısal işlev değildir; insan ruhunun acısı olan bir rahatsızlıktır-farklı varoluşsal zevklere, fikirlere, dünyanın resimlerine, geleneklerine, farklı alışkanlıklarına ve bağımsız ira... Read more

MARKSİST OLABİLİRSİNİZ....EĞER İŞÇİLERİN SÖMÜRÜLMESİNE SON V…

MARKSİST OLABİLİRSİNİZ....EĞER İŞÇİLERİN SÖMÜRÜLMESİNE SON VERMEK İSTİYORSANIZ(2)

    David S. Pena     Geçen makalemizde, kapitalizm altındaki işçilerin sömürülmesini tartışmıştık, bu nedenle bu tartışmanın ana noktalarını kısaca gözden geçirelim ve kapitalizmin işçileri sömürdüğüne dair bazı itirazları değerlendirelim.   Kapitalistler karı maksimuma çıkarmak isterler ve bunu işçi sınıfını sömürerek yaparlar. Kapitalist sömürünün temel yöntemi, çalışanları maksimum miktarda iş yapmaya zorlarken yanlarına kar kalan en düşük ücreti(mümkün olduğu kadar hayatta kalmaya yetecek kadar) işçilere ödemektir. Daha spesifik olarak, kapitalistler, ücretinizi ya da maaşınızı kapsayan üretim zamanın ötesinde çalışmanız gereken süreyi arttırarak, hizmet ya da üretim şeklinde, sizden sağladıkları değeri maksimuma çıkartmaya çalışırlar.           Örneğin geçen makalemizde, günde 8 saat için kendisine $50 ödenen bir yedek parça işçisini inceledik. Bu işçi, yaklaşık 3 dakika içinde 50 $ değerinde ürün üretebiliyordu. Dolayısıyla, işçinin günlük maaşını kapsayan d... Read more

MARKSİST OLABİLİRSİNİZ....EĞER İŞÇİLERİN SÖMÜRÜLMESİNE SON V…

MARKSİST OLABİLİRSİNİZ....EĞER İŞÇİLERİN SÖMÜRÜLMESİNE SON VERMEK İSTİYORSANIZ

    David S. Pena   Kapitalizm işçileri sömürür. Kapitalist toplumumuzdaki insanların büyük çoğunluğunun yaşamak için çalışması gerekir, bu yüzden ülkemizdeki ve dünyadaki insanların çoğunun sömürülen işçiler olduğunu söylemek abartılı olmaz.   İşçilerin sömürüldüğünü söylemek ne demektir? Marksist teoride sömürme, işçilerin kapitalistler tarafından kelimenin tam anlamıyla soyulduğu anlamına gelir. Tabii ki, kapitalistler bunu hiç bir zaman kabul etmezler. Çalışanlarına makul bir iş için, üç aşağı beş yukarı ürettiklerine karşılık günlük makul bir ödeme yaptıklarını iddia ederler. Ama Marksistler gerçekte olanın bu olmadığını söylerler.       Kapitalistler, yiyecek, giyecek ve barınma gibi hayatın ihtiyaçlarının üretilmesinde gerekli olan makineye, fabrikalara, çiftliklere ve diğer üretim araçlarına sahip oldukları(azınlığın) bir sistem kurdular. İşçilerin(çoğunluğun) genelde iş gücünü satarak geçinmekten başka bir seçenekleri yoktur. Bu yeteneği(emek gü... Read more

KATOLİK PİSKOPOSLAR NAZİLERİN HALK ETKİNLİĞİNE NEDEN KATILIR…

KATOLİK PİSKOPOSLAR NAZİLERİN HALK ETKİNLİĞİNE NEDEN KATILIR?

    Bu yazının Diyanet memurlarımızla ya da hocalarımızla hiç bir ilgisi yoktur. Onlar böyle şeyler kesinlikle yapmazlar.   Totaliter Bir Güçle(Şiddetle) İşbirliği, Kilisenin Günahı ve Ayıbı(Ahlaki Suç) Mıdır?     Nazi mitingine katılan Katolik Piskoposlar   Tarihi arşivlerden elde edilen bu önemli fotoğraf, Kilisenin belirli bir tarihsel dönemde insan toplumunda mutlak - totaliter bir güce sahip olanlarla nasıl uyumlu olduğunu göstermektedir.  Yine de, konformistlerin uyumlarının "akıllıca" gerekçeleri vardır. Aralarında en yaygın olanı, ne kadar insanlık dışı ve antidemokratik olduğuna bakmaksızın, iktidar ile işbirliğini açıklayan ve hatta destekleyen, din yoluyla tanrı ile olan bağın, "mutlak iyiliği"n kullanılmasıdır. Totaliter bir güçle işbirliğinin gerekçelendirilmesi şu şekilde dillendirilir: Eğer Kilise işbirliği yapmazsa ve sonuç olarak yok olacaksa, insanlar acı çekeceklerdir çünkü Tanrının tesellisi ve teşviki ile korunmamış olacaklardır; nüfus ... Read more

VENEZUELA NEDEN KRİZDE ?

VENEZUELA NEDEN KRİZDE ?

    Büyük bir kısmı hükumetin beceriksizliği yüzünden. Fakat, muhalefetin protestoları, şiddetin sıklığı ve Washington'un istikrarı bozma girişimleri de ayrıca ortalığı alt üst ediyor.   GABRIEL HETLAND     Muhalefet destekçileri, Başkan Nicolas Maduro'nın görevden alınması için referandum talep etmek üzere toplandılar. Caracas, Venezuela, 4 Ağustos 2016. (Reuters / Marco Bello)       The Nation için Haziran ayının sonlarına doğru bildirdiğimde, Venezuela tamamen çökmüş değilken, New York Times ve diğer ana akım medya kaynaklarına göre ülke gittikçe şiddetlenen bir krizin ortasındaydı. Venezuelalılar ölmüyorlar ya da açlık çekmiyorlardı ya da topluca yağmalama yapmıyorlardı. Fakat çok, çok çok fazla insan acı çekiyordu. Neden? Ve bu acıyı ortadan kaldırmak ve Venezuelayı tekrardan ayağa kaldırmak için ne yapılabilir?   Bunlar cevaplaması zor sorular. Bu sadece Venezuela'nın krizinin kısa, orta ve uzun vadeli birden fazla nedenlerinin olması değil. Bunun nedeni, krize sebep... Read more

SEMBOL-ÜST(ÜN)AKIL-AKILLI TEL

SEMBOL-ÜST(ÜN)AKIL-AKILLI TEL

Aynı dünyalarda yaşamıyoruz!Herkesin doğasal gerçeklerden maddede hareketten algıladığına dayalı bir dünyası var.Ve onun tek mutlak gerçek olduğuna inanıyor.Hikayenin özü maddede hareketin, düşüncenin hareketiyle olan ilişkisi.Hayvanlar alemi ihtiyaçlarına, insanlar alemi bunu ötesinde düşünsel’’ruhsal’’ tatminine yönelir. Sonuçta herkesin kendine göre, tatmin ve bahanelerine göre vb. çeşitlilikler var olsada, içerisinde yaşanılan maddi koşulların belirlediği dünya görüşleri vardır.Üretimde bulunulan yer ve  koşullara göre çeşitlenen son tahlilde doğabilimsel olanla,insanlar aleminin algılarına dayalı kendi gerçeklerinden oluşan idealist dünya görüşleri var.Gelişim ve olaylara bu dünya görüşleri doğrultusunda bakıyor,tavır alıyor,bu doğrultuda hareket halindeler.   Sence içerisinde bulunduğun ya da savunduğunu ifade ettiğin siyasal hareketin örneğin Devrimci Yol un dünya görüşü ne idi?Ki bu dünya görüşünden pratiğe müdahale etmenin doğru olacağına karar verdin?Yoksa pratik gelişim ... Read more

MARKSİZMİN GEÇERLİLİĞİ?

MARKSİZMİN GEÇERLİLİĞİ?

        Aşağıda, 2008 küresel finansal krizine ve İngiltere'nin ekonomik ve mali tepkisine istinaden bazı Marksist teorileri analiz etmeye teşebbüs eden akademik bir yazın parçası vardır.   Karl Marx'ın sınıf, devlet ve ideoloji hakkındaki fikirleri 21. Yüzyılın küresel kapitalizminde hala geçerli midir?   GİRİŞ   Karl Marx, birçokları tarafından modası geçmiş, hatta ahlaki niyetlerle arkaik ve idealist fakat modern politik tartışmalarda kullanışsız ve alakasız sayılır. 1980'lerin artan bireycilik politikası, siyasi merkez alanını sağa kaydırdı ve post-Thatcher savunucularının fikir birliği hala siyasi çekişmeleri kontrol ediyor. "1976'da Batı'da birçok iyi insan, Marksizmin tartışmak için makul bir davaya sahip olduğunu düşünüyordu. 1986'ya gelindiğinde, birçoğu artık sahip olduğunu düşünmüyordu. [...] 1970'lerin ortalarından itibaren Batı sistemi bazı hayati değişiklikler geçirdi. Geleneksel endüstriyel üretimden post-endüstriyel bir tüketim kültürüne geçiş vardi".[1]   ... Read more

PARANIN ÇOCUKLARI

PARANIN ÇOCUKLARI

  KAR VE ÖZEL MÜLKİYETİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVENLERE, HAYAL EDENLERE, DÜŞÜNENLERE   İnsanoğlu hangi noktada bir erkeğin, bir kadının ya da insan bir babanın, insan bir annenin çocuğu olmayı bırakmıştır? Onu paranın çocuğuna ya da paranın tohumlarına dönüştüren ne olmuş olabilir? İnsan aklını para sayacına, insan ruhunu borç/alacak makinesine, insan kalbini özel mülkiyetin dizayn ve iç dekorasyonları hayranlığına çeviren nasıl bir felaket olmuş olabilir?   Bu tür felaketler çocukluktan başlar. Bakıcıları tarafından beslenen çocuk, bakıcılarının karakterlerini ve ilgisini kimlik olarak alır. Eğer kurtlar arasında büyücek olursa kurt sürüsünün yaşam tarzıyla özdeşleşir. Gelin bir çocuğun ağaçlar ve taşlar tarafından bakıldığını ve yetiştirildiğini hayal edelim, o zaman o çocuk psikolojik olarak kendini taş ve ağaç gibi hissedecektir. Eğer vahşet dolu video oyunları tarafından yetiştirilirse, et yığını görüntüsünde bir video oyununa dönüşecektir. Kendi duygularına göre çocukların en iyi... Read more

FAŞİSTLERİN ANNELERİ

FAŞİSTLERİN ANNELERİ

JOAN MIRO'NUN CANAVAR KADINLAR TABLOLARI - FAŞİSTLERİN ANNELERİ ( DOĞURMAK GELECEKTEKİ TRAJEDİNİN BAŞLANGICI OLDUĞUNDA)   JOAN MIRO'NUN FAŞİZME KARŞI UYARICI HASSASİYET GELİŞTİREN PEDAGOJİSİ   1933'te İspanya'da sağ hükümet kuruldu. Miro, " Kötü bir dram yaşıyoruz, İspanya'daki her şey hayal edemeyeceğiniz kadar korkutucu ve ürkütücü." diye tarihe not düştü. Ekim 1934 tarihli, şiddet içeren cinsel suçlar temalı, "Erkek", "Kadın" veya "Kişi" olarak adlandırılan bir dizi "vahşi tablolar" serisini hayata geçirdi. Tablolarında İspanya İç Savaşı'nın başlangıcı ve ardından gelen faşist diktatörlük yansıtılıyordu.       JOAN MIRO, KADIN, 1934   Bırakın resmetmeyi, kadın figürünün böyle canavarca olabileceğini hayal etmek bile nasıl mümkün olabilir? Her şeyden öte, kadın imgesi, sevgi ve şefkatle, sevecenlik ve cazibeyle örtülü değil miydi? Ne yazık ki, İspanya'daki faşist diktatörlüğün kararlılıkla sürdürdüğü şiddet sarmalı Miro'da tüm bu imgeleri değiştirdi. 1930'ların başında İ... Read more

DIŞ TİCARET SAVAŞLARI

DIŞ TİCARET SAVAŞLARI

  Emperyalist kapitalistler savaşsız yaşayamıyorlar. Kendi ülkelerinde emeği sömürü savaşı yürüttükleri yetmezmiş gibi sömürdükleri emeği aşırı tüketim,din ve milliyetçilik ile kandırıp sömürülecek ülkelerde de savaş meydanlarına asker olarak sürüyorlar. Sömürdükleri ülkelerin emekçilerine de o ülkedeki yerel işbirlikçileri-egemen sınıf itifakları-siyasiler- vasıtasıyla savaşı bir kader olarak dayatıp duruyorlar. Ayrıca kendi kârları ve rakip gördükleri ile de soğuk savaş yürütüyorlar. Kısacası, savaş ve kanla besleniyorlar. Şu anki emperyalist sistemin üsleri konumundaki(ABD,Rusya,Çin ve Almanya,Japonya vb.), yani o koltuğa göz dikenler uluslar arası tekeller arasında inanılmaz bir ticaret savaşı var...Her şeye sahip olma, tek karar verici olma, tek yönlendirici olma, iktidar ve gücün tek maliki olma duyguları ve arzuları insan genlerinden kaynaklı değil.Artık-değerin ortaya çıkmasıyla sonradan edinme yoluyla insandan insana sirayet ederek;insanı,oluşturduğu yapıları, toplumları, d... Read more

DİKTATÖRLÜK YASALARINIZA, YALAN DOLAN BEZELİ ONAYLATMA REFER…

DİKTATÖRLÜK YASALARINIZA, YALAN DOLAN BEZELİ ONAYLATMA REFERANDUMUNA HAYIR.

  "Coşku ve kararlılık olmadan  büyük tahrihsel olaylar kazanılamaz." HEGEL   TBMM Anayasa komisyonunda, AKP'nin anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesinden sonra Türkiye siyaseti bambaşka bir mecraya sokulmuştur. 20 Aralık günü, AKP'li 316 milletvekilinin imzasıyla sunulan anayasa değişikliği teklifi aynı zamanda Başkanlığa giden yolun ilk adımı olmuştur. Bu durumda ilk Başkanlık seçiminin 2019'da yapılması öngörülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o süreye kadar anayasa değişikliğiyle kendisine verilecek olan bazı yetkileri kullanması da sağlanıyor. Böylelikle Erdoğan 2030'a kadar Başkan olabilir. Güdüleceklerin en iyi temsili nasıl yapılırın yarışındaki tek dişi kalmış canavarların’’medeniyetleri’’göstermelik de olsa kuvvetler ayrılığına dayanır.Yasama,yürütme,yargı.İlkel, medeniyetsiz rejimlerde bunları tek ellerde toplama eğilimi vardır.Referanduma sunulan’’yasalara’’ kısaca bakılırsa:Bütün kuvvetlerin tek elde toplanması ve kanun haline getirilmesi olduğu görülecektir. A... Read more

HAYALDİ KABUS OLDU !

HAYALDİ KABUS OLDU !

Kapitalist ekonomi sıkıştığı noktada gerekli çözümleri üretemediği için krizden çıkma adına dünyayı büyük bir savaşın eşiğine doğru sürüklüyor. Dünya büyük bir fırtınaya doğru giderken, Türkiye bu fırtınaya kasırga halinde ilerliyor. Dünya krizinin içinde kriz yaşıyor. Ekonomik ve siyasi olarak batağa saplanan Türkiye kendisine kurtuluş reçetesi adı altında,felaketi olarak dayatılan başkanlık rejimine doğru hızla yol alıyor.Fiili olarak yaratılan diktaya yasal kılıf aranıyor.Yönetememe krizine çözüm aranıyor. ’’Güç elimizdeyken’’ salt hayır demekle hiç bir şeyin değişmeyeceği sanılınıyor!Hani sizden büyük Allahınız vardı? Herşeyiniz yalan.Çıkar için güç içindi yapılanlar. Kendi dışındaki herşeyi yok sayan,zor ve zorbalıkla kendini gerçek oldu sanan,etraftaki kan gölünü dahi umursamayan kabus oldunuz.Şimdi bitmez tükenmez hırslarla yaratığınız bu kabusu aklınızca onaylatıp ’’yasallaştıracaksınız.’’ Ben yaptım mı olur sanıyorsunuz.İnsani Evrensel normlara bile uymayı içinize  sindirem... Read more

AKREP TERBİYECİSİ.

AKREP TERBİYECİSİ.

Aynı dünyalarda yaşanmadığı ayan beyan ortada.Tamam herkesin ayrı dünyası var ayrı dünyalarda yaşıyor. Tamam herkes kendi dünyasında yaşıyor.Kendine çok makul gözükenlerin diğerlerince kabul edilmesini neden bekliyor? Buna anlayış bekliyor!?İyi güzel de doğabilimsel gerçekler ve zorunluluklarımız doğrultusunda yapamadıklarımız ortadayken hiç böyle bir sorunun yokmuş gibi davranıp,çok şey başarmış gösterileri kendine yetiyor.Peki buna neden anlayış gösterilsin?Algıladıkları algılayabildikleri  gelişmeye gerek duymayacak kadar yetiyor ki,yetmezliğini göremiyor.Paralel dünyalarda yaşıyor. Algılananlar bilimsel değil niyetle ilgili olduğundan anında değişen iyi ve kötü,dost ve düşman dengesizliği,çıkarların dengesinde oluşuveriyor.İki gün önce savaşa girecektik!Birileri parlementolarında boğaza atom bombası atmaktan bahsediyordu,bizimkiler uçağı düşürme emrini ben verdim yarışındaydı!Şimdi kızıl ordu korosu yaylalar yaylalar...Ya da bunun tam tersi balans kaybolmuş denge yok. Düşüncenin ... Read more

Katliamlara hayır

Katliamlara hayır

Türkiye makus talihiyle kanlı bir senaryonun ortasında debeleniyor. Yerel iktidar sahipleri ve uluslararası emperyalist güçler anlaşılan o ki bu toprakları güç ve para uğruna kanla yıkayacaklar. Türkiye hiç bir dönemde olmadığı kadar karanlığa gömülme yolunda ilerliyor. On dört senelik AKP iktidarının Türkiye'yi getirdiği yerde korku, boyun eğdirme, yasaklar, tutuklamalar, ülkeden kaçma, bölünme korkusu, iç savaş, terör, şehitler, kargaşa ve hepsinden önemlisi umutsuzluk var. İnsanlar gün geçtikçe umutlarını yitiriyorlar. Mücadele etme umutsuzluğu Türkiye'nin bu noktadan sonra makus talihini değiştiremeyeceği ve dipsiz bir kuyuya yuvarlanacağı inancını hiç bir dönemde olmadığı kadar pekiştiriyor. Şiddet şiddeti, terör terörü besliyor. Ve bütün bunlar tek bir adamın, tek başına iktidar olma hevesleri uğruna inşa ediliyor. Başkanlık yolunda akan ve akıtılan her insan kanı cehenneme giden yolun taşlarını döşüyor. Yalnız bunlar iyi niyet taşları değil. Tanrısal bir kibrin döşediği kana boy... Read more

DÜNYA GÖRÜŞÜ  & NİYET

DÜNYA GÖRÜŞÜ  & NİYET

Hiç kimse doğasal zorunluluklarımızın(doğa bilimleri)yüklediği siyasal sorumluluklarının hesabını vermekten kurtulamaz...Herkes yaptıklarının ve yapamadıklarının sorumluluğunu üstlenmek zorundadır.Son kertede zamanın adaleti ve vicdanı tarihe hesabını vermek zorunda kalacaktır. Niyet dünya görüşü müdür?El cevap:Görüşsüzlüğüdür. Dibi görünmeyen sudan geçer misin?Dibi görünmeyen kuyudan su içer misin? Dereyi görmeden paçaları sıvar mısın?Soğancı paşa gibi kasaptaki ete soğan doğramaz mısın?Yoksa öbürü gibi;en ilkel örgüt ve anlayışının en özlü ifadesi olarak   tak-şak mısın?Tak dediklerini,şak yapar mısın?Bu kadar kurnazın, uyanığın olduğu yerde bunları yapan yoktur!Cevap hayır...Peki neden yapılıyor?Neden tekrardan yapılmaya çalışılıyor? Diğerlerinin de yapması bekleniyor? Sorgulamayı bırak!Doğa bilimsel sorgulayamayan,yani diyalektik ve tarihsel materyalizm dünya görüşü olmayanla yola çıkar mısın?Helâya bile gidilmez dediklerinle başka yollara gidersin belki,lakin doğru devrimci bi... Read more

YARATIKLAR VE YARATICISI

YARATIKLAR VE YARATICISI

  "İrlanda tarihi, bize, bir ulusun başka bir ulusu boyunduruk altına almasının ne büyük bir felaket olduğunu gösterir. İngilizlerin bütün kötülüklerinin kökeni İrlanda'ya varır."  F.ENGELS Çok sonradan var edilen bir şeyi, öyle olmamasına rağmen, ezelden beridir varmış gibi gösterip,  onu fanatikçe savunmak psikolojik bir rahatsızlık olsa gerek. Ulusalcıların yaptığı işte tam da budur.  Ulusun ezelden beri var olduğu gerçekliğine kendilerini inandırmaları. Oysa gerçeklik diye inandıkları,  düştükleri dipsiz karanlık kuyudan başlarını kaldırıp aydınlığı görememeleri gerçeğidir.  Sanayi toplumu öncesinde ulusların ve ulusçuluğun varlıklarının esamesi bile okunmamaktadır.  Aydınlanma ışığında  cereyan eden Fransız İhtilalini takiben burjuva sınıfının kilise ve aristokrasi karşısında iktidarını ilan etmesi sonrasında  gerçekleşen Sanayi Devrimi ile birlikte, sanayi toplumunun belli bir evresinde, sanayileşmenin pazar yaratma ihtiyaçları doğrultusunda ortaya ... Read more

UĞURLAR OLSUN FİDEL.

UĞURLAR OLSUN FİDEL.

Devrimci deney birikiminin önemli bir aşamasının somutlandığı üyesini yıldızlara uğurladık.Böylesi bir ölüm olayında bile kendilerini ispatlamak dışında bir kaygu taşımayan absürt saldırıları okumak zorunda kaldık.Bizlerin devrimci düşünceyi geliştirebilme,deney birikimleri üzerinde yükseltme doğrultusundaki eleştirilerimizin nasıl yanlış anlaşılabileceğini ve kullanılacağınıda bir kez daha bu vesile ile gördük.Bu bağlamda yazı eleştirel yönleri,absürt saldırıların anlamsızlığı noktasından ele alma çabası olacaktır. Herşeyden önce farklı bir dünya görüşünü açığa veren noktadan başlayalım. Ampirik(görgücü) yaklaşımlarla bilinmezciliği geliştirme çabaları abesliği hala bu olay vesile edilerek sürdürülmektedir.’’Bilim krizde’’ile birilerince başlatılan süreç,’’bilim mutlak ve tek doğruya karşıdır vs. vs.’’teraneleriyle ‘’hiç bir şey bilinemez’’e doğru geliştirilmeye çalışılmaktadır. Elbette algılarımız gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.Bilim müsbettir. Gerçeği bilmek içindir.Yaşamın... Read more

Ortadoğu ve AKP

Ortadoğu ve AKP

    Türkiye önünde büyük sorunlarla yeni anayasa  büyük bir ihtimalle Nisan'da gerçekleşecek.Başkanlık sistemi referandumuna gitmeyi tasarlıyor. Bu anlamda orta doğu  Erdoğan ve AKP'nin bu güne kadar geldiği durumu bir daha hatırlatmakta fayda var.   Emperyalizm, Ortadoğu ve Türkiye başlıkları söz konusu olduğunda istikrardan anlaşılması gereken emperyalizmin bölgedeki çıkarlarının güvenceye alınmış olmasıdır. Türkiye ve çevresine  bir şekil vermek isteyen ABD, her dönem temelde istikrarsızlığın, çatışmaların, darbelerin ve hükümet değişikliklerinin kaynağı olmuştur. Bu anlamda Amerika’nın bölgeye kendi arzusu dahilinde yön verme gayretleri Türkiye'nin tarihsel arka planda tatmin edilmemiş imparatorluk hayalleriyle de (Osmanlı) örtüşmektedir. Ortadoğu bölgesinin değişim ve uyum sürecinin tarihsel gelişimi ve sürekliliği vasıtasıyla ulusal güvenlik, dış politika, savunma stratejileri, demokrasi ve sıkça duyduğumuz daha bir çok‘‘masum‘‘kavramın gerçekte neleri ifade ettiklerini, ha... Read more

KİRLİ SAVAŞINIZI KINIYORUZ.

KİRLİ SAVAŞINIZI KINIYORUZ.

Dünya görüşü düşmanıyla aynılaşarak zaliminin zulmüne taş çıkartacak bir yarışta olanların  adaletlerinden, hukuklarından,haklarından ve getirecekleri özgürlükten bahsedilemez.Doğal seleksiyonundan bahsedilebilir. Devrimci siyaseti kapitalist ticaret haline getirmeye çalışıp ezilen ulusun milliyetciliğini makul göstermeye çabalayanlar da ezen ulusun miliyetcileri kadar sorumludur.Milliyetcilik ve ona paralel gelen şiddet nereden ve nasıl gelirse gelsin karşısında duramayıp,seninki benimki ilkelliğini sürdürenler de bu kirli savaşın sürmesinden sorumludur. Kahrolsun ırkcı,milliyetci kirli savaşınız.   Yaşasın halkların kardeşliği ve özgürlüğü. Read more

LAVOİSİER’İ ÖLDÜRMEK.

Hep haklı gerekçeler vardır.Bulunur.Hiç bir düşünce haklılığı ileri sürülmeden, gerekçeleri bulunmadan hayata geçirilemez.Lavoisier diğer bilimsel çalışmaları bir yana,kütlenin ve enerjinin sakınımı kanununa yaptığı katkılarla anılır. Heraklitos’dan sonra’’madde vardan yok yokatan var olmaz’’diyerek şu savunduğun devrimci düşüncenin diyalektik ve tarihsel materyalizmin gelişimine katkısı olan bilim adamı.Devrim tarafından giyotinle başı uçuruldu! Şu burjuva demokratik devrimi,cumhuriyet Fransa’sında.Bilim insanlarının af dilekçesine hakim:’’Cumhuriyetin bilim adamlarına ihtiyacı yoktur’’diye cevap verdi.Herkesin haklı gerekçeleri vardı ve var olacak!Sonuç değişmedi güç elinde olanlar haklılıklarını kulandılar!?HAKLILIK:SENİN İNSANLAR ALEMİNDE KENDİNE UYDURDUĞUN BİR YALAN DEĞİLDİR.DOĞABİLİMSEL ZORUNLULUKLARIN GELİŞİMİ YÖNÜNDE ÜRETİM VE KATKILARININ ADIDIR.BUNUN İÇİN İNSANLAR DÜNYA GÖRÜŞLERİ KADAR YER KAPLARLAR BU DÜNYADA.DOĞABİLİMSEL GELİŞİMİ ENGELLEMEYE KALKAN HİÇBİR HAREKET YA DA DEVR... Read more

KÖŞE (TAŞI-BAŞI)

KÖŞE (TAŞI-BAŞI)

Yenilgi dönemlerinin karekteristik özelliklerindendir.Düşünce karışıklıkları ve sapmaları.Geçmişte bırakılan boşlukların doldurulması sürecinde soru ve sorunlara cevaplar aranırken,yeni gelişenin soru ve sorunları karışır olaya. Olayın kendisi geçmiş-günümüz-gelecek sentezi olarak zaten karışıkken bir de karıştıranlar çıkar piyasaya! Sistem içi ve dışı diye saflaşma başlamıştır.Bir kesim geçmiş mücadelenin sertliğinden,yaşanılan travmadan sistem içine savrulur.Hiç bir şey açık ifade edilmez karıştırılır!Bir kısmı da doğrudan demokrasi denildikçe:Geçmiş örgüt anlayışı inkar ediliyor sanrısında,emir komuta zincirinin devamı arayışı,olmayanı o hayata geçirme’’anlayışındadır!’’ Politika günlük kaygılar ve görevler madrabazlığı değil,doğabilimsel doğruları savunma ve hayata geçirebilme mücadelesidir.PAZARLIĞI OLMAZ...Politika devleti yıkmayı savunmak değil yoketmeyi savunmaktır.Laikliği değil doğabilimlerini savunmaktır.Aşamayı değil sürecin çözümünü savunmaktır. Aşamayı geçmek zorunda oluş... Read more

GEÇMİŞ,GELECEK...

GEÇMİŞ,GELECEK...

Başlıkta BUGÜN yok!Üçün biri yok,İkilem var !?Üçü de olasaydı üçlem mi olurdu? Peki 12 Eylül’ü de eklesek !?’’Hasbelkader’’düşünen bir beyne sahip olmanın,hareket halindeki bir yaşamı anlama ve kavramasında hep sorun yaşanmıştır.Algılarımızın gerçeği ne kadar içerdiği,yansıttığı bir yana;insanlar aleminin bir sıfır noktası arayışı ve miladına kendini koyması’düşünce özürleri’ olarak belirginleşmiştir.İdealist dünya görüşlerinin sonucu “kişi için görmek istediği,görebildiği önemlidir’’sonucuna ulaşılmaları kaçınılmaz olmuştur. Görülmesi gerekenleri görmeme serbestisi,keyfiyeti insani erdem sayılmaya başlanmıştır.Hareket halindeki bir çelişkiler yumağındaki değişik unsurlar ve etkenlerin diyalektik bütünlüğü koparılmıştır.Bir atomun yapısındaki elektron,proton ve nötronlar vb.zıtlık mıdır?Bir denge durumu mudur?Kararlı ya da geçici veya sunni midir?Gidiş yönü nedir?’’Seçilen bir görüşü’’ispatlamak, haklılığını kanıtlamak için geçmişten kanıtlar bulmaya başlanıldımı çuvallama da başlamışt... Read more

‘’KAYIKÇI KAVGASI’’ nın DARBE RİTÜELİ

 ‘’KAYIKÇI KAVGASI’’ nın DARBE RİTÜELİ

 Kendi deyimleriyle önceleri ‘’Muhafazakâr Demokrat’’ sonraları ‘’Muhafazakâr Otoriter’’ AKP hükümeti Dünya darbeler tarihinde eşine az rastlanır bir süreç yarattı.Milli irade ve çoğunluk gücü kurgusu üzerinden ülke yönetmeye çalışan AKP iktidarı, kurulduğu günden bu güne kendisini oluşturan ittifakların ve uluslar arası sermayenin koşulsuz temsili üzerinden 14 yıldır ülkemizi yönetmeye çalışıyor. İçeride ve dışarıda uluslar arası sermayenin sözünden çıkmayan AKP, bir yandan da kendi çıkarları doğrultusunda örmeye çalışarak hem geçmiş referanslarına mesaj göndermeyi eksik etmeyip, hem de bölgesel politikalarda kendisini büyütüp besleyen uluslar arası sermayeye istikrarın bozulacağı,daha iyi bir alternatflerinin olmadığı vb. şantajlarıyla delikten süpürülmeyi geciktirmeye çabalamaktadır. Devamında ise kendi çıkarları oyununu sahada düzmenin peşinde olduğu süreçte mutlak iradesi çatırdamış, neredeyse elinden gider bir hal almıştı.Bir yanda sahte kabadayı görüntülerin ardından‘‘milli ir... Read more

1 MAYISA GİDERKEN.

1 MAYISA GİDERKEN.

ÜRETEN BİZİZ. YÖNETEN DE BİZ OLACAĞIZ... 1 Mayısın emekçilerin sekiz saatlik iş gücünü elde etme aracı olarak kullanma düşüncesi ilk kez Avustralya'da doğdu. Avustralyalı işçiler, 1856'da sekiz saatlik iş günü lehinde gösteriler , toplantı ve eğlenceler düzenleyerek, hep birlikte 1 günlük iş bırakmaya karar verdiler. Bu düşünce hızla benimsenerek Avustralya'dan diğer farklı ülkelere yayılmaya başladı. Avustralyalı emekçilerin ilk örneğini izleyen Amerikalı emekçiler oldu. 1880'li yıllar 14 -15 saate varan iş günleri, küçük çocukların çalıştırılması, işçiler; işyeri güvenliği, sağlık koşulları, örgütlenme ve grev gibi en temel haklarını dahi tanımayan despot bir sistem ile karşı karşıyaydılar. Tüm bunlar yaşanırken 1 Mayıs 1886'da Amerika işçi sendikaları, Konfederasyonları önderliğinde işçiler günde 12 saat haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da gösterilere yarım milyon işçi katıldı. 4 işçi yasamını yitirdi. İşten atmala... Read more

Kızıldere devrimci yolumuzdur

Kızıldere devrimci yolumuzdur

30 Mart Kızıldre ,Kapitalizme,Emperyalizme,Faşizme karşı başlayan isyanın devrime dönüştüğü tarihtir. 30 Mart Kızıldere,devrimci iradenin,örgütü örgüt yapanların Türkiye devrim tarihine altın harflerle kazıldığı gündür. 30 Mart Kızıldere,yoldaşlığın,dayanışmanın,kararlılığın,devrimci eylem bilincinin ve biçiminin Anadolu topraklarına kanla yazıldığı zamandır. 30 Mart Kızıldere,siper yoldaşlarının,önderliğin ve sınıflar mücadelesinin hayat bulduğu yerdir. 30 Mart Kızıldere,bilinçtir,teoridir,pratiktir,eylemdir. 30 Mart Kızıldere,son sözün değil,ilk sözün kararlılıkla söylendiği ve devrimin mayalandığı topraktır. 30 Mart Kızıldere,tasfiyeciliği,reformizmi,her türden teslimiyeti ve konformizmi red ediştir. 30 Mart Kızıldere eğemenlere karşı emekçilerin direniş savaşının başladığı ve günümüze kadar örgütlendiği yaşamdır. 30 Mart Kızıldere Onlardır, Thkp/c dir, Devrimci Yoldur 30 Mart Kızıldere MAHİR ÇAYANDIR  Kızıldere Devrimci Yolumuzdur .1969 yılında Ankara'da yapılan ve Fikir... Read more

sesimizin ulaş'tığı heryerde YAŞIYOR..

sesimizin ulaş'tığı heryerde YAŞIYOR..

1947 yılında hacıbektaş’da doğdu. ilk ve orta öğreniminden sonra odtü’ye girdi ve burada devrimci düşüncelerle tanıştı. dev-genç’in oluşumunda etkin bir biçimde yer aldı. fkf ve tip içinde çalıştı. 1970 sonlarında mahir çayan ile birlikte thkp-c’nin kurulması çalışmalarında yer aldı. thkp-c’nin ilk silahlı eylemlerinde yer aldı. mayıs 1971 yılında denizler’in idamını engellemek için israil başkonsolosu efrain elrom’un kaçırılmasında görev aldı. idamı engellemek için öne sürülen talepler kabul edilmeyince elrom öldürüldü. bunun üzerine başlatılan “balyoz harekatı” sırasında esir düşen bardakçı, kasım 1971’de askeri hapishanesinden firar eden beş devrimciden biriydi. 19 şubat 1972 günü arnavutköy’de kaldığı ev devlet güçlerince kuşatıldı ve  son kurşununa kadar savaşarak sabaha karşı irade ve  kararlılığını miras bırakarak ölümsüzleşti. Read more

ANLAMSIZLIK KANIKSAMA

Düşünen bir beyne sahip olduğundan beri,insanlar aleminin kendi dışındaki hareket halindeki maddeyle ilişkisi ve gelişimi kavraması  kendine hep sorun olarak kalmıştır.‘‘Maddede hareketin yürüyen cemiyetin…..‘‘ kavranmasıdır hikayemiz !Özü hareket ve değişim olan bir gelişimde:Hem kendinin hem dışındaki maddenin sürekli değişimi zor bir kavrama sürecini başlatmıştır…İlk elden dışımızdaki gerçek de denilen hareketli maddeyle ilgili algılarımızın bilgilerimizin yaşadığımız ortam tarfından koşullandırması ile oluşabilmesi,doğru algılamayı sağlayıp sağlayamadığımız sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bizdeki ve doğadaki sürekli hareket hali özne olarak insanı merkezine koyan aklı evellere gerçek algısının ve denilenlerin de sürekli  değiştiği görünümünü verebilmektedir! Algılarımız,düşünce ve ideolijilerimiz dışımızdaki maddenin beynimizde oluşan yansımalarımıdır? Yoksa hem dışımızdaki gerçekliğin,hem de bizim içerisinde bulunduğumuz gerçeklerin ortak yansıması sonucumudur?Ya da dışımızdaki ger... Read more

Hakikatin Işığından Olgular Çıkarmak

Hakikatin Işığından Olgular Çıkarmak

Ya Da Olgulardan Hakikatlere Varmak Türkiye‘de uzun yıllardır bir hayalet dolaşıyor. Adına Devrimci Yol dediğimiz, hangi taşın altına baksanız bir muhatabını bulduğumuz, lakin ne olduğu ve ne dediğine dair; kendini tartışmanın içinde addetsin ya da etmesin her kesimde farklı çağrışımlar yaratan bir hayalet... Olaya nereden bakarsak bakalım bugün Devrimci Yol hareketinin “kim”liği bir muammaya dönüşmüş durumda. Bu bağlamda THKP-C, Devrimci Gençlik, Devrimci Yol ve bugünün Devrimci Yol'cularına varan geleneği doğru algılamak, bugün gelenek adına içerisinde bulunduğumuz sürecin karmaşasını çözümlemek ve tarihsel arka planını böylesi bir eksen üzerinden yürütme iddiasında olan bir politik faaliyetin, üzerine oturacağı kavramsal çerçeveyi belirlemek devrimci bir görev olarak karşımızda duruyor. Aksi taktirde yapılacak her hamle, ya gerçeğin yönlendiriciliğinden uzak geçmişin üzerini örtmeye dönük pragmatik yaklaşımlara neden olacak ya da dogmatizmin batağında sonlanacak mecralara yelken a... Read more

Özgürlük Sürecinin Gelişimi

Özgürlük Sürecinin Gelişimi

(Bu yazı "Hakikatin Işığından Olgular Çıkarmak, Ya Da Olgulardan Hakikatlere Varmak" başlıklı yazının devamı niteliğindedir) Yukarıda saydığımız tüm gelişmelere karşın devrimci mücadeleyi yükseltmenin örgütlü ve militan bir mücadele hattıyla mümkün olduğunu söyleyenlerde vardı. Devrimci Gençlik ve Özgürlük süreçleri, böylesi bir iddia ile yola koyulanların sesi oldu. Ülkenin içinde bulunduğu süreci ve bu sürece karşı geliştirilecek, mücadele çizgisini ortaya koymaya yönelik bir broşür dizisinden, sonra Devrimci Gençlik hemen ardından da Özgürlük Dergisi yayın hayatına başladı. Devrimci Yol hareketinin maddi manevi her türlü değerinin tüketildiği, hareketin icazet sınırlarına çekildiği, eklektik ve legal platformlarda birilerinin Devrimci Yol’u pazarlık konusu yaptığı bir dönemde, Mahir’ in devrimci cüreti ile sokaklarda, üniversitelerde, düzen dışı ve düzen karşıtı bir hareket yükseliyordu. *** İçinden geçilen süreçte (90’lı yıllar) her ne kadar dünya da sol adına bir karşı devrim r... Read more

DEVRİMCİLER RÜZGÂR YARATANLARDIR

DEVRİMCİLER RÜZGÂR YARATANLARDIR

Türkiye devrimci hareketi oldukça uzun bir süredir adeta narkoza alınmış durumda. Tabi ki devrimin emekçiliğini yapan devrimcilerin varlığı sınırlı sayıda da olsa mevcut.  Lakin dünya ve ülke konjonktürü ile devrimin görevleri arasında kurulan bağlantı ve devrimcilerin bu kompozisyondaki yeri bizler açısından böylesi bir tespiti zorunlu kılıyor. ülkenin devrimcilere en fazla ihtiyaç duyduğu zamanlarda geliştirdiğimiz toplumsal pratik son derece yetersiz. Elbette mesele sadece geliştirilen yetersiz pratikle de sınırlı değil ideolojik karmaşanın vardığı nokta ve bunun üzerine devrimcilik algısına yönelik niteliksel düşüklüğü de hesaba kattığımızda karşımıza çıkan manzaranın iç açıcı olmadığını görüyoruz. Türkiye gibi krizlerin olağanlaştığı, politik gündemin sıklıkla değiştiği, bir kriz durumunu atlatmadan diğerinin başladığı bir ülkede, devrimcilerde her kriz sonrası esen rüzgârların etkisiyle bir taraftan diğerine doğru savruldular. Bu savrulma halleri üzerine birçok değerlendirme yap... Read more

EMPERYALİST FAŞİST ABLUKAYA KARŞI 1 MAYIS'TA ALANLARA

Dünyada 1 Mayıs Sınıflı toplumun ortaya çıkışıyla beraber insanlık tarihine iki olgu damgasını vurdu: Sömürme ve sömürülme.  Marks’ın dediği gibi; özel mülkiyet yapısının ortaya çıkmasıyla birlikte, en genel biçimde bu iki kavram ve pratikte kendini ifade eden “sınıflar mücadelesi tarihin motoru” oldu.  Bilindiği gibi sınıflı bütün ekonomik-toplumsal formasyonlarda, hep bir ezilen ve ezen oldu. Direnişlerini geçmişin her anında gösteren ezilenler için zafer, tarihin hiç bir döneminde günümüzdeki kadar zorunlu olmadı. Son iki yüzyılda; sömürenin, sömürülenin ve bunu ortaya çıkaran ekonomik eşitsizliklerin olmadığı bir dünyaya yaklaşıldığı kadar yaklaşılamadı.  Ezilenler, ilk defa 1871 Paris Komünü’yle kendi geleceklerini ve yaşamlarını 72 günlüğüne de olsa yarattılar. Bu yaratının yaydığı mücadele dalgası daha sonra o büyük 1 Mayıs 1886 Haymarket Olayı’nda vücut buldu. Evet! 1800’lü yıllarda, kapitalizmin çılgınlaştığı, sınır ve insanlık tanımadığı, çocukları bile 12 saatten fazla çalış... Read more

SİVAS KATLİAMI'NIN HATIRLATTIKLARI

Seçim gündemi ile yaratılmış beklentiler yerini yavaş yavaş faşizm gerçeğiyle yüzleşmeye bırakırken, faşizmin farklı görünümlerde ama illede katliamlarla arz-ı endam ettiği ülkemizde Sivas Katliamı da bu gerçekliğin önemli bir sivrilme noktası olarak hatırlanmaya devam ediyor. *** Tüm yeni sömürge ülkelerde olduğu gibi ülkemiz sürekli olarak ekonomik ve siyasal krizlere gebedir. Bu nedenledir ki devletin toplumsal muhalefete olan tahammülü asgari seviyededir. Kısa bir yakın tarih okumasının da göstereceği üzere, neredeyse her hükümet döneminde sistem, kendi “istikrar”arayışı içerisinde irili ufaklı benzer katliamları kurgulayıp hayata geçirirken, her katliam bir sonraki dönemin yıkıcılığını gösteren bir öncü deprem görevi görmüştür. Nitekim Sivas katliamı da yükselen Kürt hareketini ve sol muhalefeti hedef alan bir dizi  kıyımı öncellemiştir. Gözaltında kayıpların, köy boşaltmaların kalıcı etkileri hala gündemimizdedir. Burada özellikle vurgu yapmak gereklidir ki bu kıyımlar hangi p... Read more

ÖZGÜRLÜK SEÇİMLERDE DEĞİL, SOKAKLARDADIR!

Türkiye kamuoyu bir süredir 12 Haziranda gerçekleştirilecek olan seçim atmosferinin içine girmiş  durumda iken burjuva siyaseti ve burjuva medyası siyasal konjonktürü 12 Haziran seçimleri ekseninde tartışıyor. Basitçe söylemek gerekirse, bu konjonktürde Türkiye halklarının sorunları ve bu sorunların çözümleri için sandık ve parlamento adres gösterilerek halk kitleleri yıllardır olduğu gibi yine oyalanıyor. Sonuçları aşağı yukarı belli olan bu seçime oldukça kısa bir süre kalmışken yeni anayasa, işsizlik, Kürt sorunu gibi konular seçimin başlıca argümanları olarak öne çıkıyor. Biz burada sayılan sorunlara ve halklarımızın diğer sorunlarına seçimlerin ve parlamentonun ne kadar çözüm üretebileceğini ve belirleyici olduğunu tartışacağız. Seçim Yaklaşırken... öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki parlamentodaki milletvekili sayılarının ya da seçimde kullanılan oyların dağılımının ülke siyasetinde ve uygulanacak ekonomi-politik programlarda belirleyici etken olmadığı ortadadır. Türkiyeki reji... Read more

UNUTULMAMALI; DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ, FAŞİZME KARŞI YAPIYORU…

Başbakan Erdoğan'ın Kayıp yakınları ile yaptığı görüşme basında ve kamuoyunda geniş yer buldu. "Kayıp yakınları adına görüşmeye Fehmi Tosun'un eşi Hanım Tosun, Hüseyin Taşkaya'nın kızı Serpil Taşkaya, Abdurrahman Coşkun'un annesi Hediye Coşkun, Murat Yıldız'ın annesi Hanife Yıldız, Tolga Baykal Ceylan'ın annesi Kadriye Ceylan, Hayrettin Eren'in annesi Elmas Eren, Cemil Kırbayır'ın annesi Berfo Kırbayır, Nurettin Yedigöl'ün annesi Beycan Yedigül, Hasan Ocak'ın ağabeyi Hüseyin Ocak, Rıdvan Karakoç'un ağabeyi Hasan Karakoç, İsmail Şahin'in eşi Kiraz Şahin ve Kasım Alpsoy'un eşi Erdoğan Alpsoy katıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, 12 kayıp yakını ile İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı Abdülbaki Boğa ve Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon'dan Arcan katıldı. Erdoğan'ın yanında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri Ayşenur Bahçekapılı ve Güldal Akşit ile iki danışmanı vardı. Yarım saat yapılması pl... Read more

MARAŞ'TAN YANSIYANLARIN IŞIĞINDA KONTRGERİLLA VE FAŞİZME KAR…

12 Eylüle giden süreçte bir mihenk taşı olan Maraş Katliamının üstünden 32 yıl geçti fakat olay hala aydınlatılmadı. ülkemizin demokrasi havarisi AKP hükümeti “demokratik açılım”kapsamında giriştiği çalışmalarda kendi alevilerini yaratma projesini sürdürürken, Maraş katliamının faşist tetikçilerinden ökkeş Kerger (Şendiller)'i Alevi çalıştayına davet etmektende geri kalmayarak nasıl bir açılımı hedeflediğini göstermiş oldu. Katliamın 32. yıldönümde yeni bir katliamın provası Maraşta tekrarlarınırken ökkeş Şendiller komutan edasıyla balkonundan olayları takip ediyordu. Maraş Katliamı devlet tarihimizde sıkça gördüğümüz kontrgerilla operasyonlarının en kanlılarından olmakla birlikte 12 Eylül'e giden süreçte oldukça kritik bir yerde durmaktadır. Katliamın hemen ardından 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmiş ve darbe uygulamaları darbeden önce yürürlüğe sokulmuştur. Maraş Katliamından yıllar sonra, olaya yaklaşımda hala bir körlük söz konusu. Kimi siyasi yapılar meseleyi yalnızca görünen yüzü... Read more

YAKLAŞAN PROVAKASYON SÜRECİ VE SEÇİMLER

YENİ REJİM KRİZİ VE REEL POLİTİĞİN KAVRANIŞINDAKİ SORUNLAR Türkiye sosyalist hareketi reel politik değerlendirmeler konusunda tarihinin en büyük tutukluk halini yaşamakta. Bir çok konuda değerli çalışmalar yapılmasına rağmen reel politik, yanlış bir yöntemsel krizin etkisiyle bir türlü anlaşılamamakta. Yaşanan rejim krizinin ısrarla parlemento marifetiyle hükümet olmuş bir siyasal parti (AKP) ile dini bir cemaatin (Gülen Cemaati) çatışması olarak düşünülmekte. Denilebilir ki sosyalist hareket rejimin yapısından bağımsız bir şekilde görünür aktörler üzerinden değerlendirme yapmayı hiçbir zaman bu kadar öne çıkarmamıştı. Hal böyleyken yaşanan gerilimin doğru okunması bugüne kadar AKP hükümeti ile alakalı yapılan yanlış değerlendirmeler de göz önüne alındığında oldukça önemli bir hal alıyor. Oysa olan bitene dikkatli gözler ile bakıldığında, aktörler yeni görünse de uygulama oldukça tanıdıktır. Yeni sömürge bir ülke olan Türkiye'de hükümetler istenilen güzergâhın dışına çıkmaya başladığ... Read more

KIZILDERE'NİN DEVRİMCİ DEĞERİ

Bu yıl 30 Mart'ta On'ları anarken, ekonomik krizin etkilerinden Tekel İşçileri'nin destansı direnişine, Ergenekon operasyonları dolayımıyla yeniden hatıladığımız kontrgerilla katliamlarına varıncaya kadar oldukça yoğun bir gündemi geride bırakıyoruz. Bu yoğun gündem, devrim mücadelesinin karmaşıklığı düşünüldüğünde çok küçük bir düzeyde dahi olsa devrimci harekete bir ivme kazandırıyor. öte yandan, Marksizmin argümanlarına yönelik, geçtiğimiz 20 yıl boyunca yürütülen sistemli ideolojik saldırıların, yaşanan küresel mali kriz ve ardından kapitalizme karşı geliştirilen muhalefet sonrasında eski gücünü de yitirdiğini söyleyebiliriz. Artık tartışmamız "sosyalizmin sona eren bir tarihsel dönemi" değil kapitalizmin sona eren bir tarihsel dönemidir. Savunmada olması gereken kapitalizmdir. Ne var ki çizmiş olduğumuz bu görece olumlu tabloya rağmen, sınıflar mücadelesini bir üst aşamaya sıçratacak ve Türkiye halklarının umudu olacak proletarya partisinin varlığından söz etmemiz mümkün değil. E... Read more

ARTIK DAHA GÜÇLÜYÜZ

Bizler; “Yaşam ve özgürlük Dergileri”okurları olarak tarihsel, sosyal, siyasal ve sınıfsal bir görev olarak önümüzde duran, birlikte olma ve omuz omuza mücadele geleneğini yaratmak, ezberleri bozmak ve tarihsel sorumluluklarımızı paylaşabilmek için; “KURTULUŞA KADAR SAVAŞ”şiarıyla Yol'a çıktık. Ezberi; önce kendi yaşamımızda bozmamız gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunun için bizi kuşatan, teslim almaya çalışan sisteme, tasfiyeciliğe ve oportünizme karşı Devrimci Yol'umuzun yarattığı tüm değerleri rehber alarak Devrimci Yolda özgürlük Dergisi'ni beraber ve daha güçlü bir şekilde çıkarmaya karar verdik. Yaratılacak teorik ve pratik sürecin değerlerini bilince çıkarıp, sorumlu ve üretken bir çizgide Devrim ve Sosyalizm mücadelesini sürdüreceğiz. Türkiye emekçi halklarının kurtuluşu dışında hiçbir karşılık beklemeden tüm varlığımızı sunmaya ve düşüncelerimizi hayata geçirmeye hazır olduğumuzu, Devrimci bir duruş ve sorumluluk olarak dosta düşmana bildirmeyi anlamlı bulmaktayız. B... Read more

SİVAS KATLİAMININ YILDÖNÜMÜNDE FAŞİZME KARŞI MÜCADELENİN GÜN…

Türkiye'nin en temel özelliklerinden biri, siyasal alanda da iktisadi devrelere benzer dalgalanmaların, iniş ve çıkışların kendisini sistematik bir biçimde tekrarlamasıdır. Krizler sanki Türkiye'deki sistemin doğal işleyişinin ayrılmaz bir parçası gibidir. çünkü sistem yada rejim olağan hükmetme yetenekleri bakımından çok zayıf ve adeta kriz olmasa bile, yapay krizleri doğurtacak bir eğilimdedir. Bunun birinci nedeni ise siyasal rejimin, altındaki toplumsal yapı ile bir türlü örtüşmüyor olmasıdır. Dolayısıyla, periyodik olarak sistem, muhaliflerini, karşıtlarını, kendisi için oluşabilecek tüm potansiyel "düşmanları" tasfiye ederek ayakta durmaktadır. Durumu bu böyle bir eksende değerlendirdiğimizde her kıyım, yeni bir dönemin habercisi oluyor. Kanlı Pazar 12 Mart darbesini önceliyordu. Maraş Katliamı 12 Eylül'ün ülke çapındaki daha geniş kapsamlı tinsel ve bedensel kıyımın habercisi idi. Sivas katliamı ise o dönemde gelişen sol muhalefete ve Kürt hareketine karşı halkımızı birbirine d... Read more

BİZİM UMUTLARIMIZ SİZİN SANDIKLARINIZA SIĞMAZ

Ülke tarihi açısından milat olarak değerlendirilen 12 Eylül 1980, faşist bir darbe ve sonrasında bu darbenin palazlandırdığı faşist bir rejimin 30 yıl sürmesine neden olan kara bir gün olarak tarihe geçti. 12 Eylül 2010 bu faşist darbenin 30.yıldönümü olacak. AKP hükümeti kendi Anayasasının oylanmasını tam da bu tarihe denk getirerek, 30.yılda "darbenin karanlığından demokrasinin aydınlığına" geçişin kahramanı olarak(!), salya sümük destekli bir EVET kampanyasının startını verdi. Aslında ülke siyasal gündeminde uzunca bir dönemdir bulunan Anayasa değişikliğine dair tartışmalar, 12 Eylül'de yapılacak referandum oylamasına kilitlenmiş durumda. çeşitli siyasal çevreler referandum ile ilgili olarak fikir beyan ederken, toplum 82 Anayasası ile AKP hükümetinin hazırlamış olduğu Anayasa arasında tercihe zorlanıyor. Burjuva siyasal aklının Anayasayı çoğunluğun onayladığı bir sözleşme olarak tarifliyor olması, bu referandum sürecini ya da Anayasa değişikliğini bir kat daha önemli kılıyor. Bunu... Read more

DEVRİMCİ SİYASETTE POLİTİK ETİK YA DA BİR BİRLİK NEDEN BİTTİ

Türkiye oligarşisinin yaşadığı politik krizin tırmandığı şu günlerde AKP hükümetinin uyguladığı politikaların boy hedefi haline getirilen emekçi kesimler, siyasal sürecin yaşadığı tüm altüst oluşlara rağmen emeği yeniden gündemin üst sıralarına taşımayı başarmışlardır. Toplumsal süreçte, emekçilerin siyasallaşma eğilimlerinin arttığı gözlenirken, muhalif kesimlerin, siyasal ortama denk düşen politikalar geliştirebildikleri veya izleyebildikleri ölçüde daha etkili olabilme şansını yakalayacağı ortadadır. Tekel işçilerinin direnişiyle kristalize olan emekçi hareketin, sol kesimlerin gözlerinin önünde arzı endam etmesiyle de bir dönemin moda haline gelmiş değerlerinin, diğer bir deyişle liberal demokrasi anlayışlarının yerinden edilerek devrimci hareketin gündemi yeniden emek eksenine çekilmektedir. Gelişmekte olan bu potansiyelin yanında,  yenilgi atmosferinden doğan ve uzun süredir süregelen sol kadrolardaki politik-etik anlayışın, bu atmosferin tam orta yerinde olması, her türlü olu... Read more

Takvimdeki bir siyah yaprak: 28 ŞUBAT

Takvimlerden bir 28 Şubat yaprağını daha kopardık. Aradan 13 sene geçtikten sonra bile hala ne olduğuna dair bir anlam kargaşası sürüyor. Öyle ya 28 Şubat'ın mümessilleri onun 1000 yıl süreceğini söylemişlerdi. Zihinlerde yarattığı kargaşa açısından da öyle olsa gerek... 27 Mayıs darbesinin açtığı yolda (Sol cenahta pek sevilse de darbeleri "meşru" bir çerçeveye oturtan 27 Mayıs'tır) peşpeşe gerçekleşen darbelerle birlikte ordu Türkiye'de siyasi arenanın en belirgin öznesi haline geldi. Ancak 28 Şubat alışılagelenin dışında yönetime "direkt" el konulmaması ve bizatihi askerlerden kurulu hükümetler oluşturmaması gibi nedenlerle diğer darbelerden ayrılıyor.  Öte yandan görünüm olarak farklı görünse de diğer darbelerle çok güçlü bir ortak yanı var: EMPERYALİZM Ülkemizde sömürge tipi faşizmin (ister açık isterse gizli icrası olsun) gereği ordunun emperyalist çıkarlar açısından varlığı ve etkinliği çok ciddi bir öneme haizdir. Özellikle bir iç savaşa göre dizayn edilmiş yapısını hiç gizle... Read more

Devrimci Olmak Örgütlü Olmak Gerçeği Kavramak!...

Devrimci Olmak Örgütlü Olmak Gerçeği Kavramak!...

İçinde geçmekte olduğumuz süreç devrimci olarak kalmanın buz üzerinde dans etmek anlamına geldiğini ortaya koyuyor.(günümüzde devrimciliğin kriterleri değişti ve sistem içi siyasa konumlanışlar, ya da ideolojik politik hedefleri ne olursa olsun kendisinden daha güçlü görünen bazı siyasal odaklara entegre olmak gibi) Çünkü devrimci olmak ve ayakta kalmak, devrimci iradenin özünde kavranması sürecinin doğru olarak algılanması ve gerçeğin algılanmasını zorunlu ve gerekli kılıyor. Çünkü devrimcinin işi, bugün büyük yalanlarla mücadele etmek ve gerçeği olduğu gibi söylemek ' geçmişinin değerlendirilmesi bugünün kavranması  emperyalizme karşı bağımsızlık faşizme karşı demokrasi mücadelesinde bağımsız siyasal bir hareket olarak örgütlü iradi bir güç olarak kendisini konumlandırması, Bu, aynı zamanda bilgisizliğe, güçsüzlüğe ve korkaklığa karşı açılan savaş demektir. Kuşkusuz gerçek, rakamlardan ve olgulardan ibaret değildir. Mantıksal kesinlik veya nesnel doğruluk tanımı gerçeği anlatmaz. Ger... Read more

Şiddetlenen Siyasi Bulantının Resmi

1. AKP'NİN DERİNLEŞEN YÖNETME KRİZİ Ortadoğu'da yaşanan sürecin Suriye üzerinden Türkiye sınırına dayanması, PKK'nin "devrimci halk savaşı" seçeneğini gündeme getirmesiyle savaşın seviyesini yükseltmesi ve ÖYM'lerin kaldırılmasıyla birlikte Ergenekon türevi davalar konusunda yaşanan tartışmalar Türkiye'de yönetim krizinin derinleştiğinin ve daha da derinleşeceğinin göstergeleri olarak karşımızda duruyor. Saydığımız başlıkların her biri başlı başına birer tartışma konusu olmakla beraber biz burada yönetilemeyen krizlerden ziyade 7 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla görünürlüğe kavuşan yönetim krizinin kendisini ve oligarşinin iktidarı paylaşmada düştüğü anlaşmazlıkları irdeleyeceğiz. 7 Şubat krizinin hemen ardından oligarşinin vizyonunda raks eden iki önemli örgütlenme ve bu örgütlenmelerin ittifakının akıbetine dair beklentiler ülke siyasasını ele geçirmişti. Sorunun gösterilen yönü, otoriterleşme eğiliminde olan Erdoğan'ın, iktidarını yaklaşan Cumhurbaşkanlı... Read more

Ulaş Yaşıyor

Rasih Ulaş Bardakçı (1947, Nevşehir - 1972), THKP-C, FKF, TİP, Devrimci Gençlik gibi örgütlerde faaliyet gösteren devrimci militan. Hacıbektaş'da doğar, ilk ve orta öğreniminden sonra ODTü'ye girer ve burada ana hedeflerini "devrim" olarak belirleyen sol ideolojilerle tanışır, Sosyalizm'i benimser ve FKF ve TİP içinde yer alır. Dev-Genç'in oluşumunda etkin bir biçimde yer alır. 1970 sonlarında Mahir çayan'la birlikte THKP-C'nin kurulması çalışmalarında yer alır. THKP-C'nin ilk silahlı eylemlerine katılır. Mayıs 1971'de, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmaları talebiyle İsrail Baş Konsolosu Ephraim Elrom'u Mahir çayan ile birlikte kaçırırlar. Taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine Ephraim Elrom'u öldürürler. Başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalanır. 29 Kasım 1971'de Maltepe Cezaevinden THKP-C'den Mahir çayan,Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz ile THKO'dan Cihan Alptekin ve ömer Ayna , kazılan tünelden çıkarak firar ederler. Kaçtıktan sonra İstanbul'da faaliyetlerini sürdür... Read more

Yolcu Yolunda Gerek

Yolcu Yolunda Gerek

Coğrafyamızda yaşanan yoğun günlerde;  emperyalizmin, kapitalizmin, oligarşinin, saldırılarının azgınca sürdüğü bu günlerde sizlere ulaşmanın tadıyla geleceği kurmak için kollarımızı iyice sıvadık. Merhaba dostlar, arkadaşlar, yoldaşlar ve emekçi halklarımız. Daraltılan, kuşatılan ve vahşileştirilen bir yaşamın ortasında çürümeye terk edilmiş insanlar topluluğu olarak, kapitalizmin esareti altında kıvranıp durmaktayız. Bugün, bir insanlık kriziyle karşı karşıyayız. Dünyanın dört bir tarafında kapitalist-emperyalist sistem insanlığı esir alıp kriz üstüne kriz yaşatmakta ve dünyamızı, coğrafyamızı, ülkemizi bir cehennem haline dönüştürmektedir. Sonu belli olmayan bir karanlığa doğru sürükleniyor insanlık. Gemi batıyor, insanlık batıyor. Bu gidişe bir dur demek gerekiyor. Biliyoruz ki birçok insan bu çürümeye, yozlaşmaya, adaletsizliğe, yok oluşa ve insanlık krizine karşı mücadele ediyor. Bizler de yaşananlardan memnuniyetsiz olanlar olarak yaşananlardan memnun olmayanların sesi ve ey... Read more

FACEBOOK SAYFAMIZ